หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ณ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 โรงเรียนบ้านดินทอง
โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯ

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
2 นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
3 นายสุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
4 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
5 นายเสกสรรค์ ทองศรี ผอ.ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
6 นายประทีป ป้อมสาหร่าย ผอ.ร.ร.บ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
7 นายวิระ จันทราสา ผอ.ร.ร.บ้านดินทอง คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
8 นายจิระ เฉลิมสถาน ผอ.ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
9 นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผอ.ร.ร.บ้านบึงพร้าว คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
10 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
11 นายมานะ จันทิมาพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
12 นางลำพึง อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
13 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
14 นายอารุณ เกตุพุฒ ผอ.ร.ร.บ้านซำรัง คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
15 นางนวลจันทร์ จันทร์เจริญ ผอ.ร.ร.บ้านวังสาร คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ควบคุมและประสานงาน
16 นายไชยยศ ทองปากน้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
17 นางสุพัตรา ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
18 นางสุดจิตต์ จันทร์อับ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
19 นายประเสริฐ ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
20 นายนาวิน จันทร์อับ ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
21 ว่าที่ ร.ต.เกตุ ต่วนเครือ ผอ.ร.ร.วัดแหลมพระธาตุ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
22 นายบรรพต ศรีชัย นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
23 นางมาลัย รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
24 นางอรุณี เพ็ญสุภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
25 นางราตรี แจ่มใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
26 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
27 นางสาววีรยา โพยมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
28 น.ส.ยุพา บุญสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
29 นางมาลัย วงษ์กัณหา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 นางการะเกด หม่นมั่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31 นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
32 นางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
33 น.ส.บุญเรือง คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
34 นายรังสิมันต์ คงเทศ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
35 นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
36 นายวันชัย พฤกษะวัน ผอ.ร.ร.บ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
37 นายมานะ จันทิมาพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
38 น.ส.สุพิมล ทรงประดิษฐ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
39 นางกนิษฐา พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
40 นางรัชฎาภรณ์ วรรณทอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
41 น.ส.อาทิตยา อ้นหนู อัตราจ้างลูกเสือ สพป.พล.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
42 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
43 นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
44 นายสำเริง เลิศเสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
45 ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ลาไม้ ผอ.ร.ร.วัดบ้านมุง คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
46 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผอ.ร.ร.วัดท่ามะขาม คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
47 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผอ.ร.ร.วัดท่ามะขาม คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
48 นายธยายงค์ จังพัฒนานนท์ ผอ.ร.ร.ห้วยพลู คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
49 น.ส.กฤษณา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
50 นายชัยยัน ยี่คิ้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านมุง คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
51 นายดำเกิง ทองแท่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
52 นางมะลิ กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
53 น.ส.สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
54 นายธยายงค์ จังพัฒนานนท์ ผอ.ร.ร.ห้วยพลู คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
55 นายฉัตรดนัย ใยญาติ ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
56 นางสาวอมรรัตน์ โกมลมาลย์ ครูธุรการโรงเรียนวัดวังพิกุล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
57 นายปวริศร ฉัตรศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาพราน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
58 นายนพนนห์ ณ ลำปาง ครูโรงเรียนบ้านน้ำพรม คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
59 นายชาญชัย สร้อยมุข ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
60 น.ส.มลธิชา ฤทธิทานัน ครูโรงเรียนบ้านซำหวาย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
61 น.ส.วจีพร แก้วนุช ครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ) คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
62 น.ส.จุฑาทิพย์ ชนะเคน ครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
63 น.ส.วรีรัตน์ วารีทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำริน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
64 นางแจ่มศิริ ประสานสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านแม่ระกา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
65 นางสาวศรัญญา นันท์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านแม่ระกา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
66 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
67 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
68 นางเพชรรัตน์ ประเสริฐศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
69 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
70 นางอัมพร ครุธาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเป็ด คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
71 นางประภาพร ปาจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
72 นางลำพึง พรหมมา ครูโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
73 นายสุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม)
74 ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ กระทู้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม)
75 นางนงเยาว์ นามทองดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม)
76 นางสาวสาคร พงษ์บ้านไร่ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม)
