หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเ

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2559   5 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
6 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
7 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
8 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
9 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
10 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
11 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
8 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
9 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559 -
10 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
11 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
12 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
13 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
14 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 4 พ.ย. 2559
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิก 4 พ.ย. 2559
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 4 พ.ย. 2559
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิก 4 พ.ย. 2559
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 4 พ.ย. 2559
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 4 พ.ย. 2559
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิก 4 พ.ย. 2559
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 4 พ.ย. 2559
9 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 4 พ.ย. 2559
10 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิก 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่าการบุญ 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
4 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559
5 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 4 พ.ย. 2559
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 4 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 โทร.055-244633 ต่อ 109
1.นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 2.นางปัณชญา ดอนปัญญา 3.นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน 4.นางสาวสินีนาถ คุ้มแสงเทียน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]