หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการอำนวยการ
4 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการอำนวยการ
5 นางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
6 นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
7 นางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ
8 นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
9 นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
10 นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
11 นายแสวง เมฆแสงสี ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการอำนวยการ
12 นายเสน่ห์ เทศนา ผอ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการอำนวยการ
13 นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ผอ.โรงเรียนบ้านชาติตระการ กรรมการอำนวยการ
14 นายสุรัตน์ จันทะคุณ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสะแก กรรมการอำนวยการ
15 นายเกษม สารมโน ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม กรรมการอำนวยการ
16 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
17 นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
18 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
19 นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
20 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
21 นายแสวง เมฆแสงสี ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายสุรัตน์ จันทะคุณ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสะแก รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ผอ.โรงเรียนบ้านชาติตระการ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายเกษม สารมโน ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายเสน่ห์ เทศนา ผอ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายสุรชาติ คำอินทร์ รอง ผอ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
27 นางพิมพ์นารา นุปิง รอง ผอ.โรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
28 นางสาวสุกัญญา คอนสาร รอง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
29 นางรุ้งลาวัลย์ เงื่อนจันทอง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
30 นางแจ่มสิริ สิงห์คำ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
31 นางสาวศรินทร เทียมสอน ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
32 ว่าที่ ร.ต.พิษณุ สุขสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
33 นายวิดุลย์ พิมพา ครูโรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
34 นายอเนก ทรัพย์สุข ครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
35 นางสาวศนิ วงศ์อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
36 นายสุรัตน์ มั่นนาค ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
37 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
38 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
39 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
40 นายไพสันต์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
41 นายสามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนกระบังมังคลาราม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
42 นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม ผอ.โรงเรียนนครไทยวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
43 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
44 นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
45 นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
46 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
47 นายแสวง เมฆแสงสี ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
48 สิบเอกชัยชาญ น้อยนัน ผอ.โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
49 นายถวิล สระทองตัน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
50 นายสุนัน แก้วมาก ผอ.โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
51 ว่าที่ ร.ต.คัมภีร์ ทองจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
52 นายสมชัย ทองปลิว ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
53 นางราตรี เงื่องจันทอง ผอ.โรงเรียนบ้านส่วนเมี่ยง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
54 นางสาวศิวนิส แจ่มโถง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
55 นางสาวฉัตรนภา พลศักดิ์ขวา ครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
56 นายเจนยุทธ พุฒหมื่น ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
57 นางสาวศรินทร เทียมสอน ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
58 นางจุฑาภรณ์ อินทร์เทพ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นางบุษบา คำวังจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางสนธยา คำนนท์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
61 นางสาวอัญชลี อุทธิยา ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
62 นางนภาพร รอดพ่าย ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
63 นางสาววะวิดา โทจำปา ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
64 นางราตรี แสนฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
65 นางสุรัตน์ มั่นนาค ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
66 นางสาวชลธิชา เต่านนท์ ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
67 นางสาวสุนิสา ประมูลสิน ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
68 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานคณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
69 นางเนตรนุช แก้วมณี นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผนชำนาญการ รองประธานคณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
70 นางสาวทิพภารัตน์ นานวม นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
71 นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
72 นางนาฏนภา สีดาดี นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
