สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่าการบุญ 25 17 3 2 45
2 อนุบาลพิษณุโลก 21 7 4 1 32
3 อนุบาลโรจนวิทย์ 17 3 0 3 20
4 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 13 10 2 2 25
5 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 13 5 0 0 18
6 บ่อวิทยบางระกำ 12 10 6 4 28
7 บ้านร้องยุ้งข้าว 12 1 0 6 13
8 วัดปากพิงตะวันตก 10 8 4 4 22
9 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 10 7 2 0 19
10 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 10 6 3 5 19
11 วัดหนองพะยอม 10 6 3 2 19
12 บางระกำ 10 5 2 5 17
13 วัดหนองนาดงกวาง 9 9 3 1 21
14 วัดจอมทอง 9 4 0 4 13
15 บ้านคลองเตย 8 7 2 3 17
16 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 8 4 2 2 14
17 วัดสระโคล่ 8 3 1 1 12
18 เซนต์นิโกลาส 8 2 1 1 11
19 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 8 2 0 0 10
20 วัดมหาวนาราม 7 7 0 1 14
21 วัดบ้านใหม่ 7 6 2 7 15
22 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 7 3 0 0 10
23 สิ่นหมิ่น 7 0 1 0 8
24 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 6 5 1 3 12
25 วัดจันทร์ตะวันออก 6 4 1 7 11
26 วัดบ้านดง 6 2 1 1 9
27 วัดพรหมเกษร 6 0 1 3 7
28 วัดอรัญญิก 6 0 1 2 7
29 วัดเนินมะคึก 5 7 2 4 14
30 บ้านหนองกุลา 5 5 2 2 12
31 วัดห้วงกระได 5 1 0 0 6
32 บ้านคุยมะตูม 5 0 2 0 7
33 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 5 0 1 0 6
34 บ้านใหม่เจริญธรรม 4 4 1 1 9
35 ผดุงราษฎร์ 4 3 1 1 8
36 ไทยรัฐวิทยา 8 4 2 3 4 9
37 วัดดงโคกขาม 4 2 2 0 8
38 วัดบึงพระ 4 1 3 2 8
39 บ้านบัวจันทร์ 4 1 2 1 7
40 วัดปรือกระเทียม 4 1 1 0 6
41 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 4 1 0 1 5
42 บ้านพันเสา 3 5 1 5 9
43 วัดคุยขวาง 3 3 2 2 8
44 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 3 2 5 3 10
45 บ้านแม่ระหัน 3 2 1 4 6
46 วัดตาปะขาวหาย 3 2 1 3 6
47 เทศบาล 1 วัดน้อย 3 2 0 0 5
48 วัดยางแขวนอู่ 3 1 1 0 5
49 บ้านประดาประชาราษฏร์ 3 0 2 1 5
50 วัดบางทราย 2 6 0 2 8
51 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 2 5 1 2 8
52 วัดโป่งหม้อข้าว 2 4 3 1 9
53 บ้านคลองหนองเหล็ก 2 4 2 2 8
54 วัดกรับพวง 2 3 1 0 6
55 บ้านพลายชุมพล 2 2 1 1 5
56 บ้านหินลาด 2 2 0 1 4
57 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 2 1 2 0 5
58 วัดท่าตะเคียน 2 1 1 0 4
59 วัดแหลมเจดีย์ 2 1 0 5 3
60 วัดจุฬามณี 2 1 0 3 3
61 วัดจันทร์ตะวันตก 2 1 0 2 3
62 บ้านหนองหัวยาง 2 1 0 0 3
63 วัดคุยม่วง 2 1 0 0 3
64 บ้านกรุงกรัก 2 1 0 0 3
65 บ้านวังยาง 2 1 0 0 3
66 บ้านหนองนากวางอั้น 2 0 1 3 3
67 บ้านหนองกรับ 2 0 1 1 3
68 นิคมบางระกำ 4 2 0 0 0 2
69 บ้านน้ำดำ 2 0 0 0 2
70 วัดหนองขานาง 2 0 0 0 2
71 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 0 0 2
72 บ้านปลักแรด 1 4 2 6 7
73 วัดดอนอภัย 1 3 0 0 4
74 วัดวังอิทก 1 3 0 0 4
75 วัดโพธิ์งาม 1 1 3 3 5
76 วัดแสงดาว 1 1 2 1 4
77 วัดบึงกอก 1 1 1 0 3
78 นิคมบางระกำ 1 1 1 0 1 2
79 วัดแตน 1 1 0 0 2
80 บ้านคลองน้ำเย็น 1 1 0 0 2
81 บ้านท่าไม้งาม 1 0 1 1 2
82 บ้านหนองตะเคียน 1 0 0 3 1
83 บ้านตระแบกงาม 1 0 0 1 1
84 วัดหนองอ้อ 1 0 0 1 1
85 เทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 1 0 0 0 1
86 บ้านเรียงกระดก 1 0 0 0 1
87 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 0 1
88 เทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1 0 0 0 1
89 บ้านหัววังกร่าง 1 0 0 0 1
90 วัดวังแร่ 1 0 0 0 1
91 วัดแหลมโพธิ์ 1 0 0 0 1
92 นิคมบางระกำ 8 1 0 0 0 1
93 สะพานที่ 3 0 7 1 1 8
94 บ้านหนองแขม 0 3 0 1 3
95 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 1 2
96 วัดบึงบอน 0 2 0 0 2
97 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 0 1 3 0 4
98 วัดศรีรัตนาราม 0 1 2 1 3
99 วัดศรีวนาราม 0 1 1 1 2
100 บ้านคุยยาง 0 1 0 0 1
101 นิคมบางระกำ 6 0 1 0 0 1
102 บ้านบางแก้ว 0 1 0 0 1
103 วัดทุ่งชา 0 1 0 0 1
104 คลองวัดไร่ 0 1 0 0 1
105 บ้านหนองแพงพวย 0 1 0 0 1
106 บ้านดงวิทยา 0 1 0 0 1
107 บ้านดงยาง 0 0 1 0 1
108 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 0 0 1 0 1
109 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0 0
110 บ้านย่านใหญ่ 0 0 0 0 0
111 นิคมบางระกำ 2 0 0 0 0 0
112 บ้านหล่ายขานาง 0 0 0 0 0
113 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0 0
114 วัดสมอแข 0 0 0 0 0
115 วัดโพธิญาณ 0 0 0 0 0
รวม 425 263 110 149 947