สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 26 5 2 2 33
2 จ่าการบุญ 25 17 3 2 45
3 อนุบาลพิษณุโลก 21 7 4 1 32
4 อนุบาลโรจนวิทย์ 17 3 0 3 20
5 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 14 11 2 2 27
6 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 13 5 0 0 18
7 บ่อวิทยบางระกำ 12 10 6 4 28
8 วัดหนองนาดงกวาง 12 10 3 1 25
9 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 12 7 2 0 21
10 บ้านร้องยุ้งข้าว 12 1 0 6 13
11 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 11 6 0 0 17
12 วัดอรัญญิก 11 0 1 2 12
13 วัดปากพิงตะวันตก 10 9 4 4 23
14 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 10 6 3 5 19
15 วัดหนองพะยอม 10 6 3 2 19
16 บางระกำ 10 6 2 5 18
17 บ้านหนองกุลา 10 5 2 2 17
18 วัดจอมทอง 9 4 0 4 13
19 วัดมหาวนาราม 8 8 1 1 17
20 บ้านคลองเตย 8 7 2 3 17
21 วัดสระโคล่ 8 3 1 1 12
22 เซนต์นิโกลาส 8 2 1 1 11
23 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 8 2 0 0 10
24 วัดบ้านใหม่ 7 6 2 7 15
25 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 7 5 1 3 13
26 วัดบ้านดง 7 2 1 1 10
27 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 7 0 1 0 8
28 สิ่นหมิ่น 7 0 1 0 8
29 วัดเนินมะคึก 6 7 2 4 15
30 วัดจันทร์ตะวันออก 6 4 1 7 11
31 วัดพรหมเกษร 6 0 1 3 7
32 บ้านใหม่เจริญธรรม 5 4 1 1 10
33 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 5 4 0 1 9
34 วัดห้วงกระได 5 2 0 0 7
35 บ้านคุยมะตูม 5 0 2 0 7
36 วัดคุยขวาง 4 5 2 2 11
37 ผดุงราษฎร์ 4 3 1 1 8
38 ไทยรัฐวิทยา 8 4 2 3 4 9
39 วัดดงโคกขาม 4 2 2 0 8
40 วัดบึงพระ 4 1 3 2 8
41 บ้านบัวจันทร์ 4 1 2 1 7
42 วัดปรือกระเทียม 4 1 1 0 6
43 บ้านพันเสา 3 5 1 5 9
44 บ้านพลายชุมพล 3 3 1 1 7
45 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 3 2 5 3 10
46 บ้านแม่ระหัน 3 2 1 4 6
47 วัดตาปะขาวหาย 3 2 1 3 6
48 เทศบาล 1 วัดน้อย 3 2 0 0 5
49 วัดยางแขวนอู่ 3 1 1 0 5
50 บ้านประดาประชาราษฏร์ 3 0 2 1 5
51 วัดโป่งหม้อข้าว 2 6 3 1 11
52 วัดบางทราย 2 6 0 2 8
53 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 2 5 1 2 8
54 บ้านคลองหนองเหล็ก 2 4 2 2 8
55 วัดกรับพวง 2 4 1 0 7
56 วัดจุฬามณี 2 2 0 3 4
57 บ้านหินลาด 2 2 0 1 4
58 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 2 1 2 0 5
59 บ้านหนองตะเคียน 2 1 1 3 4
60 วัดท่าตะเคียน 2 1 1 0 4
61 บ้านวังยาง 2 1 1 0 4
62 วัดแหลมเจดีย์ 2 1 0 5 3
63 วัดจันทร์ตะวันตก 2 1 0 2 3
64 บ้านหนองหัวยาง 2 1 0 0 3
65 วัดคุยม่วง 2 1 0 0 3
66 บ้านกรุงกรัก 2 1 0 0 3
67 บ้านหนองนากวางอั้น 2 0 1 3 3
68 บ้านหนองกรับ 2 0 1 1 3
69 นิคมบางระกำ 4 2 0 0 0 2
70 บ้านน้ำดำ 2 0 0 0 2
71 วัดหนองขานาง 2 0 0 0 2
72 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 0 0 2
73 บ้านปลักแรด 1 4 2 6 7
74 วัดดอนอภัย 1 3 0 0 4
75 วัดวังอิทก 1 3 0 0 4
76 วัดโพธิ์งาม 1 1 3 3 5
77 วัดแสงดาว 1 1 2 1 4
78 วัดบึงกอก 1 1 1 0 3
79 นิคมบางระกำ 1 1 1 0 1 2
80 วัดแตน 1 1 0 0 2
81 บ้านคลองน้ำเย็น 1 1 0 0 2
82 บ้านท่าไม้งาม 1 0 1 1 2
83 บ้านตระแบกงาม 1 0 0 1 1
84 วัดหนองอ้อ 1 0 0 1 1
85 เทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 1 0 0 0 1
86 บ้านเรียงกระดก 1 0 0 0 1
87 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 0 1
88 เทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1 0 0 0 1
89 บ้านหัววังกร่าง 1 0 0 0 1
90 วัดวังแร่ 1 0 0 0 1
91 วัดแหลมโพธิ์ 1 0 0 0 1
92 นิคมบางระกำ 8 1 0 0 0 1
93 สะพานที่ 3 0 7 1 1 8
94 บ้านหนองแขม 0 3 0 1 3
95 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 1 2
96 วัดบึงบอน 0 2 0 0 2
97 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 0 1 3 0 4
98 วัดศรีรัตนาราม 0 1 2 1 3
99 วัดศรีวนาราม 0 1 1 1 2
100 บ้านคุยยาง 0 1 0 0 1
101 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 1 0 0 1
102 นิคมบางระกำ 6 0 1 0 0 1
103 บ้านบางแก้ว 0 1 0 0 1
104 วัดทุ่งชา 0 1 0 0 1
105 คลองวัดไร่ 0 1 0 0 1
106 บ้านหนองแพงพวย 0 1 0 0 1
107 บ้านดงวิทยา 0 1 0 0 1
108 บ้านดงยาง 0 0 1 0 1
109 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 0 0 1 0 1
110 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0 0
111 บ้านย่านใหญ่ 0 0 0 0 0
112 วัดสมอแข 0 0 0 0 0
113 นิคมบางระกำ 2 0 0 0 0 0
114 บ้านหล่ายขานาง 0 0 0 0 0
115 วัดโพธิญาณ 0 0 0 0 0
รวม 474 285 113 149 872