73 นางสาวภวรัญน์ มากกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
74 นางสาวปาริฉัตร คำมินเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
75 นางสาววนิศา รอดฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
76 นายพนัส ธีระเพ็ญแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
77 นายยุทธกร วรรณภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
78 นางสาวภนัชฎา แดนไธสง พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
79 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
80 นางณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
81 นางสาวขวัญชนก ทองคุ่ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
82 นางบุญส่ง โทนแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางสาวสุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
85 นางมาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
86 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
87 นางสาววารุพร บุญอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นางสุภาพร ขำช้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
89 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
90 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
91 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์)
92 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์)
93 นางนราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์)
94 นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
95 นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
96 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
97 นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
98 นายนฤดล คุณยศยิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
99 นางรัชนีกร อินต๊ะแสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 นางวิมลรัตน์ ชูแกล้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
101 นางสาวกมลวรรณ กันฟัก เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.พิษณุโลก เขต 3 กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
102 นายสมศิลป์ บังวรรณ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
103 นางสาวกิรติกาจน์ เมฆแสงสี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
104 นางนรินทร์ สุขหอม ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
105 นางสาวพัฒนา แสงอ่อน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาล้อม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
106 ว่าที่ ร.ต.หญิงปรียาทร พิมพิลา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาล้อม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
107 นางอรุณรัตน์ ผาบแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
108 นางสาวภัสน์ขวัญ ถานี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
109 นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
110 นางนิตยา สำนวน ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
111 นางชรินรัชต์ พลนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
112 นางนภสินธุ์ พิมพา ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
113 นางสาวนาฏยา กุลวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนนาจาน คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
114 นายวีระ พรมภาพ ครูอัตราจ้างโรงเรียนนาจาน คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
115 นางรุ่งระวี ศรีคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
116 นางสาวอุรุพรรณ แจ่มจำรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
117 นางบุณยนุช พรมมินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
118 นายพงษ์พินิต เสนานุช เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
119 นางพัทธนันท์ คำผงแดง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
120 นางสาววิภาดา จันทะคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
121 นางสาวณัฐาศิริ อ่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
122 นางสาวฉัตรญาดา สืบสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
123 นายธวัชชัย พุดฉิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
124 นางสาวภวรัญขน์ มากกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
125 นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
126 นางศศิธร เมฆเคลื่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
127 นางทวี ถิ่นเครือจีน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
128 นางสาวนิยม สมวาจา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
129 นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
130 นางสาวเดือนวิไล อู่ทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
131 นายรณชัย จันทะคุณ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
132 นายประมวลรัก สีหะวงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
133 นายวรรณภา หมื่นแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
134 สอ.พิษณุพร กำภู ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
135 นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
136 นางสาวธนิตา เสนานุช ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
137 นางสาวปาริฉัตร ทับทินหิน ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
138 นางสาวสายลม สีลา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
139 นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่น ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
140 นายเอกรินทร์ ธนะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
141 นางน้ำเพชร ภู่แส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
142 นางรุ่งทืพย์ ราษฎร์ทองหลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
143 นางสาวเนตรนภา เอี่ยมพุก ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
