รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงฐิตาพร  นากเอียม
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงศศิปภา  สีนวล
 
1. นางพิมพ์รวี  จิตรเกื้อกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงอรรฆพร  จะยันรัมย์
 
1. นางสาวเนตรนภาภรณ์  ปันจะวรรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงวรัญญา   เมืองฤทธิ์
 
1. นางสมิตา   ราชคฤห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อินจาด
 
1. นางสาววารุณี  ไกรศร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 1. เด็กหญิงณัฐฐิกานต์  นาคใย
 
1. นางรัตนา  บุณโยประการ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงนภาพร   วิรัชเจริญพันธ์
 
1. นางสมิตา   ราชคฤห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นครทรรพ
 
1. นางนันทวรรณ  ชำนิเขตกิจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงศิรประภา   ศรีคำพา
 
1. นางฉวีวรรณ์   โพธิ์พุก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อินจาด
 
1. นางสาววารุณี  ไกรศร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์โย่ง
 
1. นางจำเรียง  จิอู๋
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หมื่นจิตร
2. เด็กหญิงนวมนต์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงอโรชา  พยัคฆเพศ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  จันทร์หอม
2. นางสมคิด  ผลาผล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤทธิ์รื่น
2. เด็กหญิงวรรณวรรษา  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สีฉ่ำ
 
1. นางพิมพ์รวี  จิตรเกื้อกูล
2. นางสาวสุดทามาส  รื่นอายุ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทราฤทธิ์
2. เด็กหญิงปริยา  ดวงใจ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศาบุตร
 
1. นางสาวนงนุช  อินเถื่อน
2. นางเรืองอุไร  ช่วยอุระชน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายชลทรัพย์   คุ้มยิ้ม
2. เด็กหญิงปภาณิน   หวานอ่อน
 
1. นางสมิตา   ราชคฤห์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  พิมพ์ทอง
 
1. นางพูนสุข  วงศ์ศรีรักษา
2. นายสมบัติ  วงศ์ศรีรักษา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กชายคมน์คณิน  ศรีสุรินทร์
 
1. นางสุนันท์  กันภัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายน่านฟ้า   ขุนทวี
 
1. นางนันทวดี   ทสะสังคินทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พึ่งมิ่ง
 
1. นางอภิญญา  ยุทธรัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กหญิงศุภณัฐ  แก้วพะเนียง
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ส้มเช้า
3. เด็กหญิงโยษิตา  เหมือนนึก
 
1. นางสาวกัลย์ฐญาญ์  กลั่นสุวรรณ
2. นางสาวนกน้อย  เนยหนู
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กชายธนชล  ยศแสง
2. เด็กหญิงธาริณี  เกตุปาน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองทอง
 
1. นายเรวัต  ทองดี
2. นายปิยภัทร  แสงคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  หาดี
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ทรงศิริ
3. เด็กชายรัฐภุมิ  คงมงคล
 
1. นางสาวศรีแพร  คุ้มสกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงพัทธมน  พลอยทับทิม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หนูโชติ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  เนตรนิล
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายวรรธนันท์    เดชมโนไพบูลย์
2. เด็กชายศิวกร   ประกอบสุข
 
1. นางบุษบงก์   บัวพิมพ์
2. นายจักรกฤช  เชื้อโพล้ง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กชายธีรเทพ  สะอาดพรหม
2. เด็กหญิงภัศรา  ตะเภาทอง
 
1. นายยุทธพงษ์  พรดอนก่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสกุณา  มณีกลาง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 1. เด็กชายพศวีร์  คุ้มเถื่อน
 
1. นายสุนันท์  วรรณไพบูลย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายธนภัทร   พันเขียว
 
1. นางเฉลียว   ปิ่นสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงพิชยา  ศรีเขียว
 
1. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงณัฐนรี   เอื้อเฟื้อพันธ์
2. เด็กหญิงนภิสา   ยุทธนาระวีศักดิ์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   สระชุ่ม
 
1. นางสาวณัฏฐ์ปภัส  พรมสวัสดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงจิราพร  มีบุญ
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  อินทร์ประสาท
3. เด็กหญิงอินทิรา  ดีแจ่ม
 
1. นางศิริกานต์  ทับทอง
2. นายธวัชชัย  ทับทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายกฤติพงษ์  สังเงิน
2. เด็กชายชัยณรงค์  สุขวิญญาณ
3. เด็กชายปพนศักดิ์  เจริญคงคา
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญนวน
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  นิลเนียม
3. เด็กหญิงสุจินันท์  เพ็ญนคร
 
1. นางสาวสุจินันท์  ป้อมจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายทองชัย  อาจศิลา
2. เด็กชายธรรมปพน  จอมใจ
3. เด็กชายนันทพงศ์  ศรชา
 
1. นายอภิสิทธิ์  สังข์เมือง
2. นายประชา  อุ่นเจริญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายปวเรศ  มีเที่ยง
2. เด็กหญิงพีวรา  ขันธสิกรรม
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ม่วงอุ่ม
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  นาภีร์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชื่นใบ
3. เด็กชายเอกฉัท  สถาผล
 
1. นางสาวนภาพร  พรรณสุดร
2. นางสาวสุจิตรา  พรรณสุดร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุณวงศ์
2. เด็กหญิงวริศรา  โตโสภา
3. เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ทอง
 
1. นางวัลภา  ศีติสาร
2. นางสาวพรสวรรค์  ประทินทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายอนันต์  เลิศล้ำ
2. เด็กชายอภิรักษ์  เนื่องอุดม
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงอุษา  บรรณารักษ์
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กชายนันทกร  เมืองสาคร
2. เด็กชายนันทรัตน์  พลายมณี
 
1. นายพงศ์กิติ  วงค์เตย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนะสรณ์  ทองคำ
2. เด็กชายธนธรณ์  แช่มใย
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายพงศกร  นากรณ์
2. เด็กชายพงศภานุ  ศรีเมือง
 
1. นายคมเนตร  จันทรคณา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายอนุชิต  เข็มสำฤทธิ์
2. เด็กชายโกวิทย์  ฮวดศรี
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายกิตติพศ   จันทร์เชื้อ
2. เด็กชายเจตวัฒน์  คันธมาส
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สมนึก
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มีวุธ
3. เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีนรคุตร
4. เด็กชายปรเมศวร์  ขวัญแก้ว
5. เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรพิลา
 
1. นางสุภาพร  ศรสวัสดิ์
2. นางสำฤทธิ์  เลิกนอก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงนันทิดา  สุขสอน
2. เด็กหญิงพัชรีย์  บัวหลวง
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แก้วพูลศรี
4. เด็กหญิงวัลลภา  ศรีหิรัญ
5. เด็กหญิงสิรภัทร  เขตกรรม
 
1. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
2. นางวรรณฉวี  คำนนท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายชนสิษฏ์  อินทรชิด
2. เด็กหญิงณัฐพร  อ่วมเจริญ
3. เด็กชายประพัฒน์  ไพรโรด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เค้าคำ
5. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วเทศน์คงนาราง
 
1. นายอภิชาติ  อ่อนเอม
2. นางกุลิสรา  อ่อนเอม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กชายฉลองราชย์  มีดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีดี
3. เด็กหญิงธนัชชา  โสฬส
4. เด็กหญิงวรินยุพา  อินทร์ชา
5. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ใบเอี่ยม
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
2. นางขนิษฐา  อินจันทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงชนิกานต์  กระจ่างโรจน์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ด่านนครินทร์รัตน์
3. เด็กหญิงผุสดี  รวยทุน
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เห็มโพธิ์
5. เด็กหญิงยุพาพร   จิ๋วสุข
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
2. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงนฤภร  แป้งขาว
2. เด็กหญิงปนัดดา  เทียนวัน
3. เด็กหญิงพรพรรษา  ทองมี
4. เด็กหญิงภานุมาศ  พุทธสงค์
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  ไชยวรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางสาววันเพ็ญ  ตุลพงษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงชุติมา  เคนแสนโคตร
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปาปะขำ
3. เด็กหญิงภัคพร  ปาปะขำ
4. เด็กหญิงวันวิษา  ใจดี
5. เด็กหญิงสิริมา  โตรื่น
 
1. นายสมบูรณ์  อินทนิล
2. นายเทวราชา  มะโนสา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายณฐภณ  พรมอินทร์
 
1. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับปรู 1. เด็กหญิงอุมาวดี  คุ้มเถื่อน
 
1. นางสมพร  บุญทั่ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุหา
2. เด็กชายปัณณทัต  ภักเรียน
 
1. นายณัฐพล  มีทาทอง
2. นางสาวปัณณธร  ทวีแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กชายธนาธรณ์  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เจตเขตกรรณ์
 
1. นางสาวนิตญา  น้อยดี
2. นางสาวเครือวัลย์  จุ้ยวงศ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญทรา
2. เด็กชายพงศธร  แดนเมือง
 
1. นางสาวนิตญา  น้อยดี
2. นางสาวเครือวัลย์  จุ้ยวงศ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 1. เด็กหญิงจินต์ดาภา  ศรีประการ
2. เด็กหญิงชนาภา  อินจาด
3. เด็กหญิงชูขวัญ  วงษ์ษานิล
4. เด็กหญิงณัฐชา  สวัสดี
5. เด็กหญิงนภัทสร  ประกอบเพชร
6. เด็กหญิงภัทราวดี  ชังคะนาก
7. เด็กหญิงภิรัญญา  นารถานนท์
8. เด็กหญิงศศิธร  พรมเพ็ง
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมัครศรีกิจ
10. เด็กหญิงอฑิติยา  พูลจวง
 
1. นางวรินทร์ดา  ไตรฟื้น
2. นางสาวสิริทิพย์  คุณสิน
3. นายสมัย  ใจภูมิ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโถงจื้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มแก้ว
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขแอม
3. เด็กหญิงดรินทร์ชนก  คงน่วม
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  สมพันธ์
5. เด็กหญิงทิชานันท์  มนัสศิลา
6. เด็กหญิงนิจวิภา  วงค์เขียว
7. เด็กหญิงภูสิตา  จันทร์ป้อม
8. เด็กหญิงมุทิตา  จันทร์ขวาง
9. เด็กหญิงสุธิดา  เพิ่งพินิจ
10. เด็กหญิงสุวารี  เรืองรอง
11. เด็กหญิงอนัญพร  สุริยะกุล
12. เด็กหญิงอพัฒสรณ์  พุกเฉย
13. เด็กหญิงอรัญญา  เปียฉ่ำ
14. เด็กหญิงเกวลิน  คงยนต์
15. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุนทรสุริยวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  ฮี้อิ่ม
3. นางสาวพูนสิน  พรธรรมชัย
4. นางสาวขวัญใจ  สุขคล้าย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ผลงาม
2. เด็กหญิงแพรวา  มากเรืองศรี
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงชนัทกาญจน์  ยันทะวาย
2. เด็กหญิงบุษบา  จันทร์สุทธิ์
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สนธิ
 
1. นางวารุณี  จ๋อยศรีทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กชายกฤษณะ  ม้าทอง
 
1. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงใส
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรยุทธ  สุขกรณ์
 
1. นางสาวภัสนันท์  เอี่ยมกลั่น
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงปัญญดา   สุนทรสุริยวงศ์
 
1. นายจักรกฤช  เชื้อโพล้ง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงชญานัน   หลักพล
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ทองไทย
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงศิริพร  เรืองเวช
 
1. นายยงยุทธ  สินสวาท
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สิทธิทูล
2. เด็กหญิงนิษารัตน์  โพธิ์บุตร
 
1. นางสาวราตรี  จูแจ่ม
2. นายดิเรก  ทับทิม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  แก้วปักษี
2. เด็กหญิงวรรณนิศา  เพราแก้ว
 
1. นางสาวราตรี  จูแจ่ม
2. นายดิเรก  ทับทิม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ด้วงจุ้ย
2. เด็กหญิงสุธินี  ศิริภักดิ์
 
1. นางเอมอร  แก้วเพชร
2. นางสาลี่  จันทรคณา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กชายจักรพัตร์  สิงห์ทอง
 
1. นางวิไลพร  ก้อนแก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงวีรยา  ดิษฐจันทร์
2. เด็กหญิงศุลีพร  ศรีเอี่ยม
3. เด็กชายอธิชา  จงเทพ
 
1. นางละไม  วันดี
2. นายสมศักดิ์  บุญเหลือ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กชายพีรทัต  ผู้มีศีล
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เสาไส
3. เด็กชายอติชาติ  ปั้นทองคำ
 
1. นางฉลวย  นามแดง
2. นางสุรารักษ์  สืบหล้า
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายณัฐพร  ทรัพย์เมฆ
2. เด็กชายภานุวัฒ  ผะดาศรี
3. เด็กชายสิงหา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  บุญเหลือ
2. นางละไม  วันดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  พรหมมา
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายประกาศิต  ปิ่นม่วง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทนิล
 
1. นายไพศาล  เอี่ยมรอด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายสุวิน  บุตรวงษ์
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา  ทองน้อย
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงนิ่ม
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายอดิศร  ภูหมื่น
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายนพนันท์  พันธ์กลิ่น
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชามะรัตน์
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ชิดจุ้ย
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายเอนกพงศ์  วิเศษดอนหวาย
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุพลวงศ์
 
1. นายทวีศิลป์  กาฬพันธ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  เจี๊ยบนา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายนัทธพงศ์  บวบนา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงคัทลียา  เลือกกลิ่น
 
1. นางสาวณัฐวดี  ฉิมพุฒ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ด้วงมูล
2. เด็กชายกฤษกร  ผลาผล
3. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  เจี๊ยบนา
4. เด็กชายนพนันท์  พันธ์กลิ่น
5. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ชิดจุ้ย
6. เด็กชายนัทธพงศ์  บวบนา
7. เด็กหญิงปภาดา  จุลพันธ์
8. เด็กชายประกาศิต  ปิ่นม่วง
9. เด็กชายประวันวิทย์  แสงประทุม
10. เด็กชายวรเมธ  สุขสมเนตร
11. เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี
12. เด็กหญิงศรุตา  สุทธิพงษ์
13. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
14. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงนิ่ม
15. เด็กชายเอนกพงศ์  วิเศษดอนหวาย
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวบุญศิริ  ปิ่นม่วง
3. นางทวิวรรณ  ฉัตรทอง
4. นางบุญตา  มหาสุชลน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กชายกฤษฎา  คำมะตะ
2. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วขาว
3. เด็กหญิงกุ้งนาง  -
4. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ทัดสอน
5. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวพันธ์
6. เด็กหญิงณภากุญช์  สมพงษ์
7. เด็กชายธนภัทร  สวนสอน
8. เด็กหญิงนฤมล  ทุยคำ
9. เด็กชายนาธาน  นวดนาง
10. เด็กหญิงนิจวิภา  จันเขียว
11. เด็กชายบัณพร  คงสบาย
12. เด็กหญิงพัชราภา  คำภูมี
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซวหยวก
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมาวัฒน์
15. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำภูมี
16. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงลพ
17. เด็กชายสุวิชัย  องอาจ
18. เด็กชายอนุพันธ์  คล้ายลักษณ์
19. เด็กชายอภิรักษ์  ศิลพร
20. เด็กหญิงอินทุอร  ศิริพาสงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
2. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤทธิ์ทอง
3. เด็กหญิงกาจณาภรณ์  อินทร์ตอง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาวรกูล
5. เด็กหญิงชลธิชา  คุณวงษ์
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช้างนาม
7. เด็กหญิงณัฏฐณิดา   ช้างนาม
8. เด็กชายณัฐกมล  ชาติวรรณ
9. เด็กหญิงนภัสสร  หนูโชติ
10. เด็กหญิงนันทวัน  ทีฆะภรณ์
11. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อุบลอ่อน
12. เด็กหญิงวรัณญา  พัสสร
13. เด็กหญิงวริศรา  โตโสภา
14. เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ทอง
15. เด็กชายวิรัตน์  เนียมเอี่ยม
16. เด็กชายศุภชัย  อุบลอ่อน
17. เด็กหญิงสาวิตรี  หอมกลิ่น
18. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์คำ
19. เด็กหญิงอรสา  แถมจรัส
20. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภาคถิน
 
1. นายวิริต  ชื่นเรือง
2. นายสุพจน์  พรหมลี
3. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
4. นายมนศักดิ์   เง่าลี
5. นางสาวพัชรา  จันทร์ทอง
6. นายสุรพล  ไตรฟื้น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายกษม  ดิลกทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  สิงห์เรือง
3. เด็กชายธนดล  สอนอินทร์
4. เด็กชายธนารักษ์  เชิดมี
5. เด็กชายยุทธกานต์  พานิชสกุลชัย
6. เด็กชายหรรษธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ
 
1. นายสมศักดิ์  ฉัตรทอง
2. นายวิโรจน์  บุญมาก
3. นางสาวพรรณวิภา  อินทิม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกพร  ภู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูน้ำเย็น
3. เด็กหญิงกรรทิมา  ศรีอินทร์
4. เด็กหญิงกฤตรัตน์  ศิลปี
5. เด็กชายกฤษฎา  ยันเยี่ยม
6. เด็กชายคณาวุฒิ  ศรีอินทร์
7. เด็กหญิงจันทวรรณ  สิงห์เรือง
8. เด็กหญิงชมพูนุท  เนตรสังข์
9. เด็กชายณัฐชัย  เกตุแท้
10. เด็กหญิงณิชนันท์  วัลละวงศ์
11. เด็กชายดุลยทรัพย์  นามเชื้อ
12. เด็กชายธนดล  สอนอินทร์
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดคำ
14. เด็กหญิงนีรชา  จันทร์บัว
15. เด็กชายปภังกร  พูลทองคำ
16. เด็กชายพัฒนรัตน์  พวงจำปา
17. เด็กหญิงพัฒน์นรี  สอนมี
18. เด็กหญิงภัทราภา  ลำธาร
19. เด็กชายยุทธกานต์  พานิชสกุลชัย
20. เด็กชายสรวิชญ์  ภู่ประไพ
21. เด็กชายสรสิช  ภู่ประไพ
22. เด็กชายหรรษธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ
23. เด็กหญิงอารียา  สุดสาคร
24. เด็กหญิงเกสรา  ไตรศัพท์
25. เด็กหญิงเจนจิรา  ชาไพโรจน์
26. เด็กหญิงเดือนนภา  ชานาท
 
1. นายสมศักดิ์  ฉัตรทอง
2. นายวิโรจน์  บุญมาก
3. นางสาวพรรณวิภา  อินทิม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายนิธิภัทร  นาคดี
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 1. เด็กชายธนพล  กระฐินทอง
 
1. นายอนันต์  สุมงคลภัทร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงพิชญานิน  โพธิ์คำ
 
1. นายประภาท  รอดเริญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงเมศิณี  บุญมี
 
1. นางภัคษณาพร  มีบัญฑิต
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายนิธิภัทร  นาคดี
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กชายอนุรัตน์  ภู่คล้าย
 
1. นายประเทือง  เปรมประสิทธิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ปานทอง
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไดอีเผือก 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ป้อมภาเดช
 
1. นายประทีป  นุชมี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์   พิมพ์วิชาธร
 
1. นางศรีเภาว์   นันทะเสน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กชายวิศรุต  ไกรทอง
 
1. นางภาณุมาส  จริยไพสิฐ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงพิชญานิน  โพธิ์คำ
 
1. นางปริชาติ  รอดเริญ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองทุม
 
1. นางภาณุมาส  จริยไพสิฐ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายนิธิภัทร  นาคดี
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กชายพัฒนา  ทองดี
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงพิชญานิน  โพธิ์คำ
 
1. นางปริชาติ  รอดเริญ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไดอีเผือก 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ป้อมภาเดช
 
1. นายประทีป  นุชมี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายธนงศักดิ์  โตทอง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แจ่มกระทึก
3. เด็กหญิงธัญพร  ตันวิจิตร
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  สว่างเวียง
6. เด็กหญิงรัตฎามาศ  นวลจันทร์
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  องอาจ
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  องอาจ
9. เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีสุพรรณ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  อุบลอ่อน
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
2. นางดวงใจ  สิริเสรีภาพ
3. นายอุดม  สิริเสรีภาพ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริวัฒนา 1. เด็กหญิงกชกร  ยิ่งยง
2. เด็กชายกฤตพจน์  พวงบานชื่น
3. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สักพุ่ม
4. เด็กชายชนาธิป  ชูแก้ว
5. เด็กชายชยนนท์  เพชรสุกใส
6. เด็กหญิงชลณิชา  มังสาอุดม
7. เด็กหญิงชาลิสา  แป้นขาว
8. เด็กชายณัฐภัทร  แย้มแสงสังข์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภารีตา
10. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  อินสะอาดผล
11. เด็กชายธนพงษ์  หวังผลกลาง
12. เด็กชายธนัท  จันทร์หิรัญ
13. เด็กหญิงธวัลยา  กันจร
14. เด็กหญิงนฤมล  อินบึง
15. เด็กชายนวนนท์  กันจร
16. เด็กหญิงนัฐฐาพร  จั่นหนู
17. เด็กชายนาวิน  กันสาย
18. เด็กหญิงพัชราพร  ฤทธิ์พรหม
19. เด็กหญิงพิชชาพร  ทันจั่น
20. เด็กหญิงภัณทิลา  มีแม่นวิทย์
21. เด็กหญิงรจนา  โพธิ์เงิน
22. เด็กหญิงรวิสรา  หวังผลกลาง
23. เด็กหญิงรุจาภา  สว่างแก้ว
24. เด็กหญิงวรัมยา  ภูผาสี
25. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองนาก
26. เด็กชายสรธัญ  เมืองไทย
27. เด็กหญิงสุพัชญา  ผาลาด
28. เด็กหญิงอภิชาญา  นิกล่ำ
29. เด็กหญิงอมเรศ  พูลชนะ
30. เด็กชายเมฆินทร์  รัสสัยการ
 
1. นางสาวพชรพรรณ  จันทร์อ้น
2. นางวนิดา  ทองนาก
3. นางกรณ์วิกา  ทองก๊วย
4. นายนิทัศน์  จรลอง
5. นางสาวปรียาภรณ์  ปานอ่อง
6. นายสิริศักดิ์  โรจน์ดำรงศักดิ์
7. นางสาวทัศนีย์  พุ่มเผย
8. นายสมชาย  ปานอินทร์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายจิรภัทร  หนูแดง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เตมา
3. เด็กชายตันติยาวัติ  บุญเกิด
4. เด็กชายธีรภัทร  หงษ์มาก
5. เด็กหญิงนิรัตน์ชา  ประทุมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปวิตรา  จันทร์สันต์
7. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แก้วมาลา
8. เด็กชายพีรพัน  กงทอง
9. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วสุริวงค์
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ประทุมวัง
 
1. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
2. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
3. นางสาวอนุชจรี  กัลยา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์เนตร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  สืบสิงห์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปล้องสอง
4. เด็กชายพงษ์เพชร  จันทร์อยู่
5. เด็กชายภานุเดช  คะดุน
6. เด็กหญิงรสิตา  โพธิคามบำรุง
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บินจรัญ
8. เด็กชายอนุชา  เปรมกมล
9. เด็กหญิงอรรถรวดี  สัมมาศาสตร์
10. เด็กชายเรืองศักดิ์  ขุนลี
 
1. นางเชาวดี  เฉื่อยฉ่ำ
2. นางกชมน  จันทร์วิเชียร
3. นายนิรันดร์  เฉื่อยฉ่ำ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงกนกภัทร   ปุยชา
2. เด็กหญิงกุญช์ณิชา   แสนมุข
3. เด็กหญิงคชชา   มะโนสา
4. เด็กหญิงธัชพรรณ   ขอนทอง
5. เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์ราษฎร์
6. เด็กหญิงรติปรียา   พลลา
 
1. นางสาวพัชรมนต์  ฉิมพุฒ
2. นางสาวศรัณย์รัตน์   แคล้วโยธา
3. นางสาวกัลยากร   บุญตา
4. นางสาวสิยาถรณ์   เพชรหมู่
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลอาสา
2. เด็กหญิงจารุภัทร  ใจบุญ
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  พงสิน
4. เด็กหญิงพิชาภรณ์  กาเหว่าแก้ว
5. เด็กหญิงยุวดี  เกตุสุวรรณ
6. เด็กหญิงศศิประภา  บุญทิพย์
7. เด็กหญิงศิรินภา  ธนะสนธิ์
8. เด็กหญิงอภิชญา  แสงจำนงค์
 
1. นางสาวจันทร์จุรี   คุ้มประดิษฐ
2. นางสาวชุติมา  เกิดฤทธิ์
3. นางสาวฐิติมา  สินเครง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เพชรนอก
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  กลิ้งนาราง
3. เด็กหญิงชนากานต์  เอี๊ยบพันธ์
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทับทอง
5. เด็กหญิงปลายฝัน  ศรีนาราง
6. เด็กหญิงรัชนีกร  น้ำนุช
7. เด็กหญิงวนิดา  ปูนเนียม
8. เด็กหญิงวิศรุตา  มีแย้ม
9. เด็กหญิงศิศฉาย  ทองคำ
10. เด็กหญิงสุปรียา  ลอยเหม็น
11. เด็กหญิงเจตสุภา  ศิลป์ดี
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
3. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
4. นางวิชุดา  แก้วอรสาน
5. นางนลินรัตน์  ทับทอง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เปินรัมย์
2. เด็กชายชินวัตร   น้อยสิม
3. เด็กหญิงนัยนา  เกิดแก้ว
4. เด็กหญิงปัญญาดา  มงคล
5. เด็กชายวัชรพงศ์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวภัสนันท์  เอี่ยมกลั่น
2. นางสาวรจรินทร์  แจ้งสว่าง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สมจิตร
2. เด็กหญิงณัฐปภา  เจริญวุฒิกุล
 
1. นายประกอบ  บรรณาธรรม
2. นายสมบัติ  วงศ์ศรีรักษา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโถงจื้อ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญยัง
 
1. นางสาวสุรางค์  สุขจิตร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไหมแพง
2. เด็กชายธนโชติ  เนตรขำ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วกลั่น
4. เด็กหญิงลักษิกา  หะนุ
5. เด็กหญิงวีรดา  ราญรอน
6. เด็กหญิงศศิชา  ศรีพุฒ
 
1. นางเกศสุดา  โสละวัฒน์
2. นายประเสริฐ  เทพศร
3. นายชิษณุพงศ์  ลืออ้าย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กหญิงกิตติมา  กระชอนเงิน
2. เด็กหญิงตีรณา  ดวงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธัชวรรณ  พัฒน์ธิพงษ์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  แดงนิ่ม
5. เด็กหญิงรุจิษยา  ศรีนา
6. เด็กหญิงศรีจุฑารัตน์  จ้อยสุดใจ
 
1. นายประเสริฐ  เทพศร
2. นายทวนทอง  ศรีลา
3. นางสาวพิจิตรา  บัญญัติ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายชยพล  อินชู
2. เด็กชายธีรพงศ์  ผู้กำจัด
3. เด็กชายบุรินทร์  คาระวะดี
4. เด็กชายวัชรพล  พุทธสงฆ์
5. เด็กชายวุฒิพงศ์  สามงามยือ
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พรหมมินทร์
7. เด็กชายเติมพงษ์  มาถาวร
8. เด็กชายไพศาล  สุขเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางสาวสิริ์ณัฐา  แสงวิโรจน์
3. นายศิลป์ธนะ  มะโนน้อม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรีปราการ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วปรีชา
3. เด็กหญิงจตุภักดิ์  เกิดอยู่
4. เด็กหญิงธันยพร  ขำกร่ำ
5. เด็กชายปุณญกัณฑ์  จันทร์หอม
6. เด็กชายภัทรพงษ์  จันทร์ป้อม
7. เด็กชายภูวดล  บุษหมั่น
8. เด็กหญิงสมิทธิดา  ษมาจิตฉายแสง
9. เด็กหญิงสุนิสา  สังข์เดช
10. เด็กหญิงไอรดา  สิงห์รักษ์
 
1. นางวันทนา  กลิ่นชั้น
2. นายชิดชนก  กลิ่นชั้น
3. นางสาวประภาพร  พวงไทย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงจิรสุตา  บัวบาน
2. เด็กหญิงชิดชนก  บุษบก
3. เด็กหญิงนงนภัส  เทพพระทัย
4. เด็กหญิงรวิภาพร  ตู้ทอง
5. เด็กหญิงวันวิสา  แก่นแจ่ม
6. เด็กหญิงศุภานัน  กลิ่นทอง
7. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุวันดา  โตหรั่ง
10. เด็กหญิงอนุศรา  รอดบัว
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
2. นางวรินทร  มัชฌิมา
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงกัญจนพร  กรพรม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   มะณีย์
3. เด็กหญิงนิศมาภรณ์   ธรรมคุณ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   ทีพู
5. เด็กหญิงสาธิดา  สดศรีทอง
 
1. นางอิสรา  ยอดยิ่ง
2. นางสาวระพีพัฒน์  เอี่ยมประดิษฐ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกรกมล  เสือโต
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางทิศานาถ  ขุนนาถ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขใส
2. เด็กหญิงญาณิสา  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงสายสุดา  สุขแช่ม
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
2. นางการต์พิชชา  ยะปะนันท์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  รักแสง
2. เด็กหญิงนฐภร   ต่วนเครือ
3. เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์กูล
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุณมาศ
2. นางสุนันท์  จันตรีพิทักษ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายมังกร  อ่อนสุระทุม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อินผึ้ง
 
1. นางสาวปาริชาติ  อินผึ้ง
2. นางกาญจนา  กองสังข์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้ววิชิต
2. เด็กหญิงภาวิดา  มีสุข
 
1. นายโสรส  ขิดลัมย์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายมินธาดา  ทองห่อ
2. เด็กหญิงศศิธร  คันนู
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญเสริม
2. เด็กชายยศกร  สำเพียร
 
1. นางสาวศรินรัตน์  ฉัตรธิวัฒน์กุล
2. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  นาวายนต์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  กองชัยสงค์
 
1. นายนครินทร์ธร  อ่อนนุ่ม
2. นายเจนวิท  คำมี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงพรวิสาษ์  โพธิ์ประจักษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  บุระตะ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงจารวีร์  ร่าเริง
2. เด็กหญิงศิริพร  ขำอินทร์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   จ้อยสุดใจ
2. เด็กชายนิธิกร   พุ่มสาหร่าย
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นางจงนภา   เจริญภาพ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  จุลพันธ์
2. เด็กหญิงอมลวัทน์  พานิชการ
 
1. นายสมยศ  คำบัว
2. นางพรรณี  คำบัว
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พุ่มชาวสวน
2. เด็กชายศิรณัฐ   สันตติทรัพย์
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นางจงนภา   เจริญภาพ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายธนาธรณ์  สาคร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมมงคล
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตวงษ์
2. เด็กหญิงปณภัทร  จุลเพ็ชร์
3. เด็กหญิงอรยา  ปิ่นล้ม
 
1. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
2. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายกิตติพศ  เมืองทอง
2. เด็กชายจิรภัทร  เอี่ยมเจริญ
3. เด็กชายภูมิดี  สุขหร่อง
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายสุริยัณห์  ดิษฐจันทร์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายธีรภัทร  อุ้ยมาก
2. เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นแก้ว
3. เด็กชายอรรถพล  พลอยเลิศ
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายณัฐพงศ์  หมื่นยงค์
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายชุติพนธ์  บุญรัศมี
2. เด็กชายณัฐภัชร  สระทอง
3. เด็กชายธีรพงศ์  ผาคำ
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายวิทวัส  อินทมานนท์
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวเภา
2. เด็กชายธีร์ธวัช  สีทา
3. เด็กชายพศิน  จันทร์เหลือง
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายวิทวัส  อินทมานนท์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายกฤตชนัญ  สุขอิ่ม
2. เด็กชายกฤษณะ  คำศักดา
3. เด็กชายธนธรณ์  ขันทอง
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นายวรพจน์  คงคะชาติ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุขสัมผัส
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจหนักแน่น
3. เด็กชายสุเทพ  แก้วใส
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองข่อย 1. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  เนตรคำ
2. เด็กหญิงรลิตาภรณ์  พวงทอง
3. เด็กหญิงวิภาดา  แววดี
 
1. นางปัณพร  เกิดเข้ม
2. นางสาวดวงสมร  ขมินทกูล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงนารี  กลิ่นทอง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองมา
3. เด็กหญิงอภิสรา  ธูปหอม
 
1. นางกฤษณา  ณ ลำปาง
2. นางประจวบ  เกิดเกตุ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. นางสาวพรนภา  อินทร์เงิน
2. นางสาวภัชราภรณ์  สิงห์หา
3. นางสาววิภาดา  ยมจันทร์
4. นางสาวศศลักษณ์  มหาสัตย์
5. นางสาวสุวรรณา  ยมจันทร์
6. นางสาวเกศินี  สุขโข
 
1. นางสไบพร  มูรามัญ
2. นายอุกฤษฎ์  มูรามัญ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทราย 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ใหมสกุล
2. เด็กหญิงนฤพร  บุญเมือง
3. เด็กหญิงนฤมล  บุญเมือง
 
1. นางมานิตย์  เจ็งเจริญ
2. นางสาววนิดา  พันลำ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงมุธิดา  เพชรยาดี
2. เด็กชายอะนุกูล  มูลกิตติ
3. เด็กชายอำนาจ  บุญโฉม
 
1. นางสาวชนม์นิภา  วรรณไพบูลย์
2. นางสาวศิริรัตน์  แสนเวียง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แท่งทอง
2. เด็กหญิงนฤพร  แม่นปืน
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  ปรางค์นอก
 
1. นายธรรมเนียม  ทับทอง
2. นางชวนพิศ  ทับทอง
3. นางชวนพิศ  ทับทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สุวรรณกรณ์
2. เด็กหญิงณฐา  สารไทย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เริงฤทธิ์
 
1. นายสุพจน์  พรหมลี
2. นางวัลภา  ศีติสาร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงกนกรัขต์  บุญประคอง
2. เด็กชายฉัตรมงคล  แยบกสิกิจ
3. เด็กหญิงฐิติมา  พุทธสร
 
1. นางปราณี  ศรลัมพ์
2. นายไพศาล  เอี่ยมรอด
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงชลนิภา  อั่วหงวน
2. เด็กหญิงปรียานุช  บัวหลวง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ลือวิชะนะ
 
1. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
2. นายปิยชาติ  จิอู๋
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1. เด็กหญิงนิภาพร   เจียมอยู่
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   สุมาลย์ทอง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  มีธรรม
 
1. นางสุชิลา  สังข์ทอง
2. นางสาวณัฐวรรณ  พุ่มสาหร่าย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนโคตร
2. เด็กชายคเชน  กองแก้ว
3. เด็กหญิงเพชรนภา  มากุญชร
 
1. นายพัชรพงษ์  จันทน์เทศ
2. นางสาววรนุช  สุขแก่น
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงชาลิสา  ด่านนคินทร์รัตน์
2. เด็กหญิงผุสดี  รวยทุน
3. เด็กหญิงยุพาพร   จิ๋วสุข
 
1. นางวัลลภา  ยนทะสาด
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พันธุ์เขียน
2. เด็กหญิงนฤมล  ทั่งใบ
3. เด็กชายพุทธพล  กุหลาบโพธิ์ทอง
 
1. นางศรัญญา  วงษ์มณี
2. นายไพศาล  อินทรเกิด
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เพชรนอก
2. เด็กหญิงวิศรุตา  มีแย้ม
3. เด็กหญิงศศิฉาย  ทองคำ
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 1. เด็กชายชลชาติ  มีสวัสดิ์
2. เด็กชายประวันวิทย์  ประโยชน์ดี
3. เด็กชายรัตนกร  เรืองรอน
 
1. นางพัชรี  อินทานทุม
2. นางสุนทรีย์  ไทยเจริญ
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงทวิตา  ไชโย
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จะยันรัมย์
 
1. นางสาววันเฉลิม  ดวงตา
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  หมั่นทรัพย์
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงดลนภา  โฉมงาม
3. เด็กชายภูวนัตถ์  ถุงเงิน
 
1. นายไพบูลย์  ปราณี
2. นางลาวรรณ  เข็มทอง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายจิรพันธ์  มณี
 
1. นางสาวมธินา  เอกสะพัง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิตร์ตา  บุญแร่
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายสิรภพ  สินค้ำคูณ
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงดาราวดี  ยวนหมื่น
 
1. นางจิตตรา  ส้มอ่ำ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายระพีชล  ศุภศิริอารีย์
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กชายชานนท์  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กชายณัฐพล  สร้อยทองมูล
3. เด็กชายภุมิรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวีณา  เข็มลา
2. นางปรียาดา  รังสุข
 
174 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สิงห์คุ้ม
2. เด็กหญิงสิริพร  บางหลวง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ
2. นางสาวมธินา  เอกสะพัง
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายคนึงโชค  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กหญิงจิตสุภา  บุตรหลอด
 
1. นางชอ้อน  นิ่มปาน
2. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงสิรินทร์  พาบุ
 
1. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กชายณัฐวัตร  หอยสังข์
 
1. นางสาวอภิสรา  รักงาม
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1. เด็กชายเอกรักษ์  ใจดี
 
1. นางสุกัญญา  สุขวัฒนา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายปฏิพล  จันทร์อ่ำ
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กหญิงกัลยากร  สาระพินิจ
 
1. นางสาวสมฤทัย  ผูกทอง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 1. เด็กชายสามารถ  โพธิ์ศรี
 
1. นางนงเยาว์  กรณีย์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายจิรพันธ์  กล่อมดง
 
1. นางพรรณธร  ทรัพย์เมฆ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กชายธีระพล  คงเพชร
 
1. นายอนุกรณ์  อินทนงค์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จิตสวา
 
1. นางสิรารมย์  ฉวีจันทร์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กหญิงนืรมล  โพธิ์ชื่น
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงกัณณตา  แหยมตั้ง
2. เด็กชายพลชา  ศรีบุญนาค
3. เด็กชายวีรภัทร  ไหมทอง
 
1. นางชอ้อน  นิ่มปาน
2. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1. เด็กชายนพพร  เอี่ยมคุ่ย
2. เด็กชายพีระพล  สุดยอด
3. เด็กชายศุภชัย  มงคล
 
1. นางสาวภัสนันท์  เอี่ยมกลั่น
2. นางน้ำฝน  รุจิลัญจ์
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายจักรกฤษ  ไมนา
2. เด็กชายธนากร  อินทรกุลโชติ
3. เด็กชายอภิชาติ  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
2. นางทิพวรรณ  บุญประสม
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กชายณัฐพล  มานพ
2. เด็กชายณัฐวัตร  แก้วธิ
 
1. นางสาวสายรุ้ง  จันทะศิลา
2. นางชวัลพัชร์  ชูศรี
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1. เด็กชายธเนศ  บุญมา
2. เด็กหญิงอินทิรา  ธูปชู
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวภนิดา  นาวิกา
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กชายธนกฤต  ฉิมสุข
2. เด็กชายแสงสุริยา  สาเหียง
 
1. นางสุณีย์  พรหมสุข
2. นางสาวสุวิมล  อ่วมอิ่ม
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์เชื้อ
2. เด็กชายรัตน์ชานนท์  ชูจิตร
3. เด็กหญิงอัญณิชา  ศรีโสพณ
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
2. นางสาวจิราพร  พูลยิ้ม
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1. เด็กหญิงธัญญานุช  เศรษฐสุข
2. เด็กหญิงมนัสวี  โม้สูงเนิน
3. เด็กชายอดุลย์เดช  สังข์แก้ว
 
1. นางสาวมณี  อั่วหงวน
2. นางสาวสิรินภา  กะลำพัก