หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-plk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางลำดวน วรรณไทยโรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ นันทิวัฒน์โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางศิริรักษ์ ฉิมเลิศโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ประไพ แสงทองโรงเรียนวัดพันชาลีประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ขำสุทัศน์โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพยุง หนูหนุนโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี บุญนาคแย้มโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู วงศ์ปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร ผิวดีโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายฝน พึ่งวันโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวบังอร ทองงามขำโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ สิงห์โตแก้วโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางบุณยาพร จักรแก้วโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสวภาว์ คุ้มสุพรรณโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางธัญญรัตน์ อิ่มเกิดโรงเรียนบ้านผาท่าพลประธานกรรมการ
2. นางปริญดา อ่อนด้วงโรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ)กรรมการ
3. นางวัฒนา เนตรแก้วโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางประคอง สีชมพูโรงเรียนบ้านเนินไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางญาดานุช คำสวนโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการ
3. นางศรวณีย์ ทินผิวโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวชนิษ์ฎากานต์ จิตต์เจริญโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการ
5. นางสาวอิสรีย์ เพชรบูรณ์โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางประคอง สีชมพูโรงเรียนบ้านเนินไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางญาดานุช คำสวนโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการ
3. นางศรวณีย์ ทินผิวโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวชนิษ์ฎากานต์ จิตต์เจริญโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการ
5. นางสาวอิสรีย์ เพชรบูรณ์โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสรัญญา แสงชัยสพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางดวงเดือน มีช้างโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ระวังยศโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
3. นางสาวมานิตา ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์ เพ็ชรภู่โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินธร ซ่อนกลิ่นโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
3. นางลั่น เลิศชาญโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางอุไร เล็กกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา เขียนสุขโรงเรียนบ้านเนินดินราษฏร์อุทิศกรรมการ
3. นางชลทิพย์ ทรวดทรงโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ขันโสมโรงเรียนบ้านนาพรานประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ มูลวงศ์โรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา บัวฉิมโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางรำพรรณ ตรีกลึงโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กรมเวชโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
3. นางปัทมา กนกนิรันดรโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางวิไลรัตน์ ิจิตต์ภักดีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา โตอดิเทพโรงเรียนบ้านน้ำพรมกรรมการ
3. นางไพรพนา เตียวตระกูลโรงเรียนบ้านสะดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา แสงชัยสพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางธนพร สินคุ่ยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางวิรัตดา สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอมลวรรณ ศรีคำโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภา ปันวาละโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการ
3. นางสาวจารุพร พิมพ์ภูมีโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเฉลย คุณประทุมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา วงษ์ยะลาโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
3. นางสาวจันทิพร เหลาคำโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุษา ชัยเสนาโรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข ฟักคงโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายดำรง ชอบธรรมโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางณฐภัทร หอมคงโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพัฒนา รักษาเกียรติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางประทีป บุญสนองโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
3. นางนวลลัดดา อ่ำสิงห์โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปาณี สีเขียวโรงเรียนวัดดงหมีประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย ณรงค์พิทักษ์โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวิจิตรา สันติพร้อมวงศ์โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส (คุรุราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางปวันรัตน์ ฟองน้ำโรงเรียนบ้านวังดินเหนียวกรรมการ
3. นางสาวศุภมาศ การะเกตุโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต ตรงต่อกิจโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ศรีสุกองโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ มีมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายธีรสิทธิ์ วิเศษโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ สีนาเมืองโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอภิชาติ เอี่ยมสงครามโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนารี นากแก้วโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวบุปผา น้อยพันธ์โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ม่วงรักโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เรืองกิจวิทยาโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทรัตน์ สารีคำโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นายสายัญ สินคุ่ยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นายศราวุธ กาชาติโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ พรหมสนธิ์โรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
5. นายนวัธน ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสายัณฆ์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านเข็กประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อ้นหนูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางดวงดาว มากจุ้ยโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
4. นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์บ้านเนินมะปรางกรรมการ
5. นางสุภาภร พิริยะประไพพันธ์ุโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ โรจนพานิชโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี สะอาดบัวโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
4. นางสาวเปมิกา กนกพิทยาทรโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
5. นายภูวนาท นาคบุญโรงเรียนบ้านพุกระโดนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวรภา บางสาลีโรงเรียนบ้านวังพรมประธานกรรมการ
