รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ณ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 โรงเรียนบ้านดินทอง
โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 1. เด็กหญิงอินธิกา  จันทรัตน์
 
1. นางรุจิเรข  ปรีชาวนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพรม 1. เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  จาบดอน
 
1. นางญาดานุช  คำสวน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  อินทะ
 
1. นางสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงอาทิติยา  พวงมาลา
 
1. นางเย็นฤดี  คุ้มสุพรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงนัชชา  สินทรัพย์
 
1. นางสาวสุวิมล  อู่ไทย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผ่องศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  ผิวดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ชัยกิจ
 
1. นางนงนุช  พลธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กหญิงเสาวรส  แจงเจริญ
 
1. นางชลิตตา  สร้อยมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไตรภู่
 
1. นายทวี  ดอนเขียวไพร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วเจิม
 
1. นายทวี  ดอนเขียวไพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. นางสาววนัญญา  ประสงค์
 
1. นางสาวพลับพลึง  เสามั่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ศรีพระจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มากทรัพย์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  เชื้อดี
 
1. นางเกยูร  ทองเพ็ง
2. นางนิตยา  ชัยรัตน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงพัชราภา  มณีวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงอรกมล  วงศ์ไทย
3. เด็กหญิงอุทุมพร    ป๊อกเชษฐ์
 
1. นางจันทิมา  เพ็ชร์ดอนทอง
2. นางไพรพนา  เตียวตระกูล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ด่านนอก
2. เด็กชายปิยทัศน์  อินตา
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  กันทองสุข
 
1. นางสาวศิวาพร  เผื่อนทิม
2. นายวทัญญู  ภูศรีเทศ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพิกุล 1. เด็กหญิงกันนิตา  จินดาเฟือง
2. เด็กหญิงจันจิรา  คำสวัสดิ์
 
1. นางพิชญา  สังข์เงิน
2. นางสาวอัญชิสา  ฉิมนาค
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. นางสาวปัณฑิตา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเมธิณี  เครือมี
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายศุกลวัฒน์  อินอาด
 
1. นางกิ่งกาญจน์  หรหมสนธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กชายทัศน์พล  ประสพสุข
 
1. นางจันทิมา  เพ็ชร์ดอนทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายวงศกร  ถึ่ถ้วน
 
1. นางสาวชิดชนก  ไชยงามเมือง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  แทบทาม
2. เด็กชายวรากร  แพ่งคอลสาร
3. เด็กหญิงอรปรียา  พระเทพ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   สังข์เดช
2. นายจักรพันธ์  ญาณปัญญา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงฉัตรกมลรัตน์   บุญธูป
2. นางสาวณัฐภรณ์   ศรีกล่ำ
3. เด็กหญิงศศิมา   ยอดคง
 
1. นายวัฒนา  โยธา
2. นางสมถวิล  มณีสถิตย์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ฮวดหอม
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  พูลสุวรรณ
 
1. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิื
2. นางสาวธนาภา  วานิชพิพัฒน์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนพมาศ  ตวนพานิช
2. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์อ่ำ
3. นางสาวอังคณา  อินทร์จักร์
 
1. นางอุษา  ชัยเสนา
2. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายรพีภัทร  ฟองน้ำ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  มารู
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางปวันรัตน์  ฟองน้ำ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นายณัฐวัตร  จันทร์อ่ำ
2. นายธนพล  วงษา
 
1. นางสาวธนาภา  วานิชพิพัฒน์
2. นางอุษา  ชัยเสนา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายจิรวัชร  วันกลิ้ง
 
1. นางสาวลดารัก  สีหะวงษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงธนิดา  กาญจนศิริ
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงเพียรพร  สีฟอง
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายนันทพงศ์  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงพรสินี  กมลรัตน์
3. เด็กชายเมธา  สิงใสห์
 
1. นางณัฐกานต์  ฮ้อธิวงศ์
2. นางสุวิมล  ศรีบุญมี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจริยา  อภิสุภาพ
2. เด็กหญิงบูรณาพร  สาลีคำ
3. เด็กหญิงอิษฏาอร  ยศปัญญา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แจ้งใจ
2. นางสาวน้ำฝน  ยาปัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงดวงกมล   สุขสมบัติ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์   เกตุสิงสร้อย
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แซ่เล็ก
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ยอดบุษดี
2. นางสาวกิติยา   ทองแกมนาก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายณัฐวี  สุขนาค
2. เด็กหญิงรสิสรา  จันเสน
3. นายวีรวุฒิ  บุญแอ
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวนงลักษณ์  แจ้งใจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายกันติทัต   เดชาโมรกุล
2. เด็กหญิงณัฐชยา   สิงหลักษณ์
3. เด็กชายสุทธิเกียรติ   บุญเทียน
 
1. นางสาวกิติยา   ทองแกมนาก
2. นางสาวสกุลรัตน์  ยอดบุษดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  สอนใจ
3. เด็กหญิงแสงโสม  ศรีสมุด
 
1. นายสุรเชษฐ์  โชติมน
2. นายชัยวุฒิ  สุวรรณลา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพรม 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรรณดี  บัวลอย
3. เด็กหญิงเลียนิต้า  ศิระเวิค
 
1. นางวรภา  บางสาลี
2. นายอานนท์  แสนประสิทธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรทอง
2. เด็กหญิงบุณยนุช  บางดง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  อโนดาษ
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวนงลักษณ์  แจ้งใจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายพลพล  ภู่เทศ
2. เด็กชายศิวกร  ชื่นใจ
 
1. นายประสบชัย  อ่อนจงไกร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภานุพันธ์  พอกประโคน
2. เด็กชายอิทธิพล  คำคุ้ม
 
1. นางรำเพย  ฤทธิ์เดช
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายนิธิโชติ  แสงนวน
2. เด็กชายปรีชา  รักธรรม
 
1. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอเรือ 1. เด็กชายกฤษณะ  หงษ์ผ้วย
2. เด็กชายรุ่งสุริยา  หิรัญรักษ์
 
1. นายวราห์  ธมิกานนท์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายดนยวรรธน์  กิ่งสะแกราช
2. เด็กชายพิภพ  พงษ์พานิช
 
