รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิดาพร  ประเสริฐการกุล
 
1. นางอรัญญา  พิจารณา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  อารีรักษ์
 
1. นางสมภพ  คัชมาตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 1. เด็กหญิงอริดา  กลัดกลิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกาล  นาคสวาท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีสิงห์
 
1. นางพิมพ์วิภา  รวดเร็ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงศศิธร  หงษ์ทองคำ
 
1. นางนภาพร  ไทยวรรณศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แก้วสอาด
 
1. นางพเยาว์  ลีลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่วี
 
1. นางรัชนี  ที่พึ่ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีเพชร
 
1. นางกนกพรรณ  เรืองเหล็ก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงศรีอรัญญา  ทองบัว
 
1. นางพิมพ์วิภา  รวดเร็ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธัญชนก  มีสัตย์
2. เด็กชายพงษ์ประณต  เกียรติวุฒิอมร
3. เด็กหญิงสุพิชญา  มีปะวงศ์
 
1. นางจินตนา  จากยางโทน
2. นางศรีสมบัติ  ปิ่นประทีป
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  เกิดดี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์   สร้อยสังวาลย์
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ชาญณรงค์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกรับพวง 1. นายปิยพงศ์  ตุ้มประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิภัสสร  สุขขิม
 
1. นางกฤติกา  ชัยรัตนศักดา
2. นายกิจจา  สถิตวงศ์วาน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดน้อย 1. เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ
 
1. นางสาวสุภาวดี  รักษ์ขจีกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต
 
1. นางกิติมา  กาญจนินทุ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. นางสาวสุกัญญา  โกสากุล
 
1. นางสาวปราณี  สุหฤทดำรง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายณโรดม  ปานสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขาวทุ่ง
 
1. นางสาวเทียนจิตร  มูลหงษ์
2. นางสาวณัฐนันท์  ชมกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หยวนแหยม
2. เด็กหญิงปัทมาพร  มารวย
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ถิ่นพฤกษา
 
1. นางสาวเทียนจิตร  มูลหงษ์
2. นางสาวณัฐนันท์  ชมกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงนภสร  ทับทิมเงิน
2. เด็กหญิงพรพิมล  ปานทิพย์
3. เด็กหญิงวริศรา  จรรยา
 
1. นางสาวชุติมา  คำวัฒนา
2. นายชำนาญ  บุตรคำโชติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายกฤติโสภน  สละ
2. เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศิริวัฒน์
2. นางสาวณัฐนันท์  ชมกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายบรรพต  จั่นทิพย์
 
1. นางสาวศิตา  ศรีบุญชู
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายคณาธิป  สุขใจ
2. เด็กชายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  จงปรีเปรม
 
1. นางทองใหม่  คันชั่งทอง
2. นางจิตรา  พ่วงพร้อม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. นายจีรชัย  ทองมูล
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พรหมศรี
3. เด็กชายสาครินทร์  เทพกุญชร
 
1. นางสาวอุไรทิพย์  ชาวนา
2. นางสาวอรอุมา  นึกชัยภูมิ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 1. เด็กหญิงญาณิศา  น้อยกรัด
2. เด็กหญิงณาตชา   ช่วยอุปการ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   นวลทิม
 
1. นายจุฬา   แก้วบูโฮม
2. นางสาวกนกวรรณ   พิมลา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐนารี  น่วมหนอม
2. เด็กหญิงนภัสสร  ภู่หอม
3. เด็กชายภัคพล  สิงห์สาย
 
1. นางรัญทม  แสงงาม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คุ้มฉาย
2. เด็กหญิงพัชนันท์  กลิ่นละออ
3. เด็กชายพิมพ์กฤษณ์  ฉวีรัตน์
 
1. นางพัชรา  โกจิ๋ว
2. นายเจษฎา  แสงจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ประเสริฐ
2. เด็กชายสมเกียรติ  เกษร
3. เด็กชายสุรีย์  สอนนุชาติ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แป้นน้อย
2. นางสาวพัชรดา  นาคสุกเอี่ยม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ห่อทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงปริยาภัทร์  พัศกุล
3. เด็กหญิงรสิตา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ถาวรวรรณ์
2. นางกรรณิการ์  ลือชา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายธนกฤต  ฮุยเฮง
2. เด็กชายธวัชชัย  คงถาวร
 
1. นางสาวสุนิสา  เอี่ยมสะอาด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คาระวะสมบัติ
2. เด็กชายสันติภาพ  จิตรคง
 
1. นายสมพงษ์  เหลืองทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  ฟูพงษ์
2. เด็กชายศักดิ์สิริ  บุญวังแร่
 
1. นางสาวสุพัตรา  ระวาส
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บาหยัน
2. เด็กชายพชรพล  จำปาทอง
 