2. นางสาวฉลองขวัญ หวังภู่โรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นางสาวดลญา พุดทองโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบัวพันธ์ น้อยเขียวโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางสไบแพร อินทรปรางโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา สุ่งนุ่นโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ฯประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา จันทรักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางสาวมัทนียา กันมาโรงเรียนบ้านพุกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงศ์ เดชะโรงเรียนหัวเขาราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โยธาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการ
3. นายสรุเชษฐ์ โชติมนโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประมวล วังน้อยโรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายณปภัช อำพวลินโรงเรียนวัดบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางอรสา กองดินโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชุลีกร ฝ่ายคำตาโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณ มินาคูณโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสาวเพชรวศรี บัวโคกโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร สินมาห์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการ
3. นางสาววณิศวรา เอี่ยมชาวนาโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาวดี บัวแก้วโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางศุภาวดี ดวงปันโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ อนุสรณ์ประดิษฐ์โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสะใบทิพย์ วงษ์ยี่โรงเรียนประชาสรรค์วิทยากรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ทะนันไชยโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกษม ด่านวิไลโรงเรียนวัดบางกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐวุฒิ ภานุพงษ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
3. นางสาวยศภัทร วงศ์จรัสโรงเรียนบ้านชัยใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางรัตนา ศรีบัวจับโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นายประสบชัย อ่อนจงไกรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสาวเราขา ข่ายเงินโรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปัญญา พรหมมาโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตกประธานกรรมการ
2. นายศิวากร แก้วมีโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
3. นายกิตติคุณ จงวรรธนะศิลป์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ ทองปากน้ำโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพรหมมาตร์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ กลอยเดชโรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเกื้อกูล หนูภาโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สีบุญโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
3. นายเกียรติชาตรี ไชยะโสดาโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา บุญธรรมโรงเรียนวัดปลวกง่ามประธานกรรมการ
2. นายอนุรัตน์ อุตส่าห์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
3. นางอัญชลี อาวสานะพันธุ์โรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธนชพร ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ กันมาโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
3. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางลัดดา บุญรอดโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนันทิพย์พา แสงศรีโรงเรียนวัดย่านยาวกรรมการ
3. นางพูลศรี เรืองศรีโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัยโรงเรียนบ้านวังสารประธานกรรมการ
2. นางสมจิต ช่อลำดวนโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางอรุโณทัย น้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมานะ ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกันทิมา อัมรนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางสุรภา คงเชื้อสายโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ปราบอินทร์โรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
5. นางปนัดดา ขัติยศโรงเรียนบ้านดงพลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานะ ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกันทิมา อัมรนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางสุรภา คงเชื้อสายโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ปราบอินทร์โรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
5. นางปนัดดา ขัติยศโรงเรียนบ้านดงพลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคณา หอยศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธ์ุโรงเรียนบ้านป่าขนุนกรรมการ
3. นางสาวพรณภัทร กองช้างโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
4. นางศศิพร จันทร์หอมโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางปรียาวดี บัวแก้วโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ เทียมกีรกูลโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นายวัชรกร เปรมประสิทธิ์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ ศรีปาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายมาตรา ยอดจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางปรียาวดี บัวแก้วโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ เทียมกีรกูลโรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
3. นายวัชรกร เปรมประสิทธิ์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ ศรีปาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. นายมาตรา ยอดจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บัวอาจโรงเรียนราษฏร์เจริญประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางสาวกัณฐิกา บุญพักโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ ศรีโสภาโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางสาวธนัฐฐา เบี้ยจั่นโรงเรียนบ้านวังดินเหนียวกรรมการ
4. นางสาวกัณฐิกา บุญพักโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพิชัย อยู่ม่วงโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภี ปานเกิดโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอนงค์ลักษณ์ อินปัญญาโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิชัย อยู่ม่วงโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภี ปานเกิดโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอนงค์ลักษณ์ อินปัญญาโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ จันทร์เจริญโรงเรียนบ้านวังสารประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญพวงโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นางสาวกัญญาวีร์ พุธฉิมโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอุบลรัตน์ ดอนเขียวไพรโรงเรียนบ้านเข็กประธานกรรมการ
2. นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์โรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
3. นางรัชนี เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ ดอนเขียวไพรโรงเรียนบ้านเข็กประธานกรรมการ
2. นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์โรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
3. นางรัชนี เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทรา น้อยเอี่ยมโรงเรียนบ้านดินทองประธานกรรมการ