1. นางนวลจันทร์  ปั้นประเสริฐ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์มาก
2. เด็กชายวุฒิชัย  ช่วยความดี
 
1. นายพรหมมาตร์  ศรีแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กหญิงขวัญพร  แก้วโลมา
2. เด็กชายเกรียงไกร  ชัยสิทธิ์
 
1. นายนิยม  รุณไชย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สีใส
2. เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงนภัสสร  ธีสุระ
4. เด็กหญิงพิชญาภา   กึนสี
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ศิริมาตร
 
1. นางปวันรัตน์  ฟองน้ำ
2. นางสาวธณัฐฐา  เบี้ยจั่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สมสีแก้ว
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  พุ่มโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผือกชาวนา
4. เด็กหญิงพนิตสุภา  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองพูล
 
1. นายสายัญ  สินคุ่ย
2. นางธนพร  สินคุ่ย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชนารดี  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงนุชจรี  รัตนะวัน
3. เด็กหญิงปาณิศา  ยศปัญญา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญแอ
5. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  แอ่งหมั่น
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจภักดี
2. เด็กหญิงพรลภัส  ใจสมัคร
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  กลิ่นสุคนธ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีคมขำ
5. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  สุทธิธรรม
 
1. นางกันยารัตน์  บุญดี
2. นางสาววัฑฐิกร  แก่นนาค
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงชวิศา  ภูกะบิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสูง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  สีหะวงษ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์   กองคำ
5. เด็กชายไขยภัทร  แสนคำราง
 
1. นางสาววรางคณา  หอยศรีจันทร์
2. นางเบญจวรรณ  อินเที่ยง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจิรพร  เดชบุรัม
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  วงคำจันทร์
3. เด็กหญิงทิพปภา  แพ่งคอลสาร
4. เด็กหญิงปณิตตรา   ศรีคำ
5. เด็กหญิงปภัสฉรา  ลำตาล
 
1. นางจันทร์ลา  พรมทอง
2. นายปรีชา  แป้นจันทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายนัครา  สาถิตย์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  เฟื่องแก้ว
3. เด็กชายพัทธดนย์  บัวอินทร์
4. เด็กชายศาสนา  แสงสุข
5. เด็กชายเจษฎาพร  ไวธัญญกิจ
 
1. นายวุฒิไกร  สีอูด
2. นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กชายตะวัน  ข่มขำ
2. เด็กชายทิศตะวัน  สีดา
3. เด็กชายธนวันต์  ไหวแก้ว
4. เด็กชายนพพล  วงษ์กาวิน
5. เด็กหญิงเนตรทราย  ตุลาไชย
 
1. นายจักรกฤษ  มาโต
2. นายพัทธกานต์  อู่ทองมาก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   ภิระคำ
2. เด็กหญิงจิราพร   ศรีประมวล
3. เด็กชายชินวัฒน์  บุญยัง
4. เด็กหญิงญดาพร   ดวงแก้ว
5. เด็กชายณัฐพงษ์   วงษ์ลา
6. เด็กหญิงณัฐิกานต์   มาแก้ว
7. เด็กหญิงณิฌาภัทร   จันทร์กลับ
8. เด็กชายธนกร   แสงคำ
9. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศิริประเสริฐ
10. เด็กชายนันทณัฐ  แนวณรงค์
11. เด็กหญิงประกายรัตน์   พันทะวงษ์
12. เด็กหญิงปัณณธร   วัฒนา
13. เด็กชายพงศกร  สุพรรณ์
14. เด็กชายพันธวัช   เหม็นเณร
15. เด็กชายพิสุทธิ์  จันทะบุรี
16. เด็กชายฤกษ์ดี   พันธ์ทอง
17. เด็กชายวชิรวิทย์   บุระโน
18. เด็กหญิงวรัชยา   สีทา
19. เด็กชายศักดิ์สวรรค์   สิทธิไกรพงษ์
20. เด็กหญิงเสาวภา  หมั่นบ่แก
 
1. นางจุรีพร  ฉลาดเฉลียว
2. นางสาลี่  ศรีชู
3. นางสาวธีรนันท์   สมศรี
4. นางสาววรางคณา  ก่อทรัพย์
5. นายชัยวัฒน์  รัตติรังสรรค์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  รอดสุข
2. เด็กหญิงกมลภัทร  อยู่สวัสดิ์
3. เด็กหญิงกรองทอง  มั่นเพ็ง
4. นายกฤษฎิ์  เพ็งโหมด
5. เด็กหญิงฑิตยา  กันศรี
6. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เนตรมีขำ
7. เด็กชายธนทร  ปะระไทย
8. นายธนา  วันแสน
9. เด็กชายธนากร  ดอนพรม
10. เด็กหญิงนิชาพร  ชูรักษา
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญเกื้อ
12. เด็กชายปุริมพัฒน์  เพชรกล่อง
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองดอนคำ
14. เด็กหญิงรติกาล  อยู่สนอง
15. เด็กชายรัตนไตร  ยิ้มปิ่น
16. เด็กหญิงรุจรวี  เมืองยม
17. เด็กชายวรพล  เชียงแสน
18. เด็กหญิงอภิกษณา  ชัยลังกา
19. เด็กชายอรรถพล  สุ่มเมา
20. เด็กชายอานุภาพ  ประเทืองผล
 
1. นางสุพัตรา  กิ่งสิวงษ์
2. นางสุพรทิพย์  พูลสวัสดิ์
3. นายต่อศักดิ์  หนิมพานิช
4. นางสุชาดา  หนิมพานิช
5. นายอนุวัฒน์  บุญช่วย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พงษ์พานิช
 
1. นางวันเพ็ญ   มูลวงค์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กหญิงปนัดดา  นาคประสงค์
 
1. นางธนพร  สินคุ่ย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวทักษอร  มั่นสากเหล็ก
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเสน
2. เด็กหญิงสุธินันท์  คำหงษ์ทอง
 