1. นางสาวษิรดา  โล้วิชากรติกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงรัตนวลี  เครือหงษ์
2. เด็กชายวิชญ์พล  พุดดวง
 
1. นายสหชัยมงคล  หายหัดถี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. นายธนดล  สีดามา
2. นายศิรชัช  สุดธรรมมา
 
1. นางสาวอุไรทิพย์  ชาวนา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. นายณัฐวุฒิ  อยู่ดี
2. นายธันยบูรณ์  มั่งทัศน์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญเรือง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนวดี  ดอนเย็นไพร
2. เด็กหญิงพิชญาพา  พุ่มมูล
3. เด็กหญิงภควดี  สนองคุณ
4. เด็กหญิงวรวลัญช์  จรูญโชค
5. เด็กหญิงอชิรญา  นาคจันทร์
 
1. นางสินอัมพร  สุวรรณศรี
2. นางกาญจนา  แก้วมณี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงจิตตาภัทร์  กาบแก้ว
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนเมือง
3. เด็กหญิงสมิตนันท์   ใสสะอาด
4. เด็กหญิงสุภิสรา  บัวขวัญ
5. เด็กหญิงแก้วญาดา  ขลุ่ยนาค
 
1. นางกาญจนา  แก้วมณี
2. นางปัญจพร  เถื่ิอนกูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีสาวรรณ
2. เด็กหญิงมิชาดา  กลิ่นทับ
3. เด็กหญิงรัชชา  ออมพลศิริ
4. เด็กหญิงวิชญาดา  พรหมสุโข
5. เด็กหญิงศิริพร  หมวกทองคำ
 
1. นางสำราญ  สว่างเมือง
2. นางสาวกานดา  กันฉิม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแตน 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เสวกวิหาลี
2. เด็กชายธราเทพ  เกิดปั้น
3. เด็กหญิงปุณณภา  เพชรพูล
4. เด็กหญิงศุภนิดา  สินชิต
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ฉิมเนียม
 
1. นางขวัญเรือน  มาทอง
2. นางสาวสาวิตรี  วัยฉิมพลี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจามิกร  ยินดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร  บำรุงดี
4. เด็กหญิงปัญญาพร  สังข์์นาค
5. เด็กหญิงเทพกัลญา  นันทพันธ์ธนโชต
 
1. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
2. นายปิยะ  บัวแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กหญิงกฤติยา  มาลัย
2. เด็กหญิงชลธิชา   เชิดกำแพง
3. เด็กชายณัฐภัทร  บัวกล่อม
4. เด็กหญิงพชรกร  วิไลโสภากุล
5. เด็กชายแสนสุข  โตสิน
 
1. นางอรสา  กางทะวร
2. นางสุธัญญา  สุดงาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ช่ออุบล
2. เด็กชายชัยวัตร  มีกรณ์
3. เด็กหญิงปณิตา  ลอสวัสดิ์
4. เด็กชายศุภกรณ์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงสุธาสิณี  ไตรยศ
 
1. นายพิเชษฐ์  ทองดอนแฝง
2. นางสาววิไลวรรณ  มณีโชติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายจตุพงษ์  เกตุศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำดา
3. เด็กหญิงบุญยานุช  จันสน
4. เด็กชายประกฤษฎ์  มีแสง
5. เด็กชายวันเฉลิม  เรือนก้อน
 
1. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
2. นายปิยะ  บัวแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงศิริประภา  เสนา
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วงกระได 1. เด็กหญิงวรรณษา  สีสุก
 
1. นางสาวอัจฉรา   ภู่พรม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงพระ 1. เด็กหญิงชุลีพร  เนียมสีใส
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  พรหมนิพนธ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายมุขพล  หมอรักษา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ฮาวกันทะ
 
1. นางบุหรง  นิ่มนุช
2. นางสาวปรารถนา  สกุลเฮง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คงรอด
2. เด็กชายอรรณพ  นาคดี
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายกิจวิพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองหล่อ
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้อยเพ็ง
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปู่อินทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงนาค
4. เด็กหญิงพัชราพร  บัวผัน
5. เด็กหญิงพัชราพา  ศิลาวัฒน์
6. เด็กหญิงภคพร  เรือนก้อน
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสงนาค
8. เด็กหญิงศุภนุช  อุ่นอยู่
9. เด็กหญิงเฟิร์น  เจริญ
10. เด็กหญิงเมธาวดี  อ่ำเพียร
 
1. นางสมทรง  สามิตร
2. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
3. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงฉันทิศา  ทิมเถื่อน
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ไกรยบุตร
3. เด็กหญิงธันวรัตน์  อินทร์นาง
4. เด็กหญิงผกาวรรณ  เลื่อมโฉม
5. เด็กหญิงรัชชา  ออมพลศิริ
6. เด็กหญิงรัญชิดา  ชูกลิ่น
7. เด็กหญิงรินรดา  นุชสวาด
8. เด็กหญิงวิชญาดา  พรหมสุโข
9. เด็กหญิงศศิภา  สายสุด
10. เด็กหญิงศิริพร  หมวกทองคำ
 