77 นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม)
78 นายพงษ์พีระ ทองแบบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม)
79 นางสุมาลี ยอดยิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (เด็กเรียนร่วม)
80 นายสำเริง เลิศเสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
81 นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
82 น.ส.ดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
83 นายเนตร ใจเร็ว ผอ.ร.ร.วัดสิริสุทธาวาส คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
84 นายวินิจ สมาธิมงคล ผอ.ร.ร.บ้านหนองกลด คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
85 นายกมล สุมาลา ผอ.ร.ร.บ้านเนินมะปราง คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
86 นายสุทธิ เชยล้อมขำ ผอ.ร.ร.บ้านเขาดิน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
87 นางสมถวิล คำหมู่ ผอ.ร.ร.วัดพันชาลี คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
88 นางสายรุ้ง คำพุฒ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำยาง คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
89 นางรัตนา พฤกษะวัน ผอ.ร.ร.สามัคคีธรรม คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
90 นายสุนทร กลิ่นน้อย ผอ.ร.ร.ราษฏร์ดำริ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
91 นายฆิณวุฒิ สิทธิยศ ผอ.ร.ร.บ้านท่าข้าม คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
92 นายสัญชัย แสงสุข ผอ.ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
93 นายอุกฤษณ์ ยศปัญญา ผอ.ร.ร.บ้านพุกระโดน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
94 นางสาวสุเนตร เสาร์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
95 นางพรรณิภา เครือษา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
96 นางนุชลี ดีคำ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
97 นางลดาวัลย์ กอบฝั้น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
98 นางสุราณี เมืองมัจฉา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
99 นายสุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
100 นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผอ.ร.ร.บ้านบึงพร้าว คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
101 นายสมจิตร นาคผู้ ผอ.ร.ร.บ้านสะเดา คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
102 น.ส.ณัชชนิฎฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
103 นายสมพงษ์ กิตติศาสตรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
104 นางชัชฎา ศรีวิราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
105 นางชัชฎา ศรีวิราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
106 นายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
107 นางทัศนาภา สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
108 นางสาวอรดี พุกอิ่ม ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 1 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
109 น.ส.ธนานันต์ ฤชุปนัย ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 1 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
110 น.ส.วิมลพันธ์ นนธิจันทร์ ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 1 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
111 น.ส.ศศิวรรณ เคลือบบุญสอน ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 2 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
112 น.ส.พิจิตรา ยอดจันทร์ ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 1 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
113 น.ส.สิริธนา ยาคำ ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 2 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
114 น.ส.ณัฐธิดา เสนะจำนงค์ ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 1 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
115 น.ส.ณัฐธยาน์ นาคอัง ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 2 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
116 น.ส.นิชาภา ท้วมประดิษฐ์ ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 1 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
117 น.ส.ประมวล คุ่ยชาวนา ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 2 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
118 น.ส.ปัญธิตา นิลสนธิ ครูธุรการ เครือข่ายฯ วังทอง 2 รวบรวมคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
119 นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผอ.ร.ร.ห้วยพลู พิธีกรประจำเวที การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง และร้องเพลงไทยลูกทุุ่ง
120 น.ส.เบญจพร สิทธิจันทร์ ครู ร.ร.บ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทราปราการ) พิธีกรประจำเวที การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง และร้องเพลงไทยลูกทุุ่ง
121 ว่าที่ ร.ต.หญิงชลดา บัวศรี ครู ร.ร.บ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทราปราการ) พิธีกรประจำเวที การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง และร้องเพลงไทยลูกทุุ่ง
122 นายเรืองเดช หนองแส ครู ร.ร.บ้านพุกระโดน พิธีการประจำเวทีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
123 นางทันทิกามาศ บวบนา ครู ร.ร.ราษฏร์ดำริ พิธีการประจำเวทีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
124 น.ส.พัลลภา ตุ้ยเต็มวงค์ ครู ร.ร.บ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) พิธีการประจำเวทีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
125 นางนัฐธิดา ขุนศรีรอด ครู ร.ร.ราษฏร์เจริญ พิธีกรประจำเวทีการแข่งขันร้องเพลงสากล
126 น.ส.รัศมี มาพิจิตร ครู ร.ร.ศึกษาลัย พิธีกรประจำเวทีการแข่งขันร้องเพลงสากล
127 นายจีระศักดิ์ จันทพร ครู ร.ร.บ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) พิธีกรประจำเวทีการแข่งขันร้องเพลงสากล
128 นางสุพันธ์ สุขขขำ ครู ร.ร.บ้านซำเตยฯ พิธีการประจำเวทีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
129 น.ส.ชลลัดดา กันมา ครู ร.ร.ศึกษาลัย พิธีการประจำเวทีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
130 นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอด ครู ธุรการเครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 2 กรรมการผู้ควบคุมลำดับการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
131 น.ส.ศิริณญา มั่นสกุล ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 2 กรรมการผู้ควบคุมลำดับการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
132 นายกฤษฎา คำผุย ครูธุรการ เครือข่ายฯ บางกระทุ่ม 2 กรรมการผู้ควบคุมลำดับการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
133 นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
134 นายมานะ จันทิมาพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
135 นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
136 นายอารีย์ ลิ้มตระกูล ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
137 นางณวษร ลิ้มตระกูล ครูโรงเรียนวัดบางสะพานฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
138 นางอรุณี เพ็ญสุภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
139 นางสุดจิตต์ จันทร์อับ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
