หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเ

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
3 นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นายลือชัย ชูนาคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางธิดาพร พานิชยพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางวิลาวัลย์ ขุนโต นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางสมพร พุกเฉย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นายอธิวัฒน์ ไชยวงษ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวสินีนาถ คุ้มแสงเทียน เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นางสาวชลชญา พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นายเชน บุญเผือก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นายชายน้อย จันทร์เทศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นางลัดดาวัลย์ โตโหมด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นายพินิจ บัวดีงาม รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นางกนกพร อู่ทองมาก รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นางสาวดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์ รก.ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
27 นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 นางสุรีย์พร กาญจนชุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
29 นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
30 นางทิพวรรณ โชคไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
31 นางสมภาพ แพ่งสุภา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
32 นางเรียมจิต สายทอง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
33 นางอารีวรรณ ราชเหลา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
34 นางสาวสโรชา เนียมนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
35 นางสาวรัตนา จันทร์วังทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
36 นายสาคร อินทชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นางสาววิภา อุทะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นางนุสรา คล้ายแท้ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นางสรัลชนา ชื่นใจชน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นางปิยมาศ แก้วดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
42 นางเกื้อกูล เรือนเดื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นางธัญญรัตน์ จันทวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44 นางสาวหงษ์ มงคลปรเสริฐ ครู ช่วยราชการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นางสาวเพชรรัตน์ ใจมั่น อัตราจ้าง สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นายวิเชียร ประไพพิณ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นางวรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย
49 นางสาวภัค บริรักษ์สัทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย
50 นางปภาวัฒฒ์ เปรมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย
51 นางรัชนีย์ เลื่อมตา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย
52 นางสาวณัฐวดี เนตรแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย
53 นางสาววันทนา เลิศสินไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54 นางชูศรี เรือนใจดี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55 นางวิมล ธรรมวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นางชลัยรัตน์ กระทู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57 นางศิริพร ทรัพย์ปฐวีกุล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58 นางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59 ว่าที่ ร.ต.พิชัย รณคนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 โทร.055-244633 ต่อ 109
1.นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 2.นางปัณชญา ดอนปัญญา 3.นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน 4.นางสาวสินีนาถ คุ้มแสงเทียน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]