1. นางธัญญานัฐ  จันทร์อนันต์
2. นางภัทรวดี  สถิตยัง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองสวน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางศิริกัญญา   เอี่ยมกาย
2. นางเฉลียว  แตงเกษม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพนฉลาด
2. เด็กชายศราภูมิ  พึ่งเจียก
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางอุษา  ชัยเสนา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดอนเมืองพรม
2. เด็กหญิงชนกวนันท์  คล่องเชิงสาร
3. เด็กหญิงญาณิศา  เก่าราชการ
4. เด็กหญิงปัญชิกา  เพชรนิล
5. เด็กหญิงภูริชญา  วรุณสุภัค
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทับแสง
7. เด็กหญิงวรรณธิดา  แก้วสระแสน
8. เด็กหญิงสรัลพร  หมวกสันเทียะ
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  อินทร์สุข
10. เด็กหญิงอารยา  หนูเทศ
 
1. นายทวี  ดอนเขียวไพร
2. นางอุบลรัตน์  ดอนเขียวไพร
3. นางสาวอัจฉรา  วาณิชฤทธิกานต์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  คำปล้อง
2. เด็กหญิงกัลยา  ภักดี
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองสาร
4. เด็กหญิงทักษิณา  หุนกระโทก
5. เด็กหญิงธัญสุดา   ทัศนกาลจน์
6. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอยู่สุข
7. เด็กหญิงพัสวี  หลำชาวนา
8. เด็กหญิงพิมพิศา  ทองทิม
9. เด็กหญิงภาสินี  หวยสูงเนิน
10. เด็กหญิงศิริอำไพ  โรจน์บุญถึง
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
2. นางเฉลิมพร  ซ่อนกลิ่น
3. นางวีรณา  วิไลกุล
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงขนิษถา  นุ้ยวังทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  มั่นคง
3. เด็กหญิงชุติมา  ทับเชียงทอง
4. เด็กหญิงดวงหทัย  ศรีนวล
5. เด็กหญิงธวัลยา  บุญส่ง
6. เด็กหญิงนันทกา  อ่ำสิงห์
7. เด็กหญิงนันทนา  เมืองมงคล
8. เด็กหญิงปลิตา  บัวจอม
9. เด็กหญิงพินทยา  ม้ำชาวนา
10. เด็กหญิงศิรินภา  หลำชาวนา
11. เด็กหญิงศุภสุตา  บัวคำศรี
12. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกำพล
13. เด็กหญิงสุภัสสร  สกุลทอง
14. เด็กหญิงสุวรรณษา  ฤกษ์พิชัย
15. เด็กหญิงโสพิศ  อินธิราช
 
1. นางสาวภัคจนิกรณ์  บางปา
2. นางจุรีรัตน์  มีเพชร
3. นางสาวอิสรีย์  เพชรบูรณ์
4. นางปริศนา  แย้มวัตร
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1. เด็กชายชนะพล  จันสา
2. เด็กชายชินวัตร  เรืองศรี
3. เด็กชายณัฐพล  ปามา
4. เด็กหญิงณัฐวดี  จันสา
5. เด็กชายทรงวุฒิ  อาสาสู้
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ผึ้งแตง
7. เด็กหญิงธนัชพร   สอนสระคู
8. เด็กชายธนากร   เพตระกร
9. เด็กหญิงมลธิฬา  เพ็งวงษ์
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีบุตรสา
11. เด็กชายศิริพงษ์  มูลตรีปฐม
12. เด็กชายศุภกฤต  นิกรฐา
13. เด็กหญิงสรินทรา  มหาทา
14. เด็กหญิงเกศรา  ขันแก้ว
15. เด็กหญิงไพลิน  ปามา
 
1. นางชลทิพย์  ทรวดทรง
2. นายชำนาญ  ทรวดทรง
3. นางสาวนิตยา  มะทา
4. นางสาวจิระวรรณ  ประจันตะเสน
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายอัครินทร์  พ่วงรอด
2. เด็กชายเอกภพ  แสงชาวนา
 
1. นายสมพงษ์  ป้อมกระสันต์
2. นางยุคลธร  นวพงศ์กีรติ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กหญิงวิภาวินี  เงินสันเทียะ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  หล่ำเสน
 
1. นายสุธี  ฤทธิ์เดช
2. นางจีระนุช  ศรีชัย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงลภัสรดา   หมวกอินทร์
 
1. นางปาลีรัฐ   พันธ์ไพบูลย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนันทิดา   โพธิ์เตี้ย
 
1. นางปาลีรัฐ   พันธ์ไพบูลย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กหญิงกิตติยา  อุดทา
 
1. นางสาวนภาภรณ์  บุญชื่น
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชญาฎา  ศรีดี
 
1. นางสาวสุวรรณา  แซกรัมย์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวรรณวิสา   สุขศรี
 
1. นางปาลีรัฐ   พันธ์ไพบูลย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนิติยา  หน่อแก้ว
 
1. นางชนากานต์  เชื้อทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทธิ
 
1. นางชนากานต์  เชื้อทอง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วรอด
 
1. นางมะลิรินทร์  กล่อมโยธี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงกวีรัตน์  กึนสี
2. เด็กหญิงสุชานรี  นันไชย
 
1. นางสาวภัทรารัต  โสภา
2. นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนซำยาง
2. เด็กหญิงวีรยา  สีบุ
 
1. นายอรรถชัย  นนตะวงษ์
2. นางสาวศุลีพร  น้อยท่าทอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อ้อยคำ
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  บุญเรือง
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์พงษ์
2. นางชนากาณต์  เชื้อทอง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายจิรพงษ์  พลสว่าง
 
1. นางสาววิมลศิริ  คงทัน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มั่นคง
2. เด็กหญิงนิชาภา  แสงพิมพ์
3. เด็กหญิงมนต์ฑาทิพย์  พันธุโคตร
 
1. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
2. นางสาวกัลยา  ม่วงรัก
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายจิรเมธ  แจ่มชาวนา
2. เด็กชายณรงค์กรณ์  พรมคำ
3. เด็กชายอัศม์เดช  ราชเพียแก้ว
 
1. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
2. นางสาวกัลยา  ม่วงรัก
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายภัตรพีพร  พาคำป้อง
2. เด็กชายสุรพง  มีเอี่ยม
3. เด็กหญิงอภิญญา  แดงจันที
 
1. นางอัมพร  แสงคำฤทธิ์
2. นางสาวกัลยา  ม่วงรัก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุกระโดน 1. เด็กชายวสันต์  พรหมทัน
 