1. นางสำราญ   สว่างเมือง
2. นางวรรณภา   เผือกอ่อน
3. นางกนกวรรณ  ชมพู
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  พรมดอนทอง
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  สุขใจทอง
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  มั่นคง
4. เด็กหญิงปานมณี  มัชัย
5. เด็กชายยิ่งคุณ  เปล่งขำ
6. เด็กหญิงรุ้งนภา  สังข์ทอง
7. เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์ทอง
8. เด็กหญิงศรารัตน์  มงคลพงษ์
9. เด็กหญิงสิริยากร  เจริญศรี
10. เด็กหญิงสุนิสา  สุขใจทอง
11. เด็กหญิงสุพิชชา  กินะสี
12. เด็กหญิงอคิราห์  ก้อนคง
13. เด็กหญิงอริสรา  พระสนชุ่ม
14. เด็กหญิงเกตน์สิรี  เปรมปรีย์
15. เด็กชายเมธี  อ้วนแก้ว
 
1. นางณัฐชากร  นุชท่าโพธิ์
2. นางวิมล  ใจเร็ว
3. นางสาวจริยา  ทองสุข
4. นางสาวแสงจันทร์  ทรงคงดวงดี
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กชายกรภัทร  ทองจุ้ย
2. เด็กหญิงกุสุมาลย์  เกิดดี
3. เด็กชายณัฐพงศ์  กันยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐมน  ทองเชื้อ
5. เด็กหญิงธิดาพร  ขำน้ำคู้
6. เด็กชายนฤพล  ผางสำเนียง
7. เด็กชายปิยพัทธ์  ขุนวิชัย
8. เด็กหญิงพัณณิตา  กันยาประสิทธิ์
9. เด็กหญิงภัทรพร  บุศบัน
10. เด็กหญิงมลฤดี  ขำน้ำคู้
11. เด็กหญิงรพีพร  แจ้งโล่
12. เด็กหญิงวิลาวัณย์   สร้อยสังวาลย์
13. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูเนตร
14. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อินผัน
15. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทับ
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ชาญณรงค์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงภรภรณ์  ฟักศรี
 
1. นางณัฐกาญจน์  กาญจนนาภา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  กลึงเอี่ยม
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 1. เด็กหญิงดวงเนตร  อุดอาจ
 
1. นายดาเนี่ยน  เกตุสุวรรณ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  อินทชัยศรี
 
1. นายอภิเษก  ลือศักดิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  พุฒสุวรรณกล้า
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 1. เด็กหญิงจันทิมา   อิ่มทับ
 
1. นายดาเนี่ยน  เกตุสุวรรณ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  บัวทอง
 
1. นายสุทีป  สามเกษร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กหญิงวรรณิษา  จันทร์พิลา
 
1. นางสาวคงขวัญ  แก้วกองทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 1. เด็กหญิงปิ่นประภา   ฉิมเอม
2. เด็กหญิงวนัชพร   อุตตะมะ
 
1. นางอัมพร  สว่างจันทร์
2. นางสาวนงนุช  มีสุข
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วงกระได 1. เด็กหญิงรสิตา  แซวใจดี
2. เด็กชายรัชพล  ชูจิตร์
 
1. นางสาวอัจฉรา   ภู่พรม
2. นางขวัญมนัส  พรมเถื่อน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจีรณา  แก้วใจ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สุพรรณบัฏ
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางสาวปัญญภัทร  เงินเส็ง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงวิรัชดาวรรณ  ศรีทัศนาม
 
1. นายเรียบ  จันทร์เมือง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ญานะคำ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู
3. เด็กชายโฆษิตพงษ์  มหาเรือนขวัญ
 
1. นายสุทัศน์  ทับทิม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฉิมกมล
2. เด็กหญิงมนทกานต์  เทศทอง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก้วฮี่
 
1. นางสาววริศรา  สงสำเภา
2. นางสาววิภาวดี  พรมน้อย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  เรือนก้อน
2. เด็กชายวิทยา  มายิ้ม
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พรามนาค
 
1. นายบรรจง  ฝั้นคำมี
2. นางสาวศรสวรรค์  พานซ้าย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายธนกร  อ่องจริต
 
1. นายนันทชัย  พวงทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงธนิยาพร  แสนอุ้ม
 
1. นางยุพิน  ชื่นอารมณ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. นายกฤตยชญ์  แพงประเสริฐ
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุยขวาง 1. เด็กชายธนรักษ์  มาเพชร
 
1. นางสาวจันทรา  ดอนชะเอม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. นายเนติพงษ์  ฟักทองอ่อน
 
1. นายศักดิ์ดา  ภู่ยิ้ม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายสุรชา  แสงทองคำ
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอฑิตยา   ทวีโรจนกุล
 
1. นางสุภาวรรณ   เทียนเสริมทรัพย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงเดียน  อาคัวจา
 
1. นายบุญเกิด  พานตา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงสุธิดา  บุญคำ
 
1. นางสาวอารดา  ประดับวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายศราวุธ  โพธิ์ศรี
 
1. นายนพพล  น้อยพ่วง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงธิติสุดา  มั่นคง
 
1. นายบุญเกิด  พานตา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. นางสาวอริสรา  มั่นเพ็ง
 
1. นางลลิษา  น้อยนึ่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนพภสร   ผึ้งคุ้ม
 
1. นางปิ่นอนงค์   บุญศิริรุ่งเรือง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. นางสาวพัชราภรณ์  เพ็ชรไคล้
 
1. นางสาววิภาดา  ทองวัฒน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงนัดนิชา  บุตรสุ่ม
 
1. นายจิรพัทธ์  สัมมามิตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ธาราชิต
2. เด็กชายจรัสโชค   ทองทา
3. เด็กหญิงธนพร   วรรณธง
4. เด็กหญิงนพภสร   ผึ้งคุ้ม
5. เด็กชายวรชิต   เป้าเสงี่ยม
6. เด็กหญิงวราภรณ์   เกตุทอง
7. เด็กหญิงศิริโสภา   ทองงามขำ
8. เด็กหญิงอฑิตยา   ทวีโรจนกุล
9. เด็กหญิงอรกช   หงษสา
 
1. นางกัลยาลักษ์   ฤทธิเรืองเดช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ธาราชิต
2. เด็กชายจรัสโชค   ทองทา
3. เด็กหญิงจิราพร   บุญสอน
4. เด็กหญิงณัฐวดี   คำกลอน
5. เด็กหญิงณิชมน   ยอดยา
6. เด็กหญิงธนพร   วรรณธง
7. เด็กหญิงนันท์นลิน   คำพุฒ
8. เด็กชายภานุพันธ์   ชูเลิศ
9. เด็กชายรชต  มานะการ
10. เด็กชายรุ่งโรจน์  ขวัญมนต์
11. เด็กหญิงวราภรณ์   เกตุทอง
12. เด็กหญิงศิริกัลยา   ฤทธิ์ดีแก้ว
13. เด็กหญิงอฑิตยา   ทวีโรจนกุล
14. เด็กหญิงอรกช   หงษสา
15. เด็กหญิงเปรมมาดา   อนุสิทธิ์
 
1. นางกัลยาลักษ์   ฤทธิเรืองเดช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  เบ็งยา
2. เด็กชายณัฐพันธุ์  พันธุ์จันทร์
3. เด็กชายตะวัน  แสนคำ
4. เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา
5. เด็กชายนภันต์วุฒิ  เดชด่าน
6. เด็กชายปัญญาสิริ  จันเพ็ชร
7. เด็กชายพลพล  ปุญญฤทธิ์
8. เด็กชายภัทรพล  รัตนเสถียร
9. เด็กชายวรวิทย์  ปัทมคัมภ์
10. เด็กชายวิสันต์ปกรณ์  ใจเที่ยงธรรม
11. เด็กชายศูภณัฐ  อ่อนแตง
12. เด็กชายสุรชา  แสงทองคำ
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
2. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
3. นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นพรัตน์
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ประกอบผล
3. เด็กหญิงพูลอุษา  พูลพิพัฒน์
4. เด็กชายวิเศษ  คงรอด
5. เด็กชายไชยวัตร  อ่อนสา
 
1. นางอุมากร  เกตุอ่างทอง
2. นายปรัชญา  บัวอาจ
3. นายอาทิตย์  เอี่ยมสนิท
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายจิรันธนิน   กาบแก้ว
 
1. นางปัญจพร  เถื่ิอนกูล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายปราโมช  มายิ้ม
 
1. นางจิรพร  ทองดอนง้าว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุตรนคร
 
1. นางสาวอัจฉรา  เนียมถนอม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยประเสริฐ
 
1. นางเบญจวรรณ  วงศ์สารัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายสุริยาวุฒิ  มั่นคง
 
1. นางศุทธินี  จันทิมา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายธีรเดช  ไทยโกษา
 
1. นางศศิธร  สงวนศิลป์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ
 
1. นายสมบูรณ์  คำเที่ยง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงทัดดาว  เกตุพุ่ม
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกุลพานิช
 
1. นายสมบูรณ์  คำเที่ยง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กชายศิวัช  สายทอง
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนสิงห์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงชลกร  แต้มประสิทธิ์
 
1. นายประจวบ  รุ่งสว่าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงณัฐริศรา  ขำมา
 
1. นายวงศ์บดินทร์  ชัยสิทธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายอภิชา  ขุนมธุรสปฐม
 
1. นายสมบูรณ์  คำเที่ยง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายสุวรรณ  ฮัวะจินดา
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางสาวอรัฐธร  สุภาแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กหญิงเมธาพร  อินทรชื่น
 
1. นายประภาส  อ่ำพูล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายกิตติ  สาธนะโชติ
2. เด็กชายคุณานนต์  เชาวโนทัย
3. เด็กชายชัชพล  ศรีเมือง
4. เด็กชายถิรวัฒน์  มีแหยม
5. เด็กชายทิวากรณ์  บุญทา
6. เด็กชายธนกร  แสงโพธิ์
7. เด็กหญิงบุณฑริกา  น้อยช่างเหล็ก
8. เด็กชายสิทธิพงศ์  วงค์ปัญญา
9. เด็กชายสุทธิพงศ์  บุญสวัสดิ์
10. เด็กชายเทิดศักดิ์  ใบไม้
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
2. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
3. นายพีรเชษฐ์  สีแตง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีสัจจา
2. เด็กหญิงชาลิสา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงทอง
4. เด็กชายทีปกร  เนตร์จิตต์กูล
5. เด็กชายธนกร  พูนบ้านแขก
6. เด็กชายบัญญพนต์  นราศรี
7. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สารีคำ
8. เด็กชายภุชรักข์  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงรัตกันตน์สิริรัตน์  เพียงตาธนรัตน์
10. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  พุทบัวทอง
 
1. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
2. นางสาวสุกัญญา  ชุมคำลือ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญนะ
2. เด็กหญิงชนาดา  ศิริธนะ
3. เด็กหญิงนุชวรา  คงภู
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  รอดสิน
5. เด็กหญิงพัชลมัย  สวัสดิ์ดิเรกศาล
6. เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีลาภ
7. เด็กหญิงพิชชาภา  ทวีลาภ
8. เด็กหญิงอตินุช  ภูมิโพธิ์ตาก
 
1. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
2. นางสาวสุกัญญา  ชุมคำลือ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงนงนภัส  อินทเวียง
2. เด็กหญิงพนิดา  เขียวมี
3. เด็กหญิงพรรณวดี  บนสูงเนิน
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เจ็ดรัมย์
5. เด็กหญิงวีรยา  นาคประสม
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เย็นทรวง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยางสูง
2. นางรัตติการ์  ยาฉาย
3. นางชมัยภรณ์  บัวระบัดทอง
4. นางจันทร์ทิพย์  วรไตรจริยา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายกิติรักษ์  สมร่าง
2. เด็กชายณัฐพล  เพลิดพริ้ง
3. เด็กชายณัฐพล  แก้วสุวรรณ
4. เด็กชายนิรัช  สมใจ
5. เด็กชายศิวกร  พลอยแสง
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางสาวกานดา  กันฉิม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยเอม
2. เด็กชายมนตรี  สังข์ทอง
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นายอุกฤษฎ์  มีมาก
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายทวีรัฐ  แก้วมุก
 
1. นางสุวพร  กิตติมั่นคง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1. เด็กหญิงเปรมปรีดา  เปรมกมล
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองสอน
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายกิตติภณ  ฉิมหัวร้อง
2. เด็กชายธนพล  ทองคำ
3. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนคง
4. เด็กชายพงศกร  แจ่มวอน
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แผวผาลา
6. เด็กชายอภินัทธ์  เอี่ยมศรี
 
1. นายวิทูรย์  สารธิมา
2. นางลลิษา  น้อยนึ่ง
3. นางชญานันท์  บัวแก้ว
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายคมศร  สุขยงค์
2. เด็กชายชัยชนะ  สีสูงเนิน
3. เด็กชายชาณุพงษ์  อ่อนคง
4. เด็กชายทวิช  งามขำ
5. เด็กชายนฤนาถ  ไชยมล
6. เด็กชายวีรโชติ  โอดจิต
 
1. นายวิทูรย์  สารธิมา
2. นายกษิดิ์เดช  วรไตรจริยา
3. นางชูศรี  ช้างทอง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายดนุนัย  เหมือนทอง
2. เด็กชายทัศนัย  คงเกิด
3. เด็กชายพีระพงษ์  ม่วงแนม
4. เด็กชายรัชพล  กุลสอน
5. เด็กชายสมิทธ์  ยมมา
6. เด็กชายสุขสันต์  ปานทิพย์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนียมโต
8. เด็กชายอุดมศักดิ์  เทศปาน
 
1. นายพรหมพนิต  พรมโพธิ์
2. นายเลิศศักดิ์  ทองกลึง
3. นางสาวชื่นนภา  พรมโพธิ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คุ่ยพ่วง
2. เด็กชายฐิรพัฒน์  พึ่งสลุด
3. เด็กชายพีระภัทร์  เพชรโรจน์
4. เด็กชายรัชชานนท์  ชมพักตร์
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  ดวงแก้ว
6. เด็กชายสิรวิชญ์  สุขชูศรี
7. เด็กหญิงอัฐภิญญา  แจ้งบัว
8. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กลึงเอี่ยม
9. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พัดภู่
10. เด็กชายเบญจกร  บางยิ้ม
 
1. นางสุพรรษา  เสือน้อย
2. นางสาวสุรีรัตน์  ทองพานเหล็ก
3. นางสาวรัตนาพร  มามี
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงการะเกตุ  ศรีภิรมณ์
2. เด็กหญิงญาดา  อุบล
3. เด็กชายธนาวัฒน์  คดคง
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  มากเมือง
5. เด็กหญิงปองมาดา  จ้ายเกิด
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  เปียมี
7. เด็กหญิงพัชรี  เปียมี
8. เด็กหญิงรุ่งรวี  นวนเกิด
9. เด็กหญิงศรุตา  อินเกิด
10. เด็กหญิงศศิตา  หมันต่อม
 
1. นางเตือนใจ  ประดิษฐ์
2. นางรัญทม  แสงงาม
3. นายบรรจง  ฝั้นคำมี
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนัชชา   ดวงพัตรา
2. เด็กชายรามัน  อาเบริเอรา
3. เด็กหญิงวรณพร   แก้วสุวรรณ์
 
1. นางจินตนา   สุขใย
2. นางสาวมณีรัตน์  เนียมหอม
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญทอง
2. เด็กชายอัมรินทร์   สุขเกษม
3. เด็กหญิงไอริณ   ไม้กร่าง
 
1. นางสาวเหว่า   จันทขาว
2. นางวิมลทิพย์   จินวงศ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ขิงเขียว
2. เด็กหญิงนภัสราภรณ์   พัฒนารถ
3. เด็กหญิงวิพาวัณย์   ภูผา
 
1. นางมะลิวรรณ   แต่งศรี
2. นางสาวบุษรา   นวนทิม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงจันทร์สวย  ชีพสุมนต์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  น่วมแหยม
 
1. นางเพ็ญแข  บุญธัญกรณ์
2. นางพิมพ์ลักษณ์  พรหมสกุล
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โหมดจิ๋ว
2. เด็กชายศรพิศิษฏ์  จันทร์ประภาส
 
1. นายณัฏฐพล  บุตรโพธิ์
2. นายจิรศักดิ์  ไกรเกรียงศรี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายพงษ์เพชร   เกิดปั้น
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ทับเครือบ
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายวสันต์  บัวระบัดทอง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 1. เด็กชายธนันชัย  ปิโคทัง
2. เด็กชายธีรพงษ์  เเจ่มจันทร์
 
1. นายธราธร  พิริยะสุทธิ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายคมกริช  ดาวเรือง
2. เด็กชายชวนากร  พลับน้อย
 
1. นายทวนชัย  สว่างใจธรรม
2. นางจารุวรรณ  ช้างทอง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา   เป้าพะเนา
2. เด็กชายรัฐภูมิ   เม่นขาว
 
1. นายอิสรพงศ์   ทองอิ่ม
2. นางปิยะวรรณ   มีคำ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญทอง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ลอ
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายวสันต์  บัวระบัดทอง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงชาคริยา   วชิระอังกูร
2. เด็กหญิงณัฎฐาวีย์   สีนวลอิน
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สวัสดิ์วงศ์
2. นางสาววรรวิศา   เดชมาก
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายคชพงศ์  ไพศาล
2. เด็กหญิงธนิตา  กองทอง
 
1. นายอนุรักษ์  แย้มวัตร
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 1. เด็กชายจิรพัส   ทองสอน
2. เด็กหญิงอาจารี   สิงห์โตทอง
 
1. นายอิสรพงศ์   ทองอิ่ม
2. นางสาวณภัทร   สมบูรณ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายธณวัฒน์  ศรีบัว
2. เด็กชายอธิปัญญา  โนระ
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายวสันต์  บัวระบัดทอง
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กชายนนทพัทธ์   พรมสุวรรณ์
2. เด็กชายพัชรพล   จันขาว
3. นายอาทิตย์   ใจสะอาด
 
1. นางสาวปณดา   แจ้งโถง
2. นางสุรีพร   กะระกล
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายก้องภพ  หมอนอิง
2. เด็กชายณฐกร  มูลขำ
3. เด็กชายทาวัต  เอมะพลานนท์
 
1. นายปรเมศวร์  ศรีปา
2. นายรัตตกานต์  ตาลวิราช
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายคฑาวุธ  ตราชื่นต้อง
2. เด็กชายปารย์  ทำทูล
3. เด็กชายศวัชกร  โตสุข
 
1. นายปรเมศวร์  ศรีปา
2. นายรัตตกานต์  ตาลวิราช
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงพระ 1. เด็กชายนพรัตน์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายสรายุทธ  มานะงาม
3. เด็กชายโชคทวี  พรหมอ่วม
 
1. นายวีระพงษ์  ชัยชราแสง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงทยิดา   ทักษิณ
2. เด็กหญิงปิยาพัชร   ผิวอ่อนดี
3. เด็กชายภัคพงศ์   ผันผ่อน
 
1. นายสรวง  สิงห์โตทอง
2. นางผ่องพรรณ  จินตนา
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  กันอ้าย
2. เด็กชายมลมนัส  ทองพงษ์เนียม
3. เด็กชายเจษฎภรณ์  มั่งมี
 
1. นายพรหมพนิต  พรมโพธิ์
2. นายอดิศักดิ์  มั่นสอน
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรเดช  ศรีเคนขันธ์
2. เด็กชายภูวดล  สมบรรณ์
3. เด็กชายวรเชษฐ์  ถนอมวงษ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ห่านตระกูล
2. นางสร้อย  จาดเปรม
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพุทธิดา  มงกุฎ
2. เด็กหญิงพุธิตา  ทับทิม
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ห่านตระกูล
2. นางสุภาพรรณ  ชูกลิ่น
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงชญานิศฐ์  สาดอ่ำ
3. เด็กหญิงฐานัชฌา  อิ่มพึ่ง
4. เด็กหญิงปาจรีย์  เกตุศรี
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสงทับทิม
6. เด็กหญิงเขมอัปสรณ์  นันชัยบัว
 
1. นางพัทธนันท์  จันฤๅไชย
2. นางสิริมา  ลิ้มโพธิ์ศรี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัลยา  พลปฐม
2. เด็กหญิงธัญญภร  พ่วงชาวนา
3. เด็กหญิงธิดาพร  เชื้อบางคู้
4. เด็กหญิงนวภัทร  คันธชมภู
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โคกสูงเนิน
6. เด็กหญิงวริศรา  ประจำเมือง
 
1. นางศรีไพร  มั่นเจริญ
2. นางสุวรรณี  พิบูรณ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี  ภาหวาย
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ทองสา
2. เด็กชายรชต  หมีนิ่ม
3. เด็กหญิงลักขณาวดี  คงทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  อุ่นแก้ว
2. นางสาววิภาวี  เพ็งพุ่ม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายบัณฑิต  พันธ์ดี
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  แก้วมา
3. เด็กชายสุขสันต์  แก้วกำพร้า
 
1. นางสาวณัฐธินี  อินทะรัตน์
2. นางสาวพัชรินทร์  โลราช
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1. เด็กหญิงบุษบา  สายเมฆ
2. เด็กชายศรัณยู   เฉื่อยพุก
3. เด็กหญิงสรวีย์  จันทสิทธิ์
 
1. นางยุพิน  กองเสียงสังข์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  บัวแบน
2. เด็กหญิงสุพิชชา  กินะศรี
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  เปรมปรีย์
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางสาวปัญญภัทร  เงินเส็ง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กหญิงประภาวดี  โจทย์ครบุรี
2. เด็กหญิงอรอุมา  สนศิริ
3. เด็กหญิงเบญจรงค์  คงคล้าย
 
1. นางวิลันดา  วรรณาดิเรก
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจันจิรา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  ม่วงบึงพร้าว
3. เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์พัด
 
1. นางสิริภัค  วงศ์สิริเศรษฐ์
2. นางพิทยาภรณ์  ยอดนครจง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชินกฤต  อำรุง
2. เด็กหญิงมัซญานี  แกมะ
3. เด็กหญิงมาริษา  วงศ์เมือง
 
1. นางสุภี  เทอดนิธิ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดปั้น
2. เด็กหญิงราตรี  เกิดปั้น
3. เด็กหญิงศิริประภา  นวลละออง
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายจิรพัทธ์  สัมมามิตร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วลบ
2. เด็กหญิงพชรพร  พรมมาตร
3. เด็กหญิงมุกมาดา  ยั่งยืน
 
1. นางชนันท์ญา  ศิริสานต์
2. นางกัลยาณี  กุลกิ่ง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญจีน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สาธร
3. เด็กหญิงเนตรนภัส  แก้วบุตร
 
1. นางพิศมัย  มณีวัลย์
2. นางนีรพรรณ  โฉมสุข
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม   1. นางอนงค์  ปานเพชร
 
152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทักษพร  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงธนันชนก  แรดทอง
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์เรือง
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  เมฆโต
2. นางปิยธิดา  สุขเมือง
 
153 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กชายกศิภัทร  ทองอยู่
2. เด็กหญิงพรรณวรท  พรรณเชษฐ์
3. เด็กหญิงสิรินดา  รักธรรม
 
1. นางนพภาพร  ทะมาตร์
2. นางสาวพิณลักษณ์  สมสุข
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปรเมศร์  จิตรำพึง
 
1. นางสมทรง  สามิตร
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงพรรณิษา   ฉาวบุตร
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงปภาวดี  อุลปาทร
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นวลทิม
 
1. นางสาวประภัสสร  ยิ้มแย้ม
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อิงวะระ
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1. เด็กชายเฉลิมพร  คุ้มพ่วง
 
1. นางพรทิพย์  มีพยุง
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายจักรรัตน์  สุทธิ
 
1. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนาธิป  สิงโต
2. เด็กหญิงนริศรา  สุขเกษม
3. เด็กหญิงพรวดี  กาโท
 
1. นางหทัย  แงวกุดเรือ
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายครรชิตพล  สอนท่าโก
2. เด็กชายจารุกิตต์  น้อยชิน
3. เด็กชายชัยชนะ  ทองเปลว
 
1. นางพรทิพย์  วีระกูล
2. นางสาวกลอยใจ  นุชพ่วง
 
163 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงภคพร  น้อยเพ็ง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  ทองศรี
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แดงขวัญทอง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางสาวปรียานุช  พัฒนาประพันธ์
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงชลลดา  มัชฌิมา
2. เด็กชายฐาปกรณ์  มาดบังอ่อน
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางสาวปรียานุช  พัฒนาประพันธ์
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 1. เด็กชายอำนาจ  กุลนอก
 
1. นางสาวบรัสกร  คงเปี่ยม
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายวรรธนะ  คำอินทร์
 
1. นางสาวจิตรินทร์  แก้วเหลี่ยม
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงปานวาด  ต้าววงษ์ศา
 
1. จ.ส.อ.สมเกียรติ  พ่วงแพ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงวรรณภากร  จันทะคุณ
 
1. นายชำนาญ  บุตรคำโชติ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายนักรบ  ด้วงรอด
 
1. นางสาวกชวรา  พรมโห้
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายประชากร  องค์พระเทศ
 
1. นางวิภาวี  ประยูรพันธ์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนริศราภรณ์  ขาวเอี่ยม
 
1. นางร่มฉัตร  เพชรหาญ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายโชคลาภ  ครุฑพาหะ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธุ์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กหญิงนพกร  โพธิ์รุ้ง
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปัญจพล  นาคน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  มีมานะ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายรัชนาท  เทียนแสง
 
1. นางสาวกลอยใจ  นุชพ่วง
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  กรุณามิตร์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ดอนจินดา
3. เด็กชายธีรนันท์  ทับทิมทอง
 
1. นางวิไลวรรณ  เทพภักดี
2. นางอารีย์  ทิมกล่ำ
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ปั้นดา
2. เด็กชายธนภัทร  อยู่คง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพา
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
2. นางวิภาวี  ประยูรพันธ์
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายกฤษณพล  ศรีปราบหล่ม
2. เด็กชายฐิติรพงษ์  ทวีจันทร์
3. เด็กชายธนธรณ์  จรรยา
 
1. นายราชสิทธิ์  สถิตยัง
2. นายจักรเพชร  แสงคล้า
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายนิธิกร  พัดมี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จับแสงจันทร์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวมลฤดี  จับแสงจันทร์
2. นางพิกุลทอง  ยศปัญญา
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กหญิงวิภาดา  สังข์สุวรรณ
2. นายอภิรักษ์  สถิตสุข
 
1. นางศรีวัฒนา   เจริญกุล
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุยขวาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญคุ้ม
2. เด็กชายอนุชิต  ไผ่เรือง
 
1. นางสาวจันทิมา  พ่วงไผ่
2. นางสาวสายสุดา  มีโชค
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายธีระพงษ์  ปานบุญ
2. เด็กชายนุกูล  เกิดปั้น
 
1. นางเครือวัลย์  นิเวศนา
2. นางศศิประภา  โพล้งมี
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  คุรุวนาภรณ์
2. เด็กหญิงทิพปภา  ขุนทรง
3. เด็กชายพชร  ใจแสน
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางปัญญภัทร  เงินเส็ง
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนพนธ์  น้อยใจดี
2. เด็กชายนิธิค์  ใจชื่น
3. เด็กชายอชิร  บุญมี
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางปัญญภัทร  เงินเส็ง