หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจารุวรรณ เทียนยาณีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลณ์ ยอดสุวรรณ์โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามกรรมการ
3. นางสาวอโนทัย ปานโป๊ะโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสมโชค ปานเกิดโรงเรียนวัดคลองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ หยวกยงโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางหทัยชนก วัฒนวนาพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุโรจนา ธิรินทองโรงเรียนบ้านแยงประธานกรรมการ
2. นางดอกพยอม จันทร์อุ่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางทิพยวรรณ ฮองกุลโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรรัตน์ ยาโนโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางดาวรุ่ง พลายชุมโรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางมนวิภา จันทูตานนท์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสาววีนัส เป็นสุขโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางศรัณยา พฤษกุลฑลโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นายภูวนาถ แสงนาคโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
3. นางสาวพัชร์พิชา คำโทนโรงเรียนบ้านห้วยเจียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสุวารี สง่าศรีโรงเรียนวัดน้ำคบประธานกรรมการ
2. นางวรรณณี สุขสบายโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกฤษติกา เหมสุทธิโรงเรียนบ้านนาหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ ขำมีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ สวัสดิ์เทพโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางพรทิพา ทรายน้อยโรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ คงสร้อยโรงเรียนวัดนาขุมประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี สิงห์คำโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา กล่อมคงโรงเรียนบ้านนาตอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร สิงห์โตโรงเรียนวัดสนามไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวนภาพร เพชรเขียวโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร เลื่อนลอยโรงเรียนวัดวังงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางมะลิดา หมื่นจันทร์โรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวสภัธชนก เพชรพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางอมรรัตน์ แสงนาคโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดประธานกรรมการ
2. นางสุนิตย์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านนาขุมคันกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เที่ยงตรงโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวทวีศิลป์ โสตถิถาวรโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทองเถาว์โรงเรียนทองแท้กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ยศตุ้ยโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรสา บุญพัฒนศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่างามประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร แสงสุขโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการ
3. นางสาลี บวบมีโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสนใจ พรหมรักษาโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีประธานกรรมการ
2. นางวรัชยา พริ้งเพลิดโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยากรรมการ
3. นางพรปวีณ์ หนูทิมโรงเรียนบ้านหนองกระบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธวรรณ บุญเทียนโรงเรียนบ้านแก่งคันนาประธานกรรมการ
2. นางภคินี เสงี่ยมโปร่งโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการ
3. นางสาวขวัญดาว จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางชีวาพร สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
2. นายสันติภาพ ลุ้ยอุไรโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ อุ่ยเจริญศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสำเริง มั่นดีโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
2. นางสาวมยุรี แก้วอินทร์โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานกรรมการ
3. นางกรรณิกา สายยืดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประเทือง อ้นสิงห์มาโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
2. นายสุพรรณ กันหาประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายนิกร สายแก้วเทศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิธร ทองคำนุชโรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ อินทร์หน่อโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร เพชรทองโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ทองศรีโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
2. นางสาวจตุพร พันธุ์สุภาโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
3. นางจิรภัทร ชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิธร ทองคำนุชโรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ อินทร์หน่อโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร เพชรทองโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ทองศรีโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
2. นางสาวจตุพร พันธุ์สุภาโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
3. นางจิรภัทร ชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุนิศา สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
2. นางมานิกา เอี่ยมหุ่นโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์กรรมการ
3. นางธาริณี คงปันนาโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา ผิวขำโรงเรียนบ้านมะต้องกรรมการ
2. นางวารี ภูสิตตาโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยกรรมการ
3. นายกฤษฎา รังแก้วโรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางรุ่งนภา เพชรทองโรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯกรรมการ
2. นายคณิศร จันทร์บรรจงโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. ส.ต.ท.สงคราม วันแย้มโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางราตรี แสนฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ ทองคำโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางสาวนัฎฐินี คำมาโรงเรียนบ้าคลองทำเนียบกรรมการ
4. นายไพรวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวดลณพร แผ้วเกษมโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณี คำทอนโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางสาวกฤติกา จันทวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางสีนวล กองจิวโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสรวงสุดา ศรีอ๊อดโรงเรียนบ้านนาเปอะประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พุ่มสลิดโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
3. นางสาวพัฒนี คุ้มท้วมโรงเรียนวัดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนคร กุลประดิษฐ์โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สำนวนโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นางสุภาพ สุทธิโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญรุ่ง บุญมีจิวโรงเรียนบ้านนาขุมคันประธานกรรมการ
2. นายวินิจ สามิตรโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย มากก้อนโรงเรียนน้ำโจนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางลำแพน เกิดบำรุงโรงเรียนวัดคลองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร แองไวโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ ชูรัตน์โรงเรียนบ้านยางโกลนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจรรยกร ด้วงบ้านยางโรงเรียนบ้านนาหนองประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ด้วงแดงโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสายยนต์ บุญเหลือโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี สมพิพงษ์โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวีนัส แก้วป้องปกโรงเรียนบ้านปากรองกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ จานตาดีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางคนึงเนตร แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
2. นางสีรุ้ง ศรีชาทุมโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายไพรินทร์ ประวันนาโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวระวิวรรณ อุ่นไพรโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นายแสง จันพรโรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี แพงสีโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางหฤทัย นวลศรีโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพูลสุข ต๊อดแก้วโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นายธาวิรัช กำเนิดพายัพโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางหฤทัย นวลศรีโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพูลสุข ต๊อดแก้วโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นายธาวิรัช กำเนิดพายัพโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสังวาล บุญแตงโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ เมืองสนธิ์โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มกรรมการ
3. นางสมภัสสร เทพนาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ ภูศรีเทศโรงเรียนวัดธรรมารามกรรมการ
2. นางสาวนัฐชนันท์ นามวงษาโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ระโสโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ บางศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ จันทร์บรรจงโรงเรียนบ้านขอนสองสลึงกรรมการ
3. นายศุวิล รังแสงโรงเรียนบ้านบึงธรรมโรงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิระ ทองรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายวิชัย ทิมวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
3. นายรังสรรค์ สุขกลิ่นโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กองจิวโรงเรียนท่าหินลาดกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา พุดฉิมโรงเรียนบ้านขวดน้ำมันกรรมการ
3. นายวิชาญ มีจันทร์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเยาวรีย์ ชาญนาวาโรงเรียนวัดสนามไชยประธานกรรมการ
2. นางกมณมาศ ภัทรกิตติสกุลโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ อินทร์อัมพรโรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา หาญทองช่วงโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางภัทราพร รัตนกุลโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัญชัญ เลี้ยงเพชรโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สิน มั่งมูลโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุวรรณี ขำเขียนโรงเรียนวัดวงฆ้องประธานกรรมการ
2. นายมานะ กองเงินโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นางเตือนใจ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านนาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงนุช เรืองเดชโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุรัสกร สกุลมาโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นางแพรทอง หล่ออินทร์โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ทองคำพงษ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ขันตีโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวนันทวัน พุฒมาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสิริลักษณ์ ปั้นแจ่มโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สีคำโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสมหวัง แสงบำรุงโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ยิ้มใยโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นายวรภรพงศ์ ปันดงโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี สังฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณิวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวราตรี ยิ้มดีโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ศิริข่วงโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพนม ธีระเพ็ญแสงโรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางกัลทยา แตงอ่ำโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
3. นางวรรณา วังคีรีโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ อุ่นเรือนโรงเรียนวักบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีพร ราชรองเมืองโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
3. นายวรวิทย์ มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดารุณีย์ จันทร์สุริย์โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนต์สรัณต์ ทองวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดจดี อ่อนศรีโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ สัสดีแพงโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางวิภาสิริ สีเดือนโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เสมเจริญโรงเรียนวัดหินลาดประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เทศนาโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร เงินทองโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางชุติมา คุ้มพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสนธยา คำนนท์โรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางรัชฎา สนใจโรงเรียนชุมชนบ้านท่างามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมมิตร นครไทยภูมิโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุทัศน์ คุ้มแพทย์โรงเรียนวัดเหล่าขวัญฯกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เพชรแก้วโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ วงศรีรักษ์โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
2. นางสาวศรินทร เทียมสอนโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวปิ่นอนงค์ คำเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านท่างามกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ คงทองโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวกีรติกาญจน์ เมฆแสงสีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร สุดแก้วโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวันชัย รักเสนาะโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
2. นายปรัชญ์กรณ์ ขำรักโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายมนิตย์ ทูลขุนทดโรงเรียนกัลยาณิวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบุญชู พ่วงวันโรงเรียนวัดวังไม้แก่นกรรมการ
3. นางชวนพิศ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางฤทัยรัตน์ จันทร์ดีโรงเรียนบ้านป่าซ่านกรรมการ
2. นางสมปอง โพธิ์ศรีโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ เหล่ากาวีโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีวรรณ ด้วงทองโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอาทิตยา ภักดีบุรีโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ชัยสมบัติโรงเรียนบ้านนาฟองแดงกรรมการ
3. ส.อ.สมศักดิ์ ก้อนเพ็ชร์โรงเรียนประชาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบุญรัตน์ ธรรมชัยโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ขันตีโรงเรียนสมอสุวรรณารามกรรมการ
3. นายจิรเมธา ธนกาญจน์มั่งมีโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เอี่ยมสงครามโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางรัชชุดา เมืองสนธิ์โรงเรียนบ้านนาขุมคันกรรมการ
3. นายสง่า ณ ชัยโรงเรียนวัดหนองหม้อแกงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ บุญกล้าโรงเรียนวัดวังงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิกานต์ ป้องคูหลวงโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายฤทธิรงค์ พูลหน่ายโรงเรียนน้ำพริกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ไพศาลรัตนาโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
2. นางสุชิน กรมเวชโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางพูลสุข ส้มเพชรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวธนัชพร ตรุษไชยโรงเรียนบ้านเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสมศิลป์ บังวรรณโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวอารยา ตรงต่อกิจโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประมวล สายแก้วโรงเรียนวัดสะพานหินประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล แก้วมากโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางเพ็ญทัย เงินคงโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางศศิธร โพธิ์คงโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ นพณัฐกวินโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายวันชัย เพชรทิมโรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมควร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดวังวนประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย สัจจาโรงเรียนบ้านแก่งบัวคำกรรมการ
3. นายบรรเจิด สาลีโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแควกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสันทัด คงจันทร์โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแควประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านนาเปอะกรรมการ
3. นางมัฐมัญคมน์ สุวรรณโณโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางอรุณรัตน์ ผาบแก้วโรงเรียนบ้านท่าสะแกประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี นุ่มมีชัยโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นางสาวพรรษชนม์ มากสมบูรณ์โรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอโศก เหล็กสิงห์โรงเรียนวัดท้องโพลงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านยางโกลนกรรมการ
3. นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่นโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กร อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย แสงม่วงยางโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
2. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย แสงม่วงยางโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
2. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
2. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเกษม สารีคำโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อยกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กร อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
2. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
2. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
2. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
2. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชูแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย แสงม่วงยางโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
2. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย แสงม่วงยางโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
2. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กร อู่ทองมากโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายเกษม สารีคำวัดท่าสี่ร้อยกรรมการ
2. นายเสมียน โพธิ์ศรีบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางปราณี วุฑฒยากรบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กร อู่ทองมากวัดโบสถ์กรรมการ
2. นายอรรถพล บุญใจวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเปรียว สอนยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
2. นายพงศ์พิพัฒน์ พูลหน่ายโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ รินทะโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวอลิสา นพยอดโรงเรียนวัดคันโช้งกรรมการ
2. นางเตือนใจ คงจันทร์โรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
3. นายเพิ่มพูน มีแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรันต์ ทองสรวงโรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
2. นางสาวอภิรดา ธิยะศิริโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
3. นายอำนวย แดงโสภณโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอลิสา นพยอดโรงเรียนวัดคันโช้งกรรมการ
2. นางเตือนใจ คงจันทร์โรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
3. นายเพิ่มพูน มีแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรันต์ ทองสรวงโรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
2. นางสาวอภิรดา ธิยะศิริโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
3. นายอำนวย แดงโสภณโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพิมาศ ขันเกษตรโรงเรียนบ้านนาตอนกรรมการ
2. นางจินดา อยู่ยังเกตุโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ตุ่นเงินโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการ
2. นายสิลาวุฒิ สุทธิรักษ์โรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
3. นางสิริวิมล ซึมเมฆโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพิมาศ ขันเกษตรโรงเรียนบ้านนาตอนกรรมการ
2. นางจินดา อยู่ยังเกตุโรงเรียนวัดท้องโพลงกรรมการ
3. นายอภินันท์ โอษคลังโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ตุ่นเงินโรงเรียนบ้านน้ำพริกกรรมการ
2. นายสิลาวุฒิ สุทธิรักษ์โรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
3. นางสิริวิมล ซึมเมฆโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางกชพร แก้วทองหลางโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี นนทะโคตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. Mr.Anchunda Henry Yakบ้านป่าสักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. Mr.Conrado Agpalo Directoโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวชลอ เรือนก้อนโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ราชทะคันทีโรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางกชพร แก้วทองหลางโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี นนทะโคตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. Mr.Anchunda Henry yukโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชลอ เรือนก้อนโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
2. Mr.Conrado Agpalo Directoโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ราชทะคันทีโรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ นิ่มนุชโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานกรรมการ
2. นางพัชราวรรณ แย้มเสมอโรงเรียนวัดหนองมะคงกรรมการ
3. นางสมคิด ออมสินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา พิทักษ์โสภณโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวอลิสา นพยอดโรงเรียนวัดคันโช้งกรรมการ
3. นางสาววารีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ นิ่มนุชโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานกรรมการ
2. นางพัชราวรรณ แย้มเสมอโรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการ
3. นางสมคิด ออมสินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา พิทักษ์โสภณโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวอลิสา นพยอดโรงเรียนวัดคันโช้งกรรมการ
3. นางสาววารีรัตน์ แสงสีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกนกกาญจน์ วิเศษคำโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางชนานารถ เศวตเศรนีโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ รอดเรืองโรงเรียนนาโพธิ์นาจานกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเรณู ทองวัฒน์โรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
3. นางรุ้งราวัลย์ เงื่องจันทร์ทองโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุญขำโรงเรียนวัดวงฆ้องกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ทองปลิวโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นายสำเริง หมีดงโรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝากรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายจำลอง กุลคงโรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
2. นายประกายเพชร จันทวงษ์โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ วงศ์ปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประทวน ร่มส้มซ่าโรงเรียนวัดวังวนประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลกรรมการ
3. นายนิพล จันทะคุณโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
4. นางสำเภา ดีธงทองโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
5. นายอัษฎาวุธ สอนง่ายโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการ
6. นางฐิติรัตน์ น้ำดอกไม้โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
7. จ.ส.อ.สมศักดิ์ ก้อนเพ็ชรโรงเรียนประชาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุนัน แก้วมากโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรมสมาคมสโมสรลูกเสือกรรมการ
3. นายปรารมย์ ทองบุรีโรงเรียนหนองพระวิทยากรรมการ
4. นายบุญลือ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
5. นายรัตน์ เกตุจันทร์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
6. นายต่อศักดิ์ เลี้ยงเพ็ชรโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการ
7. นายชุมพร จินตนาโรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
8. นายสุขวัฒน์ สุขทั่งโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุขสันต์ จิตต์อ่อนน้อมโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ สุวรรณพรโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายครีม กลมพุกสมาคมสโมสรลูกเสือกรรมการ
4. นายทัน จันทร์คุ้มสมาคมสโมสรลูกเสือกรรมการ
5. นางวนิดา พงษ์ธรรมโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศศิภัทร จากยางโทนโรงเรียนบ้านหนองมะคังกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ พ้นภัยโรงเรียนวัดหาดใหญ่กรรมการ
3. นางอนัญลักษณ์ ช่วงเบ้าโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ยังเอี่ยมโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ภู่ทับทิมโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางชนกพร แก้ววงหิวโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวันทนีย์ สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
2. นางสาวมยุรา สุทธิโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อินทรปรางค์โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุรีรัตน์ เกิดดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้างกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ลาภสิริเลิศโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางนงคราญ การเกษตรโรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุขเกษม ใจยวนโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
2. นายประะเสริฐ์ สิงโตโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
3. นายประมวลรักษ์ สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศศิมา อูปทองโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ภัทรรังษีโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวรจนา พิชัยโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ ยิ่งธนาทรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ สงแจ้งโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เกิดแพรโรงเรียนบ้านเนินมะคึดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา พยัคเกษมโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
2. นางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัดโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ อภินันทโนโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ จามิกรโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทมณฑน สีเดือนโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางสาวอรชยา มากสมบูรณ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยฤกษ์ สุดสังข์โรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นางสาวเกษร อาจหาญโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายณัฐพล รักเสนาะโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลวรรณ สุขป้อมโรงเรียนบ้านมะต้องกรรมการ
2. นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัยโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ หอมสิงห์ทองโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกันตา กรึมสูงเนินโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
2. นายสุเทพ สอนนิลโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
3. นายชาติชาย แป้นโพธิ์โรงเรียนวัดหอกลองกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสำเนา ยาสุดโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางอุษณีย์ อรรคสูรย์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นายคงเดช จันทร์ศรีงามโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ เกษมโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการ
2. นางสาวสุชาวิณี คลองตะเคียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ปรีชาเสถียรโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ วรภูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)กรรมการ
2. นายสมพร จันดาหารโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ปัญโญโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ฟักอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าฯ)กรรมการ
2. พันจ่าเอกสัณฐิต สมัครธัญญกิจโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ รัตนวิมลชัยโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายละไม สารีโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
2. นายวัฒนพันธุ์ มั่นอ้นโรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
3. นายฐิติวัจน์ วิเศษทักษ์โรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวอรทัย คงฟักโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
2. นางวันทนา สุขมามอญโรงเรียนห้วยทรายเหนือกรรมการ
3. นางเจนฤดี จันดาหารโรงเรียนหนองลานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชาญนิวัฒน์ ช่วยททวีโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุลิกร อนันตกุลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. สิบเอกบรรจง สิงห์โตเผือกโรงเรียนน้ำทองน้อยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายธีมาภัทร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อรุณวรกิตติโรงเรียนประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวบุษบา คำวังจันทร์โรงเรียนนาล้อมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมมาทร ยอดเกตุโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
2. นายเอนก ทรัพย์สุขโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางสาวพรทิพา แก้วบัวรมย์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพา แก้วบัวรมย์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
2. นางนภสินธุ์ พิมพาโรงเรียนชาติตระการกรรมการ
3. นางศนิ มีพูลโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรัตน์ ธารีธารโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการ
2. นางวาสนา แผ่นทองโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นายจักรินทร์ กาวิโลโรงเรียนบ้านห้วยทองฟานกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรำพึง ร่มส้มซ่าโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการ
2. นางจรินทร์ นาคประสงค์โรงเรียนบ้านกกม่วงกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศรีกระจ่างโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี พุ่มโพธิ์โรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา ประมูลสินโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นางมลฤดี ชำนาญยาโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปรีชา หลิมเจริญโรงเรียนวังมะด่านกรรมการ
2. นายธรรมนูญ กุลคงโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษากรรมการ
3. นางอัมพวรรณ วงศ์ดวงโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยอดธง คงปันนาโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา รักทุ่งโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางเรณู คงทองโรงเรียนวัดหนองหม้อแกงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางบังอร คุ้มแพทย์โรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
2. นางสายัน ภู่หมีโรงเรียนวัดคันโช้งกรรมการ
3. นางสาวประภาศรี เกตุดีโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเพิ่มศรี แย้มเสมอโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
2. นางอรัญญา สามีโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวภครัช ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ มากเมืองโรงเรียนเนินทองกรรมการ
2. นางจินตนา ประคองบุญมาโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นางสาวรัตนา คงคล้ายโรงเรียนวัดหาดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ บุญก่อนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
2. นางบังอร อากาศทิพย์โรงเรียนทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการ
3. นางวันทนีย์ จันทร์รักโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรำพิน แตงอ่ำโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
2. นางมาลี แก้วป้องปกโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางศนิ มีพูลโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรัตน์ สุขนาคโรงเรียนนาหนองกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ บุญสินโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ หมู่หนองโรงเรียนห้วยเหินกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ แท้สูงเนินโรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
2. นางสถิตย์ เนียมใยโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
3. นางระนอง จันทร์ดีโรงเรียนน้ำพริกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา เทศคลังโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการ
2. นางสุภัทรีภรณ์ สารมโนโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
3. นางสาวสมโชค ติดเทียนโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอมรา แดงโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พรหมสุวรรณดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวมาราตรี ด้วงแดงโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขันโรงเรียนเขาไร่ศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางอรุชา ชุมพลศรีโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นางจิรภรณ์ สุทธิโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ ศิวิลัยโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยากรรมการ
2. นางสุปราณี เขม้นเขตการโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ธนะวงศ์โรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวภาคย์ ยังเหม็นโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษากรรมการ
2. นางฉลวย ศิวิลัยโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
3. นางสาวสายสุดา แสงปัญญาโรงเรียนบ้านนาขุมคันกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธันยพร จำนงค์ศรีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานกรรมการ
2. นางสุดาพร พูลหน่ายโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางอรรณพ สวนจันทร์โรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจำลอง เพชรทิมโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
2. นางสาวปาริสา ผลทิพย์โรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการ
3. นางละเอียด ดีอินทร์โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัตติญา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
2. นางสิรินาฏ ยอดเถื่อนโรงเรียนบ้านป่าซ่านกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ กอกองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ สิริวัจนะโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ ใจไวโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจีรภา ตะมาแก้วโรงเรียนบ้านลาดคื้อกรรมการ
2. นายยิ่งยงค์ อุ่นอารีย์โรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ สิงคำโรงเรียนบ้านนาตอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรภา ตะมาแก้วโรงเรียนบ้านลาดคื้อกรรมการ
2. นายยิ่งยงค์ อุ่นอารีย์โรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ สิงคำโรงเรียนบ้านนาตอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวจีรภา ตะมาแก้วโรงเรียนบ้านลาดคื้อกรรมการ
2. นายยิ่งยงค์ อุ่นอารีย์โรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ สิงคำโรงเรียนบ้านนาตอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา ช้างพินิจโรงเรียนหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
2. นางยุวรีย์ ตาสุรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ดอนอุบลโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพลวัตร แก้วเพียรโรงเรียนวัดทองแท้กรรมการ
2. นายธนายุทธ ศิริโรงเรียนบ้านขวดน้ำมันกรรมการ
3. นางปรุงจิตร์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาแฝกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพลวัตร แก้วเพียรโรงเรียนวัดทองแท้กรรมการ
2. นายธนายุทธ ศิริโรงเรียนบ้านขวดน้ำมันกรรมการ
3. นางปรุงจิตร์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาแฝกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวพวงรัตน์ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คุ้มฉายโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางเจียมใจ ไทยเทศโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพวงรัตน์ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คุ้มฉายโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางเจียมใจ ไทยเทศโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพวงรัตน์ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คุ้มฉายโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางเจียมใจ ไทยเทศโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพวงรัตน์ คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คุ้มฉายโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางเจียมใจ ไทยเทศโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัสร์ขวัญ ถานีโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ คำวงษ์วาลย์โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
3. นางสาวปวีณา วรรณชาติโรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพลินตา กิ่งศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ยิ้มใยโรงเรียนวัดวงฆ้องกรรมการ
3. นางแสงทิพย์ ยอยโพธิ์สัยโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา บุญเทียมโรงเรียนบ้านนาขุมคันกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล บัวบังขังโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางพรพินิจ อยู่รอดโรงเรียนวัดเหล่าขวัญกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประดับ รู้คุณโรงเรียนบ้านห้วยเหินกรรมการ
2. นางสาวขวัญทอง ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยากรรมการ
3. นายธนวัฒน์ วันรักชาติโรงเรียนบ้านท่าหินลาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ คงสร้อยโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ สายบัวโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางสุรัตน์ มั่นนาคโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำลอง สุขแสงสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ แม่งมาโรงเรียนบ้านท่าหินลาดกรรมการ
3. นางนางยุพิน ชุ่มกลัดโีงเรียนบ้านน้ำคบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนทร พลอยมีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
2. นางสาวบุญธรรม ทองทาโรงเรียนบ้านคลองตาลกรรมการ
3. นางสาวยุวรรณดา กลิ่นสาครโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สุขมามอญโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรวิมล พุดฉิมโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาววิภาพร กั้วมาลาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอมร เพ็ญสุภาโรงเรียนบ้านปากรองกรรมการ
2. นายชยกร ยวงใยโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นายยุทธนา แซ่วือโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอมร เพ็ญสุภาโรงเรียนบ้านปากรองกรรมการ
2. นายชยกร ยวงใยโรงเรียนแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางสาวชลยา รัตนโค้นโรงเรียนบ้านน้ำกุ่มกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวินัย ปานโท้ เบอร์โทร 08-7197-5605
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]