1. นายอุกฤษฏ์  ยศปัญญา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งปะ 1. เด็กชายธนภัทร  พริบไหว
 
1. นายภาณุพงศ์   สุดใจ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายศิริอำไพ  โรจน์บุญถึง
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายอชิตพล  เพ็งกระโทก
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายอัครพล  เพ็งกระโทก
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวขำ
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายปรัชญาวุฒิ  นุชประเสริฐ
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เกตุแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  แสงธรรม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงวรัชยา  รอดเครือวัลย์
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญคุ้ม
 
1. นางเนาวรัตน์  แสงธรรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. นางสาวพันพัสสา  เมืองไกล
 
1. นายวุฒิชัย  จิตต์ภิรมย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1. เด็กหญิงนิชาภัทร   อ่อนพุ่ม
 
1. นายกิตติวิสุทธิ์   ศรีชัยตัน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงศิรประภา  ภาษิต
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายวงศกร  ถี่ถ้วน
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินทอง 1. เด็กชายสุทธิชัย  หมื่นชัย
 
1. นายวิระ  จันทราสา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายวินัย  อ่อนนุ้ย
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคำมี
 
1. นางภูริน  คำโท
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงเทวิกา  ทานนท์
 
1. นางภูริน  คำโท
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ยศปัญญา
2. เด็กชายธันวา  บุญรอด
3. เด็กชายวนันต์  จุ้ยมา
4. เด็กชายวิศรุต  จันทร์สว่าง
5. เด็กชายสหรัฐ  นามพิรา
6. เด็กชายสัชญา  ชมหอม
7. เด็กหญิงอภิชญา  พิกุลชาติ
8. เด็กหญิงอริสรา  ชมหอม
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองลา
 
1. นายไพรัช  สอนที
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  มาลัย
3. เด็กชายชลสิทธิ์  ยอดเกตุ
4. เด็กหญิงชลิดา  ป้อมบ้านมุง
5. เด็กชายพชรดนัย  ขาวเอี่ยม
6. เด็กหญิงพรชนก  บุญมี
7. เด็กชายพฤติพงศ์  วุฒิสวัสดิ์
8. เด็กหญิงมินตรา  สุภานันท์
9. เด็กหญิงรัชนีกร  หงส์ทอง
10. เด็กชายวรรณธัช  คงหนองลาน
11. เด็กหญิงวรารัตน์  ริมประโคน
12. เด็กหญิงสขิลา  นุชนารถ
13. เด็กหญิงสาริศา  บู่ทอง
14. เด็กชายสุกฤษฏิ์  นุชนารถ
15. เด็กชายสุรชัย  แก้วภาพ
16. เด็กหญิงอรปรียา  สีมาอิ้ง
17. เด็กชายอาทิตย์  จักรแก้ว
18. เด็กชายอาทิตย์  สุขคง
19. เด็กชายเมธัช  คัชมาตย์
20. เด็กชายไชยวัฒน์  พิมสี
 
1. นางสาวศรีสุดา  มาลัย
2. นายน้อย  มีศิล
3. นายศุภมิตร  นงนุช
4. นางกัลยา  สุโขประสพชัย
5. นางยุพา  บุญล้อม
6. นายมนัส  ปั้นจอม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กชายกฤชพล  เพ็ญเขตรวิทย์
2. เด็กชายกฤติพงศ์  ปัญญาคำ
3. เด็กหญิงกัลธิชา  กัลเที๊ยะ
4. เด็กหญิงกาญจนา  แววหงษ์
5. เด็กหญิงจินดา   ชายวอน
6. เด็กหญิงจินตนา  ศรีเกษ
7. เด็กหญิงชนิญาดา  ชัยภูมิ
8. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ชรถึก
9. เด็กชายณัฐการ  เปลี้ยวสน
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  ตาดง
11. เด็กหญิงพรรณิดา  จอยโท
12. เด็กหญิงพรไพลิน  ไล่ผา
13. เด็กชายพิทวัส  จักรแก้ว
14. เด็กชายภานุวัฒน์  อินทราสา
15. เด็กหญิงมณฑิตรา   เกิดทวี
16. เด็กหญิงลักษิกา  พรหมมา
17. เด็กหญิงศิริยาภา  ทองโสภา
18. เด็กหญิงสุทธิกานต์  กุลคง
19. เด็กหญิงหิรัญญา  ม่วงเล็ก
20. เด็กหญิงอัทธนีย์   มานักฆ้อง
 
1. นางกัลยา  สุโขประสพชัย
2. นายวิศิษฐ์  สินสวัสดิ์
3. นายพิชิต  ตรงต่อกิจ
4. นางลั่น  เลิศชาญ
5. นายศุภมิตร  นงนุช
6. นางสาววรพรรณ  นาคอัง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายชลนที  ใจเพชรเจริญ
2. เด็กชายณัฐกูล  มีของ
3. เด็กชายธนาทร  แก้วเกษม
4. เด็กชายศิรศักดิ์  ศิลพร
5. เด็กหญิงสมานัตตา  ชื่นเกษร
 
1. นายภูวิศ  เหล็กขำ
2. นายชยพล  ดีชู
3. นายชาญชัย  ด่านพูน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนโชติ  โสภาสี
 
1. นางสาวภัทธิรา  มาดิษฐ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายศรัณย์  เครือสุวรรณ
 
1. นายเจนณรงค์  เครือศรีแก้ว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงสุภัสสร  กันจู
 
1. นางปฏิญญา  เครือษา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ที่บ้านบ่อ
 
1. นางสาวภิรมลักษณ์  ดอนหม้อ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายดนุพล  ก้อนทอง
 
1. นางวรรณิภา  พิมพ์พก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายศรัณย์  เครือสุวรรณ
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพันชาลี 1. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีทิน
 
1. นางกาญจนาพรรณ  ใจกล้า
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญถึง
 
1. นางวิไลพรรณ  จันทร์วังโปร่ง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายพัชรพล  ศรีโสภา
 
1. นายวัฒนา  โยธา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. นายโชคชัย  น้อยพันธ์
 
1. นายวุฒิชัย  จิตต์ภิรมย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ด้วงพรม
 
1. นางสาวพลับพลึง  เสามั่น
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมยงค์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายยศสุนทร  ไกรสอน
 
