หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายดำรงเกียรติ โพธิ์พุก ผอ.โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวสมปอง ม่วงกร ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางปองรัตน์ มณีสุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเชาว์ มัชฌิมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสมชาติ พุทธเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางประเสริฐ สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางนันท์นภัส บุญจิตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายเสวก วรเลิศ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข รอง ผอ.โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร2 คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายสายชล สิงห์เวียง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายทวี หาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายประเทือง เข็มเพชร หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางมณี พันธุ์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่่อฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางศิริเพ็ญ แพงศรี หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายเชษฐ เทียมวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายประเสริฐ สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
35 นางสาวสรญา ซื่อสกุล รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
36 นางอกนิษฐ์ สมบูรณ์สงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
37 นางสาวเพ็ญพิชชา ชินโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
38 นางสมศรี นิลนาก ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
39 นางปณิดา สมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
40 นางจงนภา เจริญภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
41 นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
42 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
43 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
44 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
45 นายเจริญพงษ์ คุ้มทอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
46 นายดำรงเกียรติ โพธิ์พุก ผอ. โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
47 นางสาวสมปอง ม่วงกร ผอ. โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
48 นายเสวก วรเลิศ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
49 นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข รอง ผอ.โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
50 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
51 นางยุพา เชื้อแฉ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
52 นางนภาพร เด็จใจ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
53 นางลัคณา ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
54 นายแสน ยาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
55 นายบรรพจน์ หงษ์ฤทัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
56 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
57 นางสมิตา ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
58 นางเฉลียว ปิ่นสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
59 นางณิชกมล ขุนเพ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
60 นางสุพัตรา วรเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
61 นางชุลีกร สายเกียรติวัติ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
62 นางศรีเภาว์ นันทะเสน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
63 นางณัฏฐ์ปภัส พรมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
64 นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
65 นายจักรกฤษ เชื้อโพล้ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
66 นางธวัลรัตน์ ธรรมรังสรรค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
67 นางฉวีวรรณ์ โพธิ์พุก ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
68 นางรจนา ทรัพย์สม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
69 นางระวีวรรณ สุวรรณทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
70 นางสุพีย์ บุญเสริม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
71 นางนิตยา ด้วงทอง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
72 นางจันทนา น้อยเอี่ยม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
73 นางสาวรัตนา สุภรังษี ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
74 นายวัชรศักดิ์ วุฒยากร ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
75 นางประภาภรณ์ สมิเปรม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
76 นางจิรภัทร์ หะทะยัง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
77 นางวัชรีย์ ขาวหนู ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
78 นางวิสมล สรลักษณ์ลิขิต ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
79 นางวิสมล สรลักษณ์ลิขิต ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
80 นางวิไล จันทร์เกตุ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
81 นางมาลา อิทธิวันทยะกูล ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
82 นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
83 นางคัชรินทร์ มะโนสา ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
84 นายพิเชษฐ์ ศรีสนธิ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
85 นางนิตยา ด้วงมั่น ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
86 นายวชิระ ปานทอง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
87 นางสาวสุภัทรา ศรีสด ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
88 นางสาวแสงระวีย์ บาระมี ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
89 นางสาวนุชรี ดิษฐปาน ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
90 นางสาวเจนจิรา ปานแอ๊ต ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
91 นางสุรีย์พร พิพัฒน์บุณยารัตน์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
92 นางชัชรีย์ วุฒยากร ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
93 นางสาวลัดดาวัลย์ วุฑฒยากร ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
94 นางสาวสุธารัตน์ สังข์สุข ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
95 นายมารุตพงศ์ วิชามุข ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
96 นางสาวรัตนา คุ้มทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
97 นางกัลยา โพธิพรต ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
98 นางนัยนา ยอดนุ้ย ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
99 นางสุพิชา สมสุข ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
100 นางนงเยาว์ อินทฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
101 นางสาวกุลศิริ นิยมไทย ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
102 นายประดิษฐ์ เอมจั่น ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
103 นางวิไลพร ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
104 นายสมบูรณ์ อินทนิล ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
105 นายเทวราชา มะโนสา ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
106 นางสาวนริศรา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
107 นายกิตติพงษ์ ขำปลื้มจิตร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
108 นางสาวณัฐติยา คงทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
109 นางสาวศรัณยา ทองงามขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
110 นายสุชาติ อุดมรักษ์ พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
111 นายนาวิน ภูศรี พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
112 นายองค์เอก ครุฑโท พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
113 นางสำเริง ทับแสง พนักงานบริการ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
114 นายพิเดช มงคล ช่างไม้ ระดับ ช3 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
115 นายพยงค์ คงคะชาติ ช่างไม้ ระดับ ช3 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
116 นายสมศักดิ์ แย้มครวญ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
117 นางสาวสิริกานต์ รังษีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
118 นายสินธุ์ชัย ทิพย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
119 นายณัฐวุฒิ ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
120 นางนันทวดี ทสะสังคินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
121 นางบุษบงก์ บัวพิมพ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
122 นางอารี นิยมไทย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
123 นางกฤษณา ทิพย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
124 นางสาวสิยาภรณ์ เพชรหมู่ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
125 นางกัลยากร บุญตา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
126 นางธนุตรา พึ่งสลุด ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
127 นางฐิตารีย์ พงษ์สายเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
128 นางสาวหทัยชนก ยอดอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
129 นางวัลภา ยอดอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
130 นางสาวสุนันท์ ประสาท ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
131 นางสาวสมพร ทองมี ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
132 นางจันทร์เพ็ญ บุญธรรมรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
133 นางสาวฤทัยรัตน์ รังสีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
134 นางสาวปริศนา ขาวสะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
135 นางสาวสายรุ้ง เรืองจิตชัชวาลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
136 นางสาวสิริกานต์ รังษีวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
137 นางกรรณิการ์ นุ่นอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
138 นางสาวยุภา โพธิ์คำ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
139 นางมัญชุสา อิ่มสิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
140 นางสุพรรณนา พานทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
141 นางเพ็ญพิชชา ชินโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
142 นางวิมล หุ่นวัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
143 นางสมร ทองบ่อ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
144 นางวัลภา ยอดอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
145 นางนลินี อ่องเภา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
146 นางฐิตาภรณ์ เสือโต ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
147 นายทวี หาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพฯ คณะกรรมารฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
148 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมารฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
149 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมารฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
150 นางจงนภา เจริญภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมารฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
151 นางจงนภา เจริญภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมารฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
152 นางนงลักษณ์ ผลดี นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมารฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
153 นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมารฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
154 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
155 นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
156 นางสายพิณ ลีที ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
157 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
158 นายภูชิต นามไพร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
159 นายพงษ์พันธ์ เมืองวัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
160 นายจักรกฤษ เชื้อโพล้ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
161 นางสาวเสาวลักษณ์ รักดี ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
162 นางสาววารินทร์ โพพันธ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
163 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
164 นางจินตนา สุบินมารัตนชัย ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
165 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
166 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
167 นางชลฤทัย กุลทิพย์ ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
168 นางสาวชวพร สังข์หิรัญ ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
169 นางสาวรัตนา คุ้มทอง ครูธุรการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)และโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
170 นางสาวจีระนันท์ กลิ่นถือศิล ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองกอไผ่และโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
171 นางสาวอนัญญา ยอดเพชร ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคีและโรงเรียนวังสำโรง"ราษฎร์บำรุงวิทย์" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
172 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
173 นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
174 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงงานและติดประกาศผลการแข่งขัน
175 นายบรรพจน์ หงษ์ฤทัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงงานและติดประกาศผลการแข่งขัน
176 นายแสน ยาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงงานและติดประกาศผลการแข่งขัน
177 นายวัชรศักดิ์ วุฒยากร ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงงานและติดประกาศผลการแข่งขัน
178 นายประดิษฐ์ เอมจั่น ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงงานและติดประกาศผลการแข่งขัน
179 นายพิเชษฐ์ ศรีสนธิ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงงานและติดประกาศผลการแข่งขัน
180 