หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองวัดไร่ 2 3 3
2 003 โรงเรียนจ่าการบุญ 54 140 74
3 004 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 8 14 11
4 005 โรงเรียนชุมชน 14 วัดดอนทอง 0 0 0
5 006 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 16 48 22
6 014 โรงเรียนธีรธาดาปฐมวัย 0 0 0
7 015 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก 0 0 0
8 016 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 3 5 4
9 017 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 1 3 2
10 018 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 2 4 4
11 019 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 1 1 1
12 020 โรงเรียนนิคมบางระกำ 8 1 3 2
13 021 โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง 0 0 0
14 023 โรงเรียนบางระกำ 27 63 34
15 022 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 34 81 50
16 025 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 3 8 4
17 024 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 13 27 17
18 027 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 2 8 4
19 028 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 10 19 15
20 026 โรงเรียนบ้านคลองเตย 20 49 28
21 029 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 7 14 7
22 030 โรงเรียนบ้านคุยยาง 1 3 2
23 031 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 3 2
24 032 โรงเรียนบ้านดงวิทยา 1 1 1
25 033 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 2 2 2
26 034 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 5 11 7
27 035 โรงเรียนบ้านท่านางงาม 0 0 0
28 036 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 3 5 3
29 037 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1 5 2
30 038 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 2 2 2
31 039 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 8 16 9
32 040 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 5 7 6
33 041 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 19 26 23
34 042 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 6 14 7
35 043 โรงเรียนบ้านปลักแรด 14 21 17
36 044 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 23 47 36
37 045 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 8 10 8
38 046 โรงเรียนบ้านพันเสา 14 31 21
39 048 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 2 5 2
40 049 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 30 70 49
41 051 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 11 7
42 052 โรงเรียนบ้านสะอัก 0 0 0
43 054 โรงเรียนบ้านหนองกรับ 8 29 14
44 055 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 2 2 2
45 056 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 20 45 33
46 058 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 8 15 12
47 059 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 6 15 9
48 062 โรงเรียนบ้านหนองหญ้า 0 0 0
49 063 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 3 5 3
50 057 โรงเรียนบ้านหนองแขม 7 9 7
51 061 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 2 2 2
52 060 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 7 5
53 064 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 1 5 2
54 066 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 1 3 2
55 067 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 12 6
56 065 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 0 0 0
57 050 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 2 6 4
58 149 โรงเรียนบ้านเรียนจิตต์ผิวงาม 0 0 0
59 150 โรงเรียนบ้านเรียนวรรณรัตน์ 0 0 0
60 053 โรงเรียนบ้านเสวยซุง 0 0 0
61 047 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 10 22 16
62 068 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 0 0 0
63 069 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 18 39 28
64 070 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 11 45 21
65 071 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 10 18 10
66 073 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 13 37 20
67 075 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 0 0 0
68 076 โรงเรียนวัดกรับพวง 7 8 8
69 077 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 0 0 0
70 079 โรงเรียนวัดคุยขวาง 13 25 20
71 080 โรงเรียนวัดคุยม่วง 4 38 13
72 078 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 3 9 5
73 081 โรงเรียนวัดงิ้วงาม 0 0 0
74 082 โรงเรียนวัดจอมทอง 18 26 18
75 083 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 5 12 8
76 084 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 19 47 23
77 085 โรงเรียนวัดจุฬามณี 7 12 10
78 086 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 8 29 15
79 087 โรงเรียนวัดดอนอภัย 6 18 10
80 088 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 11 19 11
81 093 โรงเรียนวัดทุ่งชา 3 3 3
82 091 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 4 9 6
83 090 โรงเรียนวัดท่าโก 0 0 0
84 092 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก 0 0 0
85 094 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 2 3 2
86 096 โรงเรียนวัดบางทราย 10 12 11
87 100 โรงเรียนวัดบึงกอก 4 6 5
88 101 โรงเรียนวัดบึงบอน 6 10 8
89 102 โรงเรียนวัดบึงพระ 11 20 11
90 097 โรงเรียนวัดบ้านดง 16 40 28
91 099 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 26 38 29
92 098 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0
93 103 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 7 19 13
94 104 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 28 74 43
95 107 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 12 40 19
96 108 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 0 0 0
97 112 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 20 37 27
98 113 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 37 80 58
99 115 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 23 74 41
100 114 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 5 18 6
101 118 โรงเรียนวัดวังอิทก 4 6 6
102 116 โรงเรียนวัดวังเป็ด 0 0 0
103 117 โรงเรียนวัดวังแร่ 1 1 1
104 119 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 5 14 9
105 120 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 4 9 5
106 121 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 30 85 32
107 122 โรงเรียนวัดสมอแข 2 6 2
108 123 โรงเรียนวัดสระโคล่ 13 30 19
109 124 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 18 5
110 126 โรงเรียนวัดหนองขานาง 3 12 5
111 127 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 33 58 42
112 128 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 25 46 36
113 129 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 2 16 3
114 130 โรงเรียนวัดห้วงกระได 7 12 11
115 134 โรงเรียนวัดอรัญญิก 14 24 20
116 135 โรงเรียนวัดอินทรีย์ 0 0 0
117 095 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 23 33 28
118 089 โรงเรียนวัดแตน 2 6 3
119 125 โรงเรียนวัดแสงดาว 5 12 9
120 131 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 8 12 9
121 132 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 3 11 4
122 105 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 14 21 16
123 110 โรงเรียนวัดโพธิญาณ 1 15 4
124 109 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 8 16 10
125 111 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล 0 0 0
126 133 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 9 17 10
127 106 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม 0 0 0
128 136 โรงเรียนสะพานที่ 3 9 9 9
129 138 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 8 20 12
130 139 โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ 0 0 0
131 144 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 0 0 0
132 140 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 36 103 57
133 143 โรงเรียนอนุบาลวังจันทร์ 0 0 0
134 145 โรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล 0 0 0
135 141 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 23 42 28
136 142 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 0 0 0
137 146 โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 0 0 0
138 007 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 13 30 19
139 074 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 10 25 17
140 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 13 29 16
141 147 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 26 48 35
142 008 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดน้อย 5 6 5
143 009 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0
144 010 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 3 20 4
145 011 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1 3 2
146 012 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 0 0 0
รวม 1164 2637 1628
4265

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 โทร.055-244633 ต่อ 109
1.นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 2.นางปัณชญา ดอนปัญญา 3.นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน 4.นางสาวสินีนาถ คุ้มแสงเทียน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]