1. นางวรรณิภา  พิมพ์พก
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  พรหมศรี
 
1. นายไตรมิตร  ขยันกิจ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ด้วงพรม
 
1. นางสาวพลับพลึง  เสามั่น
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดดา  ฉิมยงค์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายกฤษฎาภูมิ  พึ่งเจียก
2. เด็กชายชัยนันท์  สุทธิ
3. เด็กชายชานนท์  บุญสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะผัด
5. เด็กชายทศพร  อมกระโทก
6. เด็กชายทิเบต  แม็กกินลี่ย์
7. เด็กชายธีรศักดิ์  รุมพล
8. เด็กชายนวสุ  ศรีวิกาญจน์
9. เด็กชายอุเทน  แก้วประดับ
 
1. นายกรุง  แปงจำ
2. นายเจนณรงค์  ศรีเครือแก้ว
3. นางเกษมศรี  รุณไชย
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าขนุน 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สนพรม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  สำราญอินทร์
4. เด็กชายกฤษฎา  คำมูล
5. เด็กหญิงกันยาลักษณ์  ใจสว่าง
6. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีวงค์
7. เด็กหญิงกุลจิรา  เหลาอ่อน
8. เด็กหญิงจารุกัญ  ขันคำ
9. เด็กชายจีระศักดิ์  น้อยศิริ
10. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์จีน
11. เด็กชายชวนากร  ยดหนุ่ม
12. เด็กหญิงณัญธิญา  เชื้อปุย
13. เด็กหญิงณัฐกมล  คล้ายสุบรรณ
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินหล้า
15. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีจันทร์เด่น
16. เด็กหญิงตุลพรรษา  ชัยยะ
17. เด็กชายถิรวุฒิ  บรรดาสุข
18. เด็กหญิงธิดารัตน์  พัสลัง
19. เด็กชายธีรนนท์  ขันคำ
20. เด็กชายธีรยุทธ์  ปะระชาติ
21. เด็กหญิงนาดาว  ชวนรัมย์
22. เด็กชายบุญฤทธิ์  นารี
23. เด็กหญิงปานดาว  เกาะสา
24. เด็กชายพงษกร  พุ่มพวง
25. เด็กชายวิวัฒน์  ฉายสุวรรณ์
26. เด็กชายศุภโชติ  เกตุเพชร
27. เด็กชายสุเมธ  บุญยัง
28. เด็กหญิงอัจฉราพร  ทวีชีการ
29. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุตรจำปี
30. เด็กชายอุทัย  แสงพิมาย
31. เด็กชายเริงฤทธิ์  สำราญอินทร์
32. เด็กหญิงไข่มุก  ด่อ เอ เวน
 
1. นางรุ่งทิพย์  ถาพันธุ์
2. นายวิศิษฏ์พงษ์  พวงคำ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ต๊ะน้ำอ่าง
2. เด็กหญิงจุฑามณี  วงศ์ราชบุตร
3. เด็กชายธีรพงศ์  เกษาแสง
4. เด็กชายนักรบ  ภาษี
5. เด็กชายภัทรพงษ์  แดงนาเพียง
6. เด็กชายภานุพงศ์  จันแสน
7. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  จันทอง
8. เด็กชายวีรพงษ์  สุธีรังสรรค์
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ประทุมไข
10. เด็กหญิงศุทธิณี  แสงวงศ์
 
1. นายยุ พัชรวรกวิน  เรืองหน่าย
2. นายบรรยงค์  พาพิมพ์
3. นางอำพร  ดีจ่าง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายชิษณุชา  ปานกลัด
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชดา  นันตีภา
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสงสุวรรณ์
4. เด็กชายธนพล  รอดวินิจ
5. เด็กชายธนวัฒน์  สุธงษา
6. เด็กหญิงพัชรีพร  แสงวงศ์
7. เด็กหญิงพิยดา  ชอบสว่าง
8. เด็กชายรชานนท์  พุทธวงศ์
9. เด็กชายศราวุธ  รองหมื่น
10. เด็กหญิงอนันตญา  หามา
 
1. นายยุ พัชรกวิน  เรืองหน่าย
2. นางสาวจันทรัตน์  สารีคำ
3. นางสาวจุฑามณี  เริงเขตกรณ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจารีญา  เศรษฐผล
2. เด็กหญิงจินดาวรรณ  ท่อมลิต
3. เด็กหญิงจิระประภา  อินทร์เลื้อม
4. เด็กหญิงชฎาธิปภัฏ  วิลัย
5. เด็กหญิงดารินทร์  นนทับพา
6. เด็กหญิงดาวเรือง  ประทุมมี
7. นางสาวปาริฉัตต์  แก้วเกษศรี
8. เด็กหญิงวรรณพร  แสนพุทธ
9. เด็กหญิงอภิชญา  รอบไธสง
10. เด็กหญิงอมรกานต์  ประจัด
 
1. นางเกษมศรี  รุณไชย
2. นางสาวกัณฐิกา  บุญพัก
3. นายกรุง  แปงจำ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
2. เด็กหญิงปรีดาพา  ตรงต่อกิจ
3. เด็กหญิงลักษมี  ต๊ะบ้านไร่
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้รัก
5. เด็กหญิงอริศรา  จันทร์สามเรือน
6. เด็กหญิงเจนจิรา  รอดเครือวัลย์
7. เด็กหญิงแพรพรพรหม  หูตาชัย
 
1. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
2. นางจรรยา  บัวทอง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจารีญา  เศรษฐผล
2. เด็กหญิงจินดาวรรณ  ท่อมลิต
3. เด็กหญิงจิรประภา  อินทร์เลื้อม
4. เด็กหญิงชฎาธิปภัฏ  วิลัย
5. เด็กหญิงดารินทร์  นนทับพา
6. เด็กหญิงดาวเรือง  ประทุมมี
7. นางสาวปาริฉัตต์  แก้วเกษศรี
8. เด็กหญิงวรรณพร  แสนพุทธ
9. เด็กหญิงอภิชญา  รอบไธสง
10. เด็กหญิงอมรกานต์  ประจัด
 