144 นางสาววรรัตน์ ภูสิตตา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเนินทอง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
145 นางสาวจันจิรา อุ่นไพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
146 นายไชยยศ อู่แสนขันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
147 นางสาวยุวรรณดา กลิ่นสาคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
148 นางณิชานันท์ ยุทธวา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
149 นางรุจรดา ชโลมไพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
150 นางอุมาวดี สุขสะอาด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
151 นางอมรรัตน์ สืบสายอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
152 นางสาวจุรีพร กุลคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
153 นางปุญนิสา บุญพลอย นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
154 นางบุญญาณี โชติธนธัญญานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
155 นางสาวศรินทร เทียมสอน ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
156 นางรุ้งลาวัลย์ เงื่อนจันทอง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
157 นายสุพรเทพ เรณุมาน ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
158 นางสาวศนิ วงศ์อนันต์ ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
159 นางสาวสุกัญญา รักทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
160 นางวาสนา ขุมขำ ครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
161 นางสาววีนัส เป็นสุข ครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
162 นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
163 นายไพโรจน์ ทองปลิว ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
164 นางสาวนงลักษณ์ ทองเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
165 ว่าที่ ร.ต.คัมภีร์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
166 นางพิมาศ ขันเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตอน คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
167 นางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
168 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
169 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
170 นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
171 นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
172 นางอุทิศ น้อยนึ่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
173 นางสาวสมปอง อิศราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
174 นางศุลีพร พร้าโมต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
175 นางสาวภัทรภร นิ่มกัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
176 นางสาวนิภา อ้นทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
177 นางเกศิณี บัวศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
178 นายอัมพร ศรีคง พนักงานธุรการ ระดับ ส.4 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
179 นายองอาจ ผสม พนักงานธุรการ ระดับ ส.4 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
180 นายชาคริต มากศรทรง พนักงานธุรการ ระดับ ส.3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
181 นายชำนาญ อิ่มใจ ช่างสี ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
182 นายประเจต หาญอยู่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
183 นางศรีสุดา พิทักษ์โสภณ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
184 นางภัครินทร์ ศิวิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
185 นางศิริพร พรหมสุวรรณดี ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
186 นางสาวเสาวนีย์ ตรีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
187 นางสาวพิชญ์ลินี คำผงแดง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
188 นางสาวปัทมา สุขา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
189 นางสาวนงลักษณ์ สายบัว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเนินทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
190 นางประภัสสร ตรีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
191 นางสาวสุกัญญา รักทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านนาล้อม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
192 นายสมริด จำนงศรี ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง คณะกรรมการกลางปฐมวัย
193 นางรัตนา กุลคง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการกลางปฐมวัย
194 นางอุไรพรรณ บุญยะรัตน์ ผอ.โรงเรียนวัดหอกลอง คณะกรรมการกลางปฐมวัย
195 นางสาวนัยน์ปพร ปิ่นทอง ผอ.โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา คณะกรรมการกลางปฐมวัย
196 นายอนันต์ แก้วแจ่ม ผอ.โรงเรียนวัดบ่อภาค คณะกรรมการกลางคณิตศาสตร์
197 นายสุวรรณ ฮองกุล ผอ.โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิ) คณะกรรมการกลางคณิตศาสตร์
198 นายอำนาจ อ้วนอินทร์ ผอ.โรงเรียนวัดวังมะด่าน คณะกรรมการกลางคณิตศาสตร์
199 นายบรรพต มีเงิน ผอ.โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง คณะกรรมการกลางคณิตศาสตร์
200 นายนันทชัย อินทนาชัย ผอ.โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 คณะกรรมการกลางคณิตศาสตร์
201 นางราตรี เงื่องจันทอง ผอ.โรงเรียนบ้านส่วนเมี่ยง คณะกรรมการกลางวิทยาศาสตร์
202 นายพงศ์ศักดิ์ บุญเหลือ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากระดุน คณะกรรมการกลางวิทยาศาสตร์
203 นายอำนาจ ตินะมาตร ผอ.โรงเรียนวัดเขาน้อย คณะกรรมการกลางวิทยาศาสตร์
204 นายวีรยุทธ พิทักพูลศิลป์ ผอ.โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ คณะกรรมการกลางวิทยาศาสตร์
205 นายสุริยัน ชัยพันธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง คณะกรรมการกลางวิทยาศาสตร์
206 ว่าที่ ร.ต.คัมภีร์ ทองจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการกลางภาษาไทย
207 นายทวีป เคลือบพ่วง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าซ๋าน คณะกรรมการกลางภาษาไทย
