หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 42 77 57
2 009 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 26 52 39
3 010 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 21 44 27
4 011 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 20 47 32
5 012 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 4 22 8
6 013 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 23 39 27
7 014 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 49 88 62
8 016 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 15 33 24
9 019 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 47 83 62
10 021 โรงเรียนบางยางพัฒนา 10 29 15
11 022 โรงเรียนบ้านกกม่วง 4 8 4
12 028 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 8 18 9
13 029 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 2 4 3
14 030 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 5 12 9
15 032 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 6 6 6
16 033 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 7 12 11
17 034 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 7 21 13
18 036 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 26 52 34
19 037 โรงเรียนบ้านชาน 0 0 0
20 038 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 6 9 6
21 039 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 4 9 5
22 040 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 24 64 42
23 041 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 3 7 5
24 042 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 8 13 12
25 044 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 21 38 32
26 045 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 0 0 0
27 046 โรงเรียนบ้านนาจาน 18 46 32
28 047 โรงเรียนบ้านนาตอน 8 11 9
29 048 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 10 15 13
30 052 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 6 20 12
31 054 โรงเรียนบ้านนาล้อม 34 107 56
32 055 โรงเรียนบ้านนาหนอง 16 26 22
33 056 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 5 10 8
34 049 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 3 10 6
35 053 โรงเรียนบ้านนาเมือง 5 7 7
36 050 โรงเรียนบ้านนาแฝก 2 5 4
37 051 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 15 22 17
38 043 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 7 11 10
39 057 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 3 5 3
40 058 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 0 0 0
41 059 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 4 26 9
42 061 โรงเรียนบ้านน้ำตาก 0 0 0
43 062 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 6 14 8
44 063 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 5 2
45 064 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 8 15 14
46 065 โรงเรียนบ้านน้ำลอม 5 8 8
47 067 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 3 6 4
48 066 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 0 0 0
49 060 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 12 29 21
50 073 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 3 3 3
51 074 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 12 24 20
52 075 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 10 16 15
53 076 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 2 5 3
54 077 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 3 8 5
55 078 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 9 37 15
56 072 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0
57 079 โรงเรียนบ้านปากรอง 5 24 10
58 080 โรงเรียนบ้านป่าคาย 0 0 0
59 081 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 9 26 14
60 083 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1 1 1
61 084 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 30 57 47
62 082 โรงเรียนบ้านป่าแดง 29 122 55
63 086 โรงเรียนบ้านพร้าว 22 45 27
64 087 โรงเรียนบ้านมะต้อง 4 7 6
65 088 โรงเรียนบ้านยางโกลน 1 3 1
66 090 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 18 39 26
67 091 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 11 19 11
68 092 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 21 41 24
69 093 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 25 44 35
70 094 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 3 13 7
71 095 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 5 9 7
72 096 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 36 82 49
73 097 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 11 18 12
74 098 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 7 13 9
75 100 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 3 4 3
76 101 โรงเรียนบ้านหนองลาน 4 8 5
77 103 โรงเรียนบ้านหนองหิน 31 87 54
78 102 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 11 17 13
79 104 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 0 0 0
80 099 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 12 21 14
81 105 โรงเรียนบ้านหลังเขา 11 26 19
82 119 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 11 27 19
83 106 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 0 0 0
84 108 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 11 21 13
85 109 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 5 8 8
86 110 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 2 5 4
87 111 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 17 34 27
88 112 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 9 27 16
89 115 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 4 10 5
90 114 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 22 60 40
91 113 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 3 6 5
92 116 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 8 26 11
93 107 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 7 12 11
94 117 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 3 3 3
95 118 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 3 6 5
96 031 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 16 30 22
97 069 โรงเรียนบ้านเนินทอง 17 63 28
98 070 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 5 8 5
99 071 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 30 78 42
100 023 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 12 25 20
101 025 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 8 15 13
102 026 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 8 17 9
103 027 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 20 40 30
104 024 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 5 10 7
105 089 โรงเรียนบ้านแยง 18 46 32
106 035 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 8 13 11
107 085 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 5 6 5
108 120 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 13 24 14
109 121 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 2 1
110 122 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 6 14 8
111 123 โรงเรียนผดุงวิทยา 20 39 28
112 124 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 16 51 29
113 125 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 1 1 1
114 127 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
115 128 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 14 42 22
116 129 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 7 10 10
117 130 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 30 78 53
118 132 โรงเรียนวัดคลองตาล 15 24 19
119 133 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 29 54 39
120 134 โรงเรียนวัดคันโช้ง 2 2 2
121 136 โรงเรียนวัดทองแท้ 4 6 4
122 138 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 7 13 7
123 141 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 16 28 23
124 139 โรงเรียนวัดท่าช้าง 14 17 16
125 140 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 3 5 5
126 137 โรงเรียนวัดท้องโพลง 40 62 52
127 142 โรงเรียนวัดธรรมาราม 7 10 9
128 143 โรงเรียนวัดนาขาม 5 7 6
129 144 โรงเรียนวัดนาขุม 17 34 25
130 145 โรงเรียนวัดน้ำคบ 15 38 22
131 146 โรงเรียนวัดบ่อภาค 25 51 37
132 147 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 17 39 22
133 149 โรงเรียนวัดมะตูม 0 0 0
134 151 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 4 8 7
135 152 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 9 15 10
136 153 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 13 26 16
137 154 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 10 16 15
138 156 โรงเรียนวัดวังวน 8 24 14
139 155 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 6 13 6
140 157 โรงเรียนวัดสนามไชย 16 24 21
141 158 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 1 1 1
142 159 โรงเรียนวัดสะพานหิน 15 35 18
143 161 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 17 32 19
144 162 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 1 1 1
145 164 โรงเรียนวัดหอกลอง 9 18 13
146 165 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 9 17 14
147 166 โรงเรียนวัดหางไหล 4 9 6
148 167 โรงเรียนวัดหาดใหญ่ 0 0 0
149 168 โรงเรียนวัดหินลาด 28 54 35
150 163 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 14 42 24
151 131 โรงเรียนวัดเขาน้อย 6 21 12
152 135 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 9 17 12
153 150 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 2 9 4
154 160 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 20 30 23
155 169 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 15 30 22
156 148 โรงเรียนวัดโบสถ์ 58 185 99
157 170 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 36 74 53
158 171 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 4 6 5
159 173 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 2 6 4
160 174 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 5 11 5
161 176 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 10 14 13
162 177 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 0 0 0
163 178 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 18 40 30
164 179 โรงเรียนห้วยปลาไหล 12 25 15
165 005 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 43 77 60
166 007 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 3 3 3
167 006 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 10 18 14
168 008 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 26 68 38
169 015 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 17 42 28
170 126 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 18 55 30
171 175 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 9 40 18
172 180 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 0 0 0
173 020 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 0 0 0
174 172 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์ 0 0 0
175 017 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 8 12 10
176 018 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 11 52 11
177 003 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 3 8 5
รวม 1998 4429 2898
7327

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวินัย ปานโท้ เบอร์โทร 08-7197-5605
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]