1. นางเกษมศรี  รุณไชย
2. นางสาวกัณฐิกา  บุญพัก
3. นายกรุง  แปงจำ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กหญิงญาณสรี  พุฒฟัก
2. เด็กหญิงณัฐชา  ชนะชัยศึก
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ชอนบุรี
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุดประเสริฐ
5. เด็กหญิงปาริฉัตต์  อยู่คล้าย
6. เด็กชายพีรพงษ์  ภู่เกษร
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  จันบ้านคลอง
8. เด็กชายศุภวิชญ์  กลัดเนินกุ่ม
9. เด็กชายสรวิชญ์  มีจันทร์โท
10. เด็กหญิงอารียา  สังสีราช
11. เด็กหญิงเพ็ญรพี  ชอนหนองบอน
12. เด็กหญิงไปรยา  จันทร์สนอง
 
1. นางวันเพ็ญ  มูลวงค์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญพวง
3. นางสาวชไมพร  เสาร์หอม
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ด่าน
2. เด็กชายชัยวัฒน์  จันหอม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  พลธิ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พลธิ
5. เด็กชายธันยธร  สุขผล
6. เด็กหญิงปานวาด  บุญเงิน
7. เด็กชายมงคล  กันหา
8. เด็กหญิงมณิภา  ทิคะวงษ์
9. เด็กหญิงรินดา  ฝาชัยภูมิ
10. เด็กหญิงวรดา  อ่ำดัด
11. เด็กหญิงวรรณวิสา  โพธิ์ช่างเหล็ก
12. เด็กชายวันชนะ  บัวเผื่อน
13. เด็กหญิงสุกรรณิการ์  ตุ่มแก้ว
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  ข้อชาวนา
15. เด็กชายสุวิชา  ตันฑดิลก
16. เด็กหญิงสโรชา  สังข์สี
 
1. นางณัฐรดาพร  เสมาทอง
2. นายบุญเสริม  บัวคง
3. นายนุกูล  อยู่หลาย
4. นางวชิราภรณ์  ช่างนาวา
5. นายนพวิทย์  สมบูรณ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กชายกิตตินันท์  จีนอ่อน
2. เด็กชายฐาปกรณ์  จันทร์เครื่อง
3. เด็กชายประวิทย์  เครือบุญ
4. เด็กชายยุตรนาถ  ปัญญาคำ
5. เด็กชายศุภกฤต  ดำดี
 
1. นางสาวศิวาพร  เผื่อนทิม
2. นางสาวโรสสุคนธ์  พูพุ่ม
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพิพัฒน์  รุ่่งโรจน์
2. เด็กหญิงสุวรรณี  นอนกลาง
 
1. นางขวัญเรือน  เลือกหา
2. นางบรรจง  อินตา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  มากด่าน
 
1. นางสาวเบญญาภา  ม่วงไตร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปิญาพัชร  ถิรวิริยาภรณ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชูหิรัญ
2. เด็กชายธราเทพ  มะลิซ้อน
3. เด็กชายนนทกาญจน์  หลงขาว
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชมพลมา
5. เด็กชายอณุภาพ  ยอยยิ้ม
6. เด็กชายเฉลิมวงศ์  นันตะพัก
 
1. นายสุภาพ  อิ้มทับ
2. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ศึกษา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ดอนดาไพร
3. เด็กหญิงธนพร  บรรจง
4. เด็กหญิงประภัสสร  อุดร
5. เด็กหญิงปิยธิดา  อ้นโม
6. เด็กหญิงพัทธนันต์  จันทร์ตา
 
1. นางอัมพร  บุญทอง
2. นางสาวสิริรัตน์  สุกัน
3. นายสมบูรณ์  บุญทอง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายดนุสรณ์  แก้ววงค์
2. เด็กชายพีรพงษ์  เรืองแสง
3. นายพีรพัฒน์  ชัยสิทธิ์
4. เด็กชายภัทรานิษฐ์  ศรีเทพ
5. นายวรินทร  อุดแก้ว
6. นายวศิน  อินขาว
7. นายวัชรพล  อินขาว
8. เด็กชายอดิสร  เวียงวิเศษ
 
1. นายวิสิษฐ์พล  ฟักเกตุ
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เก่าราชการ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  พันธ์ประโคตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมีมา
4. เด็กหญิงธนัชชา  คล้ายท่าโรง
5. เด็กหญิงนัชพร  เทียนขำ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีเดช
7. เด็กหญิงมัญชุสา  กันสาด
8. เด็กหญิงศุภากร  จอมอุ
9. เด็กหญิงสรินนา  โพธิ์ทอง
10. เด็กชายอนุชา  ขำบางโพธิ์
 
1. นายบรรเทิง  ทานะขันธ์
2. นางยุภาภรณ์  อินทรีย์
3. นางสาวสุฑามาศ  เดชห้วยไผ่
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายธนบูรณ์  วงค์อุปรี
2. เด็กหญิงธฤดี  ด้วงพรม
3. เด็กชายปิยะชาติ  มหายนต์
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ด้วงพรม
5. เด็กหญิงพัสวี  เรืองแก้ว
6. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญละคร
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กูลแก้ว
8. เด็กหญิงเจียระไน  เทียนไพร
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรดี
10. เด็กหญิงโสภิดา  น้อยพันธ์
 
1. นางสาวสมัญญา  เกินวงค์
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
3. นางจินตนา  ทองโตนด
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรกนก  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โพทะนันท์
3. เด็กชายปรัชญาทวี  สีชมภู
4. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญภาค
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สุดแสวง
 
1. นางกานดา  โตประพันธ์
2. นางกนกพร  ปุ่มเพชร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุขชาวนา
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  บุญช่วยสุข
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก่นโงน
 
1. นางอมรรัตน์  ขันมณี
2. นายมานิจ  จันประตูมอญ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนริสรา  เนียนไทยสง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  วาบสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กิจเจริญ
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงณัฐชา  เกตุดี
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  แสวงผล
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ฮุ่งเมือง
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางสาวกาญจนา  วันเสน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาเนียม
2. เด็กหญิงณิชา  ภูผาชัย
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทะวงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายประชา  พรโสภา
2. เด็กหญิงวริศรา  ฟองน้ำ
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางสาวธณัฐฐา  เบี้ยจั่น
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายกู้ภูมิ  การด
2. เด็กชายตติพัฒน์  ช่างทอง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางจินตหรา  จันทร์ชู
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายปรินทร  กลับทวี
2. เด็กชายศักดิธัช  ซ้ายกระโทก
 