208 นางกุณฑลี ชัยนนถี ผอ.โรงเรียนวัดสะพานหิน คณะกรรมการกลางภาษาไทย
209 นายสมชาย อินแตง ผอ.โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา คณะกรรมการกลางภาษาไทย
210 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.โรงเรียนบ้านพร้าว คณะกรรมการกลางภาษาไทย
211 นางสาวพชรกมล คำไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ คณะกรรมการกลางภาษาไทย
212 นายแสวง เมฆแสงสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการกลางภาษาไทย
213 สิบเอกชัยชาญ น้อยนัน ผอ.โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ คณะกรรมการกลางสุขศึกษา
214 นางสาววิจิตรา ฟักคง ผอ.โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ คณะกรรมการกลางสุขศึกษา
215 นายลือศักดิ์ สิทธิ์ธูรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแยง คณะกรรมการกลางสุขศึกษา
216 นายรชฏ ช่วยหลำ ผอ.โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม คณะกรรมการกลางสุขศึกษา
217 นายยงยุทธ สมพิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา คณะกรรมการกลางสุขศึกษา
218 นายวรภรพงค์ ปันแดง รอง ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
219 นางสาวสำราญ ใสยอด ผอ.โรงเรียนวัดนาขุม คณะกรรมการกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
220 นายรุ่ง จันทร์ทอง ผอ.โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา คณะกรรมการกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
221 นายนวภัทร แสงปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหิน คณะกรรมการกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
222 นายสำเนา ยาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งผลำ คณะกรรมการกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
223 นายมงคล แท้สูงเนิน ผอ.โรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะกรรมการกลางศิลปะ(ทัศนศิลป์)
224 นายสมศักดิ์ คุ้มพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา คณะกรรมการกลางศิลปะ(ทัศนศิลป์)
225 นายวิชิต ปานอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดคลองตาล คณะกรรมการกลางศิลปะ(ทัศนศิลป์)
226 นายสมพร จันดาหาร ผอ.โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา คณะกรรมการกลางศิลปะ(ทัศนศิลป์)
227 นายสุรัตน์ จันทะคุณ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสะแก คณะกรรมการกลางศิลปะ(ดนตรี)
228 นายณรงศักดิ์ สีหะวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเนินทอง คณะกรรมการกลางศิลปะ(ดนตรี)
229 นายนิรันต์ ทองสรวง ผอ.โรงเรียนบางยางพัฒนา คณะกรรมการกลางศิลปะ(ดนตรี)
230 นายบุญส่ง ตุ่นเงิน ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำพริก คณะกรรมการกลางศิลปะ(ดนตรี)
231 นายสรศักดิ์ ฉิมศรี ผอ.โรงเรียนศึกษากุลบุตร คณะกรรมการกลางศิลปะ(ดนตรี)
232 นางนงลักษณ์ จีนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนสองสลึง คณะกรรมการกลางศิลปะ(ดนตรี)
233 นายสุทิพย์ สุราษฎร์มณี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย คณะกรรมการกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
234 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด ผอ.โรงเรียนวัดน้ำคบ คณะกรรมการกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
235 นายอำนาจ ตรงเจริญ ผอ.โรงเรียนวัดนาขาม คณะกรรมการกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
236 นางพิมาศ ขันเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตอน คณะกรรมการกลางศิลปะ(นาฏศิลป์)
237 นายเกษม สารมโน ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อม คณะกรรมการกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี
238 นายถวิล สระทองตัน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง คณะกรรมการกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี
239 นายนรินทร์ ชูโตศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระบาก คณะกรรมการกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี
240 นายอำนาจ รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี
241 นายสมชัย ทองปลิว ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน คณะกรรมการกลางคอมพิวเตอร์
242 นายปรีชา ตุนาโปร่ง ผอ.โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางคอมพิวเตอร์
243 นายทูลใจ ศรีพรม ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการกลางคอมพิวเตอร์
244 นางจรัญญา ทองหล้า ผอ.โรงเรียนวัดสนามไชย คณะกรรมการกลางคอมพิวเตอร์
245 นายสุเทพ ศรีกล่ำ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองห้าง คณะกรรมการกลางคอมพิวเตอร์
246 นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ผอ.โรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ
247 นายสุเชษฐ์ เรือนก้อน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ
248 นายจตุรงค์ สายอรุณ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ
249 นายอภิศักดิ์ แตงอ่ำ ผอ.โรงเรียนบ้านปากรอง คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ
250 นายนิกร ซุนพุ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านนาเปอะ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ
251 นายไพสันต์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ
252 นางสาววันวิสา ศรีสายคำ ครูธุรการโรงเรียนบ้านนาเปอะ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ
253 นายสุนัน แก้วมาก ผอ.โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
254 นายสามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
255 นายสมพร จันตูม ผอ.โรงเรียนบ้านบึงวิทยา คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
256 นายประทวน ร่มส้มซ่า ผอ.โรงเีรยนวัดวังวน คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
257 นายอำนวย แดงโสภณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งคันนา คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวินัย ปานโท้ เบอร์โทร 08-7197-5605
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]