หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเ

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2559   5 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
3 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
5 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
7 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
8 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
9 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
10 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
11 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
12 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
13 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
14 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
16 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
17 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
19 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
20 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
21 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
22 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
23 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
24 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
25 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
26 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
27 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
28 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
29 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
30 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
31 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
32 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
33 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
34 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
35 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
36 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
37 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
38 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
39 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
40 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00
41 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 19 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 19 พ.ย. 2559 09.00
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 19 พ.ย. 2559 09.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 19 พ.ย. 2559 09.00
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 19 พ.ย. 2559 09.00
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 19 พ.ย. 2559 09.00
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 19 พ.ย. 2559 09.00
7 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 19 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
5 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
2 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
3 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
4 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
5 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
6 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
7 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
8 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00
9 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 19 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 โทร.055-244633 ต่อ 109
1.นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 2.นางปัณชญา ดอนปัญญา 3.นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน 4.นางสาวสินีนาถ คุ้มแสงเทียน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]