1. นางปริศนา  แย้มวัตร
2. นางสาวภัคจนิกรณ์  บางปา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงนฤมล  อุดมผล
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชูรัตน์
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นายวิษณุ  สร้อยมี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองวัน
2. เด็กชายพายุภัทร  วงษ์โสภา
 
1. นางสาวเสริมศิริ  ม่วงบึงพร้าว
2. นางสาวศิรินภา  มามี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงบุณยพร  แก้วชาวนา
2. เด็กหญิงปรียานุช  ติดชัย
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางจินตนา  ทองโตนด
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มีศักดิ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  มุ่งลือ
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 1. เด็กชายนนทิวัฒน์  ปันตะยัง
2. เด็กหญิงเยาวภา  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวบุปผา  น้อยพันธ์
2. นางณัฐธิดา  แสนบุญเลิง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 1. เด็กชายบัณฑิต  พรมเมือง
2. เด็กหญิงยอดขวัญ  บุญศรี
 
1. นางแจ่มศิริ  ประสานสมบัติ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงชญานิน  วังคีรี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองเลี่ยน
 
1. นายวิทูลย์  เชื้อจีน
2. นางสาวพัลลภา  ตุ้ยเต็มวงค์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงปานไพลิน  ม่วงคำ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นรมานิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทะริยะ
2. เด็กหญิงวิยะดา  เสาะด้น
3. เด็กชายสุชาติ  พุทธกิจ
 
1. นางสาวโสรดา  จันทร์บุญนาค
2. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายนวพรรษ  ศรีวิกาญจน์
2. เด็กชายวรพงศ์  ตรีศูนย์
3. เด็กชายอนพัทย์  ทานา
 
1. นางสาวโสรดา  จันทร์บุญนาค
2. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายชานนท์  บุญสวัสดิ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  บุญทัศน์
3. เด็กชายอติชาติ  ปล้องอ้วน
 
1. นางสาวโสรดา  จันทร์บุญนาค
2. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายธัชพล  เรี้ยวภูเขียว
2. เด็กชายภาคิน  เปรมกมล
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  เมฆอ้อย
 
1. นางอารีย์  อ่อนจงไกร
2. นางสาวสายฝน  ประเสริฐ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายกัณตภณ  วังคีรี
2. เด็กชายณัฐนันท์  สาแก้ว
3. เด็กชายธนพล   มานะ
 
1. นางอารีย์  อ่อนจงไกร
2. นางสาวสายฝน  ประเสริฐ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายจักรินทร์  หลำชาวนา
2. เด็กชายพีระพงศ์  สายน้ำเย็น
3. เด็กชายศิวัฒน์  เดชะผล
 
1. นายเวช  เชื้อบุญมี
2. นางสาวปนัดดา  สุรรัตน์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายชาตรี  ขาวเอี่ยม
2. เด็กชายรณกร  น่วมชุ่ม
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ลักษณวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  บุญเอี่ยม
2. นายปรเมศร์  แสงคำ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงศุภานันท์  จันดาหาร
2. เด็กหญิงสิดาพร  กุดไธสง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสุภาพ  แจ่มสว่าง
2. นางจุฑารัตน์  ยิ่งสม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงพริมพลอย  ก่ำคำ
2. เด็กชายอนุชา  กันหา
3. เด็กหญิงอาริสา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นายอัครเดช  ศรีโสภา
2. นางสงบ  มีจันทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1. เด็กหญิงณัฐกมล  มะณี
2. เด็กหญิงธันวา  อุ่นพงษ์
3. เด็กหญิงนฤมล  อินชะนะ
4. เด็กหญิงนาราภัทร  สีปาน
5. เด็กหญิงวรรณดี  จันทาทับ
6. เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วนวล
 
1. นายวีระยุทธ  บัวชุม
2. นางธิดารัตน์  ดีชู
3. นางสาวอัญชลี  วงษ์กัณหา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กชายคฑาวุธ  เหมือนเพชร
2. เด็กหญิงชลิตา  ผู้กำจัด
3. เด็กหญิงดาราวดี  พาลี
4. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญวัฒน์
5. เด็กหญิงอาภาพร  เศฐสิงห์
6. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สาเลศ
 
1. นางร่มเกล้า  ประทิศ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงจีรนันต์  สืบเชื้อ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชมภู่
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  กองสิงห์
 
1. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
2. นางสาวจริยา  อินทร์ฉ่ำ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กหญิงกาญดา  โม้แช่ม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีเสือ
3. เด็กชายศุภมงคล  พรหมอินทร์
 
1. นางชลิตตา  สร้อยมี
2. นางนวนัจน์  บุญชู
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงญารินดา  เพชรมณีแสงเงิน
2. เด็กหญิงธีรกานต์  พรพินิจเจริญ
3. เด็กหญิงปิณิดา  จันทะคุณ
 
1. นางมัลลิกา  เพชรรัตน์
2. นางสาวธารารัตน์  ไพศาลจักรวัฒน์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. นางสาวจิราภรณ์  ภาสดา
2. เด็กชายธารินทร์  มาทำมา
3. เด็กหญิงอวัสดา  อาจหาญ
 
1. นายกฤติเดช  จักรแก้ว
2. นางจินตนา  ศรีจันทร์นิตย์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  มนตรี
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  หาญยงค์
3. เด็กชายวันชัย  สุดแสวง
 
1. นางพัชรากร  หนิมพานิช
2. นางสาวอุษณีย์  สีทาสังข์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กหญิงพิมพิศา  สมป้อง
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ล้วนศรี
3. นางสาวอพิชญา  อินสูน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ประมูลชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนารี  นากแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คำมี
2. เด็กหญิงธีรนุช  เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงพัชราภา  วิชัยวงษ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  จันทร์แดง
2. นางสาวสุวภรณ์  ขุนศรี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บุญกรม
2. เด็กชายชัยธวัช  ทองใบ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ดามี
 
1. นายธิพัทธฺิ์ภูมิ  ขันตีเตชนิธิ
2. นางบุญเรือน  เหล่าแสงไทย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์นัน
2. เด็กหญิงชนากานต์  กลิ่นอ่อน
3. เด็กหญิงนฤภร  ไชยแสง
 
1. นางบังอร  สุขเจริญ
2. นางทนัฐอนงค์วรรณ  ทับทิมสวน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงจรัสพร  โภคา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ราษี
3. เด็กหญิงสุนิสา  พาสารี
 
1. นายธิพัทธฺิ์ภูมิ  ขันตีเตชนิธิ
2. นางกัญญาณัฐ  เสนาวงษ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายรัตนกฤต  สำเนียงแจ่ม
2. เด็กชายวรโชติ  มูลสา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อำไพพันธ์
 
1. นางพิกุล   เกษาพร
2. นางสุพรรณี  จันทริกา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงบุญยอด   เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงพรวรินทร์   จันดา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินทจักร
 
1. นางสาวศรีนวล  พวงภู่
2. นายชัยวัฒน์  รัตติรังสรรค์
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรกช  จันหอกลอง
2. เด็กหญิงณิชารีย์   ดอนทราย
3. เด็กชายพัชรพล  สว่างเมฆ
 
1. นางบรรจง  อินตา
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองคำ
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  กมลรัตน์
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  วงศ์สิทธิ์
 
1. นางสาวจินดา  อินทร์แผลง
2. นางสาวอมลมณี  พรหมอยู่
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเจษฎากร  นุ่มโฉม
 
1. นางสุภาพร   พิริยะประไพพันธ์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กชายจุตินันท์  ไขประกาย
 
1. นางธนพร  สินคุ่ย
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายอิทธิพร  พงษ์พานิช
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงสุธินี  ศรีบุญเรือง
 
1. นายขาล  นาศฤงคาร
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงเมญาวี  ประทุมทอง
 
1. นางพรรณี  มาดิษฐ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายณัฐกมล  แก้วโผงเผง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นวลปรางค์
3. เด็กชายสันติภาพ  บัวเฟื่อง
 
1. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
2. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายพงศธร  เชื้อจีน
3. เด็กหญิงวาสนา  เขาแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
2. นายสุภาพ  อิ้มทับ
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วันทองสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  ปลูกงาม
 
1. นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ
2. นางวันทนีย์  แสงนวล
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 1. เด็กชายชานนท์  อ่ำดี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  โทระพันธ์
 
1. นางยุพิน  กัดก้อน
2. นางอัญชลี  เรืองชูเกียรติ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หลวงศิริ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงศ์รักษ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายพิษณุ  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสงบ  มีจันทร์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายสิรวิชญ์  เศษสูงเนิน
 
1. นางจรูญ  พูลประดิษฐ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กชายคำรณ  เนตรแสงสี
 
1. นางสาวอาริสา  ศรีดี
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงจิตรา  ชัยเพชร
 
1. นางสุกัญญา  นิลศิริ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กหญิงอรนภา  ยี่รัมย์
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงภูริดา  ปัญญาคำ
 
1. นางชนากาณต์  เชื้อทอง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายสรยุทธ  มีพวงผล
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงอภิชญา  จั่นพุธ
 
1. นางสุกัญญา  นิลศิริ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงชนิดา  บุญเพ็ง
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจีรพงศ์  อินโส
 
1. นางศิริพงษ์  สนศิริ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรวิกา  เบ็ญจขันท์
2. เด็กหญิงทยิดา  พิมเสน
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  กิสิน
4. เด็กหญิงยศวดี  ใจเเพ็ญ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เครือพรม
 
1. นายธนากร  วัฒนพรเดชา
2. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์   ฤทธิ์กระโทก
2. เด็กชายภาคภูมิ  แสนสุข
3. เด็กหญิงสรนันท์  พลสว่าง
 
1. นางกชวิมล  ไชยะโสดา
2. นางดวงดาว  มากจุ้ย
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  พลเทพ
2. เด็กหญิงสุวัลย์ษา  ชัยสุข
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ละออ
 
1. นางสาวพรรณวิไล  ฎีกา
2. นางสาวดาวราย  เชื้อดี
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำยาง 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  แร่เพ็ชร
2. เด็กชายสุวชัย  นาสิงทอง
3. เด็กชายไตรภพ  สิงหะรักษ์
 
1. นายชำนาญ  บริวาร
2. นายมนสิช  คงประเสริฐ
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  หมู่ศิริ
2. เด็กชายพงศกร  พรมศรี
3. เด็กชายอนุพงศ์  ปั้นลาย
 
1. นางยุพา  นาคอัง
2. นางสมปอง  มะหะสุ
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทสอยดาว
2. เด็กชายปราการ  พันธุ์จันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชัชวาลย์ยางกูล
 
1. นางวินิตดา  ยิ้มยันยง
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงบุณยาพร  มีบัวทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  จันแสน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ประทุมไข
 
1. นายยุ พัชรวรกวิน  เรืองหน่าย
2. นางสมศรี  ชูรา
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายยศภัทร  กลัดศรี
2. เด็กชายเมธัส  มานักฆ้อง
 
1. นางอมรรัตน์  ขันมณี
2. นางอนงค์  สุขอุดม
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายบัญญัติ  ยอดอ่อน
2. เด็กชายมงคล  เครือสนิท
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
2. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายกิ่งกมล  กัมมูลลัด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จีนต๊กยี่
 
1. นางสาวสมพิศ  ประธรรมสาร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชนะเคน
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กชายมนตรี  มาเมือง
2. นางสาวเจนจิรา  เศษผักหวาน
 
1. นายกิตติคุณ  เพ็ชรนิล
2. นางพัชทร  พนมพริ้ง
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ปั้นชาวนา
2. เด็กชายปัณณวัฒน์   บัวเผื่อน
3. เด็กหญิงพิชญาดา   ยวงเงิน
 
1. นายอรัญ  หมวกอินทร์
2. นายปฏิพัทธิ์  ขุนมธุรส
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 1. เด็กชายธนวันท์  สุขณรินทร์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  มองศิริ
3. เด็กชายสิริวุฒ  เผือกชาวนา
 
1. นางมาลี  ชัยชนะ
2. นางสาวสิรินารถ  อากาศสุภา