2. นายไพรัช โรจวัฒนาโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุขโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางจันทนา เกิดทองโรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
3. นายทวี ดอนเขียวไพรโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายณัฐกิตติ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านเข็กประธานกรรมการ
2. นางจินตหรา จันทร์ชูโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางจุรีพร ฉลาดเฉลียวโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพิชัย งามทวีโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ไทรน้อยโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุดเขต คล้านบุศมีโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
4. นายศิวะพงษ์ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ)กรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ รสสุธรรมเทศบาลวังทองกรรมการ
6. นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปาโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
7. นางสาวเมธนันท์ จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการ
8. นางสาวณัฐกาญจน์ ชาญณรงค์โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออกกรรมการ
9. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
10. นายมนัส เจริญลาภโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพิชัย งามทวีโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ไทรน้อยโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุดเขต คล้านบุศมีโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
4. นายศิวะพงษ์ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ)กรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ รสสุธรรมเทศบาลวังทองกรรมการ
6. นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปาโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
7. นางสาวเมธนันท์ จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการ
8. นางสาวณัฐกาญจน์ ชาญณรงค์โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออกกรรมการ
9. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
10. นายมนัส เจริญลาภโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางแน่งน้อย ราชปรีชาโรงเรียนวัดดงหมีประธานกรรมการ
2. นางจีระนุช ศรีชัยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางนิภา กุลจูโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐกานต์ วุฒิเศรษฐกรณ์โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา แก้วมั่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประชานุกูลกรรมการ
3. นายไชยยันต์ บุศยารัศมีโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายชวนะ บุญอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ บำรุงพงศ์โรงเรียนบ้านซำเตยฯกรรมการ
5. นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายชวนะ บุญอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ บำรุงพงศ์โรงเรียนบ้านซำเตยฯกรรมการ
5. นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชวนะ บุญอินทร์โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางสาวอัมพร แสงคำฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ บำรุงพงศ์โรงเรียนบ้านซำเตยฯกรรมการ
5. นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
2. นายเศรษฐ์พงศ์ ศรสารคามโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางจิดาภา จุ่มทองโรงเรียนบ้านซำเตยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์พงศ์ ศรสารคามโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางจิดาภา จุ่มทองโรงเรียนบ้านซำเตยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพัชรี อนุมัติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐ์พงศ์ ศรสารคามโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางชิดชไม ลมลอยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางนุชริน สิทธิยศโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางจิดาภา จุ่มทองโรงเรียนบ้านซำเตยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นายมงคล ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายทิวา ใยบัวเทศโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นายมงคล ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายทิวา ใยบัวเทศโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวชมนิภาณัฎฐ์ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
5. นางสาวชนากานต์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวชมนิภาณัฎฐ์ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
5. นางชนากานต์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ เหมะโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวชมนิภาณัฎฐ์ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวพรประภา แก้วเกตุสีโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นกรรมการ
5. นางชนากานต์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดประธานกรรมการ
2. นายมงคล ปั้นกล่ำโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายทิวา ใยบัวเทศโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางสาวปาลีรัฐ พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ เหมะโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางพิภร วิหครัตน์โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สละริมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายอมร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังไม้ตอกกรรมการ
4. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางพิภร วิหครัตน์โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สละริมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายอมร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังไม้ตอกกรรมการ
4. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางพิภร วิหครัตน์โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สละริมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายอมร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังไม้ตอกกรรมการ
4. นางโชติรส คลองข่อยโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 จังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ ิลำตาลโรงเรียนเอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 จังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 จังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 จังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวเชฏฐินี จุ้ยวงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
2. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทรา ดอนชะเอมโรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุดลก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรโรงเรียนวัดบ้านดง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจันทรา ดอนชะเอมโรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุดลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรโรงเรียนวัดบ้านดง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจันทรา ดอนชะเอมโรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุดลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรโรงเรียนวัดบ้านดง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจันทรา ดอนชะเอมโรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุดลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรโรงเรียนวัดบ้านดง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจันทรา ดอนชะเอมโรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุดลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 จังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 จังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัยกรรมการ
4. นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรโรงเรียนวัดบ้านดง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจันทรา ดอนชะเอมโรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุดลก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัยกรรมการ
4. นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรโรงเรียนวัดบ้านดง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจันทรา ดอนชะเอมโรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยกรรมการ
4. นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรโรงเรียนวัดบ้านดง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจันทรา ดอนชะเอมโรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยกรรมการ
4. นายจิรพัทธ์ สัมมามิตรโรงเรียนวัดบ้านดง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจันทรา ดอนชะเอมโรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 จ.ตากประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จ.สุโขทัยกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 จ.ตากประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 จ.ตากกรรมการ
4. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จ.สุโขทัยกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยกรรมการ
4. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 จ.ตากกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จ.สุโขทัยกรรมการ
3. นายไกรวุฒิ ลำตาลโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัยกรรมการ
4. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 จ.ตากกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายกรุง แปงจำโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางภัทรา คงทิมโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายกรุง แปงจำโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางภัทรา คงทิมโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายกรุง แปงจำโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางภัทรา คงทิมโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายกรุง แปงจำโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางภัทรา คงทิมโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายกรุง แปงจำโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางภัทรา คงทิมโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
3. นายกรุง แปงจำโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
4. นางภัทรา คงทิมโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางภูริน คำโทโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายกรุง แปงจำโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางภัทรา คงทิมโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววิรดา จีนคงโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร ภู่ศรีโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง เสามั่นโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร ภู่ศรีโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง เสามั่นโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร ก่อทรัพย์โรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง เสามั่นโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทรง ฉิมศิริโรงเรียนวัดบึงลำประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร ภู่ศรีโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นางสาลี่ ศรีชูโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง เสามั่นโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดสวาท จรูญพันธุ์ฐิติกุลโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางนาฏยา ไพบูลย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดสวาท จรูญพันธุ์ฐิติกุลโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางนาฏยา ไพบูลย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดสวาท จรูญพันธุ์ฐิติกุลโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางนาฏยา ไพบูลย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ศุภชญานันท์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดสวาท จรูญพันธุ์ฐิติกุลโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางนาฏยา ไพบูลย์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางสาวศุุภอรว์ กุลวัฒนสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายธนัตถ์ศักดิ์ ป้อมจัตุรัสโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายธนัตถ์ศักดิ์ ป้อมจัตุรัสโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายธนัตถ์ศักดิ์ ป้อมจัตุรัสโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายธนัตถ์ศักดิ์ ป้อมจัตุรัสโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายธนัตถ์ศักดิ์ ป้อมจัตุรัสโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายธนัตถ์ศักดิ์ ป้อมจัตุรัสโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม บัวคงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นายธนัตถ์ศักดิ์ ป้อมจัตุรัสโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวศรีนวล พวงภู่โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางวิภาดา กำบังภัยโรงเรียนวัดทางลัดกรรมการ
5. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นายยุพัชรวรกวิน เรืองหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นายยุพัชรวรกวิน เรืองหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายยุพัชรวรกวิน เรืองหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
6. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมณีโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่ายโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นายยุพัชรวรกวิน เรืองหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นางมาเรียม นันตะนะโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางศศิธร ศรีดีโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางศศิธร ศรีดีโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางศศิธร ศรีดีโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล พาศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รุณไชยโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางจรรยา บัวทองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางศศิธร ศรีดีโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ รอบจังหวัดโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร พิมพ์พอนโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นายจรินทร์ เงินจันทร์โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ รอบจังหวัดโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร พิมพ์พอนโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