140 นางเพชรรัตน์ ประเสริฐศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
141 นายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
142 นางชัชฎา ศรีวิราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
143 นายบุญสม อิ้มทับ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
144 นายเกษมสุข เสือขำ พนักงานอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
145 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
146 นางลำพึง อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รับลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประจำจุดอำนวยการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ี่เกี่ยวข้อง
147 นายเสกสรรค์ ทองศรี ผอ.ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
148 นางลำจวน ป้อมบุญมี รอง ผอ.ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
149 นายสุรชัย กิ่งโก้ รอง ผอ.ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
150 นายนิพนธ์ พูลนุช รอง ผอ.ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
151 นางรุ่งราวรรณ์ เสมาทอง ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
152 นางวราภรณ์ สายภู่ ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
153 นางทัตนา พุทธรักษ์ ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
154 นายสุวิทย์ สละริม ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
155 นายประสบชัย อ่อนจงไกร ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
156 นางสุดาพร ทองทา ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
157 นายพนมพร พรหมมา ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
158 นางวิไลรัตน์ อนุสรณ์ประดิษฐ์ ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
159 นางสาวศุภมาศ การะเกตุ ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
160 นายพัฒนา รักษาเกียรติ ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
161 นายภูวิช เหล็กขำ ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
162 นายฉลอง แผ้วเกษม ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
163 นางศิรินันท์ ทองศรี ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
164 นางพงษ์ลดา สุภาวะ ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
165 นางรัชนี วงษ์อยู่น้อย แม่บ้าน ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
166 นางโสภาพรรณ ศีลุ แม่บ้าน ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
167 นางประณีต เทียนแย้ม แม่บ้าน ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
168 นางรัชนี สังคีต แม่บ้าน ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายอาคารสถานที่ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขัน ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน
169 นางกิตติมา เร่ในไพร ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับ จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ให้แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด และกรรมการตัดสิน
170 นางสาวจิราภรณ์ คำผอง พนักงานราชการ ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับ จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ให้แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด และกรรมการตัดสิน
171 นางสาววัฑฐิกร แก่นนาค พนักงานราชการ ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับ จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ให้แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด และกรรมการตัดสิน
172 นางสาวเบญญาภา ม่วงไตร พนักงานราชการ ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับ จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ให้แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด และกรรมการตัดสิน
173 นางสุกัญญา นิลศรี ครูอัตราจ้าง ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับ จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ให้แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด และกรรมการตัดสิน
174 นางสาวรัชดาพร ครุฑบึงพร้าว เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับ จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ให้แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด และกรรมการตัดสิน
175 นายประวิตร จันทร์อับ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับ จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ให้แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด และกรรมการตัดสิน
176 นางกันต์สิริ กิ่งโก้ ครู ร.ร.พืณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ฝ่ายต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับ จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ให้แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด และกรรมการตัดสิน
177 นายประทีป ป้อมสาหร่าย ผอ.ร.ร.บ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ มีหน้าที่จัดทำแผนผัการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
178 นายต่อศักดิ์ หนิมพานิช ครู ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ มีหน้าที่จัดทำแผนผัการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
179 นางสุชาดา หนิมพานิช ครู ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ มีหน้าที่จัดทำแผนผัการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
180 นางมณี สังข์ทอง ครู ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ มีหน้าที่จัดทำแผนผัการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
181 นางสุพรทิพย์ พูลสวัสดิ์ ครู ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ มีหน้าที่จัดทำแผนผัการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
182 นางรัชณิชา สีแตง ครู ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ มีหน้าที่จัดทำแผนผัการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
183 นางกาญจนา นพรัตน์ ครู ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ มีหน้าที่จัดทำแผนผัการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
184 คณะกรรมการสภานักเรียน ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ มีหน้าที่จัดทำแผนผัการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
185 นางพจนา กลั่นการนา ครู ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ มีหน้าที่จัดทำแผนผัการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
186 นายวิระ จันทราสา ผอ.ร.ร.บ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านดินทอง
187 นางอินทิรา เหลาเกลี้ยง ครู ร.ร.บ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านดินทอง
188 นางจันทรา น้อยเอี่่ยม ครู ร.ร.บ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านดินทอง
189 นาธิติยา จันทราสา ครู ร.ร.บ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านดินทอง
190 นายวีระ หนูดอนทราย ช่างไฟฟ้า 3 ร.ร.บ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านดินทอง
191 คณะกรรมการสภานักเรียน ร.ร.บ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านดินทอง
192 นางเบญจรัตน์ ยาศรี ครู ร.ร.บ้านดินทอง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านดินทอง
193 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกภาพการจัดการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนตลอดงาน
194 นายปิยะ ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกภาพการจัดการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนตลอดงาน
195 นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
196 นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
197 นางสาวอัญชลี วงษ์กัณหา ครูโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
198 นางวิภารัตน์ เนตรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพุกระโดน จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
199 นายประทวน แก้วถม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
200 นายพงษ์พีระ ทองแบบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
201 นางสาวอาทิตยา อ้นหนู พนักงานอัตราจ้าง สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
202 นางสาววรรณพร เขียวบ้านยาง นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
203 นางสาวมัชฌิมา คนเสงี่ยม นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
204 นางลำพึง อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
205 นายปิยะ ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
206 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดทำเว็ปไซต์และจัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์การจัดกงานฯ ดูแลโปรกรมการลงทะเบียน จัดทำข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันและการจัดทำเกียรติบัตร เก็บแบบรายงานผลการแข่งขัน กรอกคะแนนการแข่งขัน และรายงานผลทาง Internet
207 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
208 นายสมนึก อ่อนล้อม รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
209 นายณรงค์ คงประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
210 นายประทวน แก้วถม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
211 นายยุทธพงศ์ กาญจนะโกมล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
212 นางสาวอารีย์ ยังเพ็ง อัตราจ้าง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
213 นางสาวจันทิมา เชื้อบุญไทย อัตราจ้าง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
214 นางสาวนิรชา สอนทอง อัตราจ้าง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
215 นางสาวณิชาภา อำพวลิน พนักงานพิมพ์ดีด สพป.พิษณุโลก เขต 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
216 นางนุชลี ดีคำ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
217 นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งเอกสารการข่งขัน ขนส่งน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
218 นางกัลยา ลิมานนท์ดำรง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งเอกสารการข่งขัน ขนส่งน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
219 นายอัตถพร จันทร์พินิจ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งเอกสารการข่งขัน ขนส่งน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
220 นายบุญสม อิ้มทับ พนักงานธุรการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งเอกสารการข่งขัน ขนส่งน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
221 นายเกษมสุข เสือขำ พนักงานอัตราจ้าง สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งเอกสารการข่งขัน ขนส่งน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
222 นายเกษมสุข เสือขำ พนักงานอัตราจ้าง สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งเอกสารการข่งขัน ขนส่งน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
223 นางละออ อุทัยวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งเอกสารการข่งขัน ขนส่งน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวันให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
224 นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผอ.ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
225 นางประภาพร ปาจิตร์ ครู ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
226 นางสาวน้ำวุ้น มงคล ครู ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
227 นางอัญชลี เรืองชูเกียรติ ครู ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
228 นางวินิตดา ยิ้มยืนยง ครู ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
229 นางยุพิน กัดก้อน ครู ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
230 นางประไพ คงนุ่น ครู ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
231 นางรุจิเรข ปรีชาวนา ครู ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
232 นางนนทพร เสวิสิทธิ์ ครู ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
233 นางสาวกษิรา นิจันทร์ดา ครู ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
234 นางจิตสุภา แจ้งอรุณ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
235 นายสราวุฒิ คงนุ่น ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
236 นายอภิสิทธิ์ คำปา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
237 คณะกรรมการสภานักเรียน ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
238 นายอำพันธ์ุ พงษ์พานิช ครู ร.ร.บ้านบึงพร้าว จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
239 นายสุธี ฤทธิเดช ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
240 นางสาวทิพย์วรรณ นันทิวัฒน์ ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
241 นายศิลป์ ขัติยศ ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
242 นายสายัญ สินคุ่ย ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
243 นายชาญชัย สร้อยมุข ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
244 นางสนธยา มินาคูณ ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
245 นางศิริรัตน์ วังน้อย ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
246 นางศศิพร จันทร์หอม ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
247 นางธนพร สินคุ่ย ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
248 นางจีระนุช ศรีชัย ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
249 นางปองรวี ปิ่นเกตุ ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
250 นางนวนัจน์ บุญชู ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
251 นางณาษยา อ่ำขำ ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
252 นายธัญพิสิษฐ์ บัวสุด ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
253 นางสาวอาริส ท้วมไชยนาม ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
254 นางสาวสุกัญญา เฉยบัว ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
255 นางสาวทิตยา นงค์โภชน์ ครูอัตราจ้าง ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
256 คณะกรรมการสภานักเรียน ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
257 นางชลิตตา สร้อยมี ครู ร.ร.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง จัดทำแผนผังการแข่งขัน ป้ายชื่อการแข่งขันแต่ละประเภทตามจุดต่าง ๆ เช่น ผังอาคารเรียน เต็นท์การแข่งขัน ห้องเรียนต่าง ๆ ณ จุดการแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ลำพึง อ้นหนู โทรศัพท์ 089-8585411/สุทัศน์ จำปาศักดิ์ โทรศัพท์ 089-9596250
ปิยะ ธูปทอง โทรศัพท์ 084-6188894
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]