หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2559   11 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.1/2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง UBC 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.2/2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.2/1 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง Sound 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.4/2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง นาฏศิลป์ 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง ป.5/1 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง ป.5/2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง จริยะ 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง ป.6/2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคาร 5 ห้อง ้ห้อง 1 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคาร 5 ห้อง ห้อง 2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคาร 5 ห้อง ห้อง 3 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงอาหารโรงเรียนบ้านป่าแดง ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงอาหารโรงเรียนบ้านป่าแดง ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงอาหารโรงเรียนบ้านป่าแดง ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง ห้อง ห้องภาษาไทย 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง ห้อง ห้องสังคม 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาคารธนูทอง ชั้น 2 ห้อง ประชุมธนูทอง 10 ต.ค. 2559 09.00-15.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาคารธนูทอง ชั้น 2 ห้อง 124 10 ต.ค. 2559 09.00-15.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาคารผาเลข ชั้น 2 ห้อง 227 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาคารผาเลข ชั้น 2 ห้อง 228 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาคารผาเลข ชั้น 2 ห้อง 226 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ผาเลข ชั้น 2 ห้อง 225 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาคารผาเลข ชั้น 1 ห้อง 213 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ผาเลข ชั้น 1 ห้อง 214 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาคารผาเลข ชั้น 1 ห้อง 215 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาคารผาเลข ชั้น 1 ห้อง 216 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา หอประชุมศรีสงคราม 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา หอประชุมศรีสงคราม 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา หอประชุมศรีสงคราม 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา หอประชุมศรีสงคราม 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา หอประชุมศรีสงคราม 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารป่าแดงโภชนา ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารป่าแดงโภชนา ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารป่าแดงโภชนา ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง สังคม 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง สังคม 10 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.1/2 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.2/2 10 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารศรีดรุณ ห้อง อนุบาล 1 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารศรีดรุณ ห้อง อนุบาล 2/1 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารศรีดรุณ ห้อง อนุบาล 2/2 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
12 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง สื่ออนุบาล 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 เป็นต้นไป
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
11 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
12 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
14 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
15 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
16 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
17 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
18 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
19 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง หอประชุมป่าแดงนวพัฒน์ ห้อง หอประชุมป่าแดงนวพัฒน์ 10 ต.ค. 2559 10.00-14.00
20 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง หอประชุมป่าแดงนวพัฒน์ ห้อง หอประชุมป่าแดงนวพัฒน์ 10 ต.ค. 2559 14.00-16.00
21 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคาร 5 ป่าแดงพัฒนา ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมภูเคียงดาว 10 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
22 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคาร 5 ป่าแดงพัฒนา ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมภูเคียงดาว 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
23 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรัตนาวดี ชั้น 1 ห้อง ห้องพักครู 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
24 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรัตนาวดี ชั้น 1 ห้อง ห้องพักครู 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
25 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรัตนาวดี ชั้น 1 ห้อง ห้องพักครู 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
26 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรัตนาวดี ชั้น 1 ห้อง ห้องพักครู 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง สนาม 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง สนาม 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง สนาม 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก อาคารโรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสะแก อาคารโรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-16.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ธนูทอง ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ธนูทอง ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ผาเลข ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ผาเลข ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ผาเลข ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ผาเลข ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ธนูทอง ห้อง 115 10 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาคารธนูทอง ชั้น 2 ห้อง 126 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อาคารธนูทอง ชั้น 2 ห้อง 126 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นท์ 1 สนามบาส 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นที่ 2 สนามวอลเลย์บอล 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 3 ห้อง ห้องอนุบาล 1-2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 3 ห้อง โรงอาหารอนุบาล 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.6-ห้องม.3 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.6-ห้องม.3 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 3 ห้อง ห้องอนุบาล 1-2 โรงอาหารอนุบาล 10 ต.ค. 2559 13.00-15.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 13.00-15.00
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นท์ 4 ซุ้มการะเวก 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นท์ 4 ซุ้มการะเวก 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.1-ป.3 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม โรงจอดรถหน้าอาคาร ups 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นเวทีกลางแจ้ง 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นท์เวทีกลางแจ้ง 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม ห้อง หน้าห้องอนุบาล 1 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม ห้อง หน้าห้องอนุบาล 2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารศรีดรุณ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารศรีดรุณ อนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารท้าวสามล ชั้น2 ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ชั้น 2 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
2 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารท้าวสามล ชั้น2ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ชั้น 2 10 ต.ค. 2559 13.00 -15.00
3 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารยี่สุ่นเทศ ชั้น2ห้องป.4 ชั้น 2 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารยี่สุ่นเทศ ชั้น 1 ห้องจริยธรรม ชั้น 1 10 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารยี่สุ่นเทศ ชั้น1ห้องจริยธรรม ชั้น 1 10 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารท้าวสามล ชั้น2ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารการะเกด ชั้น2 ชั้น 2 ห้อง ม.1 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารการะเกด ชั้น2 ชั้น 2 ห้อง ม.1 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารการะเกด ชั้น2 ชั้น 2 ห้อง ม.1 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารการะเกด ชั้น2 ชั้น 2 ห้อง ม.2 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
5 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารการะเกด ชั้น1 ชั้น 1 ห้อง ม.3 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
6 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารการะเกด ชั้น1 ชั้น 1 ห้อง ม.3 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
7 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารมะลิวัลย์ เวทีห้อง ประชุมใหญ่ ห้อง ประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2559 11.30 เป็นต้นไป
8 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารมะลิวัลย์ เวทีห้องประชุมใหญ่ ห้อง ประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2559 11.30 เป็นต้นไป
9 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารมะลิวัลย์ เวทีห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2559 11.30 เป็นต้นไป
10 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารมะลิวัลย์ เวทีห้อง ประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2559 11.30 เป็นต้นไป
11 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารมะลิวัลย์ เวทีห้อง ประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2559 09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารรจนา ชั้น1 บริเวณหน้าห้องเรียน ห้อง บริเวณหน้าห้องเรียน 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารท้าวสามล ชั้น 1 บริเวณใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารเจ้าเงาะ ชั้น 1 โรงจอดรถ 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารท้าวสามล ชั้น 1 บริเวณใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารท้าวสามล ชั้น 1 บริเวณใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารรจนา ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
7 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารรจนา ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 9.00-12.00
8 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารมะลิวัลย์ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2559 09.00-11.00
9 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อาคารมะลิวัลย์ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2559 09.00-11.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวินัย ปานโท้ เบอร์โทร 08-7197-5605
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]