3. นายจรินทร์ เงินจันทร์โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางธัญพร ภุมรินทร์สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางณภัคมน ทองศรีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ม่วงไตรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางธัญพร ภุมรินทร์สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางณภัคมน ทองศรีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ม่วงไตรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางธัญพร ภุมรินทร์สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ คำผองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสาววัฑฐิกร แก่นนาคโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางธัญพร ภุมรินทร์โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นางณภัคมน ทองศรีโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ม่วงไตรโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางธัญพร ภุมรินทร์สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ คำผองโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นางสาววัฑฐิกร แก่นนาคโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิศิษฐ์พล ฟักเกตุโรงเรียนวัดบ้านมุงประธานกรรมการ
2. นางสงบ มีจันทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นางเรขา สุทธิศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ)กรรมการ
4. นายปัญจพาณ์ โพธิ์ทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางโสพิน ฟักเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางนกแก้ว ต่ายทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพิริยะ จันทราโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย กิ่งโก้โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ บุญทองโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
3. นางเฉลียว แตงเกษมโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองกรรมการ
4. นายพลาดิศัย ไวทยกุลโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
5. นายกี ชัยเสนาโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนนท์ งามนิลโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
3. นายอรรณพ มาเมืองโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นายปรารมภ์ ทองบุรีโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. ว่าที่พันตรีธีรพันธ์ แสนบุญเลิงโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอุบล พงษ์พัฒน์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางวิไลพรรณ จันทร์วังโป่งโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางปองวรี ปิ่นเกตุโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายอุบล พงษ์พัฒน์โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางวิไลพรรณ จันทร์วังโป่งโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางปองวรี ปิ่นเกตุโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ มหามาตย์โรงเรียนวัดท่าหมื่นรามประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้วโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เอี่ยมอ่อนโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา เนตรแก้วโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางยุภาภรณ์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ยศปัญญาโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางกันต์สิริ กิ่งโก้โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางกชพร วัฒนพรเดชาโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา เนตรแก้วโรงเรียนบ้านหินประกายประธานกรรมการ
2. นางยุภาภรณ์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ยศปัญญาโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางกันต์สิริ กิ่งโก้โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
5. นางกชพร วัฒนพรเดชาโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย เทศขำโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี จันประตูมอญโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางจิราพร เมืองอินทร์โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางสาวธารารัตน์ ไพศาลจักรวัฒน์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ อินตาถึงโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย เทศขำโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี จันประตูมอญโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางจิราพร เมืองอินทร์โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
4. นางสาวธารารัตน์ ไพศาลจักรวัฒน์โรงเรียนบ้านหินประกายกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ อินตาถึงโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย ทาวันโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา อินทร์ฉ่ำโรงเรียนบ้านวังโพรงกรรมการ
3. นางสาวนุชจรี สละริมโรงเรียนบ้านเนินไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางปริศนา แย้มวัตรโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา เสือเภื่อนโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
3. นายมงคล จันทร์ลาโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย สุขชัยโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นประธานกรรมการ
2. นายณัทธร จันทร์เกษมโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประชานุกูลกรรมการ
3. นางภัทธิรา มากทรัพย์โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประชานุกูลกรรมการ
4. นายธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวภัคจนิกรณ์ บางปาโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์โรงเรียนวัดพันชาลีประธานกรรมการ
2. นางสาวยอดขวัญ พงษ์ภมรโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ บุญมาวงค์โรงเรียนสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสริมศิริ ม่วงบึงพร้าวโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นายมนสิช คงประเสริฐโรงเรียนบ้านน้ำยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางถวิล ต๊ะวันโรงเรียนวัดโคกสลุดประธานกรรมการ
2. นางรักศ์สิน แก่นแก้วมณีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการ
3. นางสาวสายฝน ประเสริฐโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ราชเหลาโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ประธรรมสารโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายสุรชัย ทะสุตะโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธนกฤต ณัฐนิคมโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา มามีโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ ภัทรรังสิมันตุ์โรงเรียนห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายรณกร กะหมายโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นายฐิเบษ วงศ์สำราญโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุราษฏร์ ใจขันโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
3. นางสาวปริญญาพร ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัยยัน ยี่คิ้วโรงเรียนวัดบ้านมุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เผือกชาวนาโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
3. นายวิฑูลย์ เชื้อจีนโรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ สายไหมโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
3. นายมนตรี กระถินโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย สร้อยมุขโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาคโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย สร้อยมุขโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาคโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายฉลอง แผ้วเกษมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายชิโนรส จันทร์บุญนาคโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชัย บุญอ่วมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายฉลอง แผ้วเกษมโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
2. นายชิโนรส จันทร์บุญนาคโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชัย บุญอ่วมโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ โกมลมาลย์โรงเรียนวัดวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นายปวริศร ฉัตรศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นายนพนนห์ ณ ลำปางโรงเรียนบ้านน้ำพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ โกมลมาลย์โรงเรียนวัดวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นายปวริศร ฉัตรศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
3. นายนพนนห์ ณ ลำปางโรงเรียนบ้านน้ำพรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชิโนรส จันทร์บุญนาคโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยณัฏฐกิตติ์ แสงฉายโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการ
3. นายศุภมิตร นงนุชโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชิโนรส จันทร์บุญนาคโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายชัยณัฎฐกิตติ์ แสงฉายโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการ
3. นายศุุภมิตร นงนุชโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ บริว่ารโรงเรียนบ้านน้ำยางประธานกรรมการ
2. นายปรเมศร์ แสงคำโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเวช เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สร้อยมุขโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
3. นายอติ เลี้ัยงเพชรโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางนันทวรรณ แซ่ด้านโรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ ลิ้มตระกูลโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสุภาพ แจ่มสว่างโรงเรียนบ้านเนินดินราษฏร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางฐิติกุล เพ็งสลุดโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ อินวิเชียรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ โกบุตรโรงเรียนบ้านน้ำพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวฐานิดา อินทร์ตาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)ประธานกรรมการ
2. นางธนพร ก้อนทองโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการ
3. นางประนอม แก้วมาลัยทิพย์โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณะ ประมาณโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
3. นางมานิตย์ บรรยงค์โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสมพร แปลงวงศ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นางอุไร เล็กกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางสมศรี ชูราโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
4. นางสาวเปรมวดี อู่ทองโรงเรียนบ้านโคกวังสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา ขัติยศโรงเรียนบ้านดงพลวงประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สุทธิการโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
3. นางณวษร ลิ้มตระกูลโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางบุญทิวา โรจนพานิชโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ แก้วสุวสิงห์โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมชาย สังข์ด้วงโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกฤติเดช จักรแก้วโรงเรียนบ้านซำรังประธานกรรมการ
2. นายบุญสม เหล็กดีโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายเชิดชู แก้วลบโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพัดดาว พิทักษ์โสภณโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองโตนดโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
3. นางเฉลิมพร ซ่อนกลิ่นโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพัชรกร หนิมพานิชโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ กลมพุกโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางพรพิมล แช่มช้อยโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคีกรรมการ
3. นางนงนุช สุดจันทร์โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร บริรักษ์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองดอนแอโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นางประคอง สีชมพูโรงเรียนบ้านเนินไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรพรรณ โรจน์เจริญชัยโรงเรียนบ้านวังสารประธานกรรมการ
2. นางประมวล กีรติศานติโรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ)กรรมการ
3. นางยุพา บุญล้อมโรงเรียนบ้านน้ำปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพงษ์ศิริ รักการศิลป์โรงเรียนวัดปลวกง่ามประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุศย์คำโรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ)กรรมการ
3. นางรัชนี ทองดีโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรุจิเรข ปรีชาวนาโรงเรียนบ้านน้ำพรมประธานกรรมการ
2. นางปัทมพร รัศมีโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ศรีสมบัติโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล เกษาพรโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางกัลยา จันทร์แดงโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร เชียงฝูงโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอารีรัตน์ เปล่งขำโรงเรียนบ้านแม่ระกาประธานกรรมการ
2. นางกัญจนา เอกมาตย์โรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ขำสว่างโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการ
4. นางสุทธิลักษณ์ มีแหยมโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการ
5. นางสาวสุภาณี รัตนสุวรรณโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุรภา คงเชื้อสายโรงเรียนบ้านเจริญผลประธานกรรมการ
2. นางสาวชิตาภา ปู่ซึ้งโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
3. นางสิริเพ็ญ ชัยวิทยารัตน์โรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
4. นางจินตนา น้อยพันธ์โรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
5. นางสาวจินดา อินทร์แผลงโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่องโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่องโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่องโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่องโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่องโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่องโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่องโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่องโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่องโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่องโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเด่นใจ สร้อยมุขโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ ชีคงเนียมโรงเรียนศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภัสรา บุศยารัศมีโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
4. นางอำพร ดีจ่างโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างประธานกรรมการ
2. นางนิภา บัวชุมโรงเรียนบ้านซำรังรองประธานกรรมการ
3. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
4. นางจรรยา ณัฐนิคมโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการและเลขานุการ
5. นางพิศมัย ทาวันโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบ้านปากยางประธานกรรมการ
2. นางนิภา บัวชุมโรงเรียนบ้านซำรังรองประธานกรรมการ
3. นางสุวารี จันต๊ะคาดโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
4. นางสาวจรรยา ณัฐนิคมโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสรกรรมการและเลขานุการ
5. นางพิศมัย ทาวันโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านน้ำยางประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรกัญญา ชุมพงษ์โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านน้ำยางประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรกัญญา ชุมพงษ์โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง คำพุฒโรงเรียนบ้านน้ำยางประธานกรรมการ
2. นางสาวมิ่งขวัญ อยู่หลายโรงเรียนบ้านปากยางรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สังข์เงินโรงเรียนวัดวังพิกุลกรรมการ
4. นางยุพดี ขำหรุ่นโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรกัญญา ชุมพงษ์โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็กโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)รองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายเสวก วันรักชาติโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็กโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)รองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็กโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)รองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายเสวก วันรักชาติโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็กโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)รองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็กโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)รองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายเสวก วันรักชาติโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็กโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)รองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็กโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)รองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายเสวก วันรักชาติโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็กโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)รองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็กโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายเสวก วันรักชาติโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็กโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)รองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศ ศักดิ์แก้วโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
4. นายกัมพล อยู่หลายโรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ศรีคงโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี พีรพัฒน์ชยานนท์โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สร้อยมุขโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิ่งสิวงษ์โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพงษ์ สนศิริโรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางมาลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
5. นางสาวทาริกา โรมินทร์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วงโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี พันธ์ชัยโรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ถาพันธ์โรงเรียนบ้านป่าขนุนประธานกรรมการ
2. นางพรรณี มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี พันธ์ชัยโรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐานิดา อินทร์ตาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสุวภัทร วงศ์ไทยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐานิดา อินทร์ตาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสุวภัทร วงศ์ไทยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายธนรินทร์ โอชะโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางกนกพร ปุ่มเพชรโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวนริศรา พนาเวทสุนทรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายธนรินทร์ โอชะโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางกนกพร ปุ่มเพชรโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวนริศรา พนาเวทสุนทรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายธนรินทร์ โอชะโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางกนกพร ปุ่มเพชรโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวนริศรา พนาเวทสุนทรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุภาภรณ์ อินทร์ยิ้มโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายธนรินทร์ โอชะโรงเรียนห้วยพลูรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา อ่ำอำไพโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ดอนไพรนุชโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางกนกพร ปุ่มเพชรโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวนริศรา พนาเวทสุนทรโรงเรียนบ้านเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐานิดา อินทร์ตาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสุวภัทร วงศ์ไทยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาคร คล้ายพร้อมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางร่มเกล้า ประทิศโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐานิดา อินทร์ตาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)กรรมการ
4. นางนิรชรา วุ่นดีโรงเรียนบ้านแม่ระกากรรมการ
5. นางวรรษมน วรศรีหิรัญโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุกรรมการ
6. นางสุวภัทร วงศ์ไทยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอกรรมการ
2. นางบุบผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธิดา ขวัญมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางบุปผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธิดา ขวัญมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางบุปผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธิดา ขวัญมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางบุปผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธิดา ขวัญมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางบุปผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธิดา ขวัญมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ขันมณีโรงเรียนบ้านวังดินสอประธานกรรมการ
2. นางบุปผา อินทนุโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินฆภา หนูทองโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
4. นางสาวกานต์ธิดา ขวัญมงคลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์กรรมการ
5. นายอิสรภาพ กันมาโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขาล นาศฤงคารโรงเรียนบ้านวังโพรงประธานกรรมการ
2. นางนวนัจน์ บุญชูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ พฤกษะวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางขวัญเรือน เลือกหาโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง ริ่วศิริวัฒน์กรรมการ
5. นายอิสรภาพ กันมาโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ลำพึง อ้นหนู โทรศัพท์ 089-8585411/สุทัศน์ จำปาศักดิ์ โทรศัพท์ 089-9596250
ปิยะ ธูปทอง โทรศัพท์ 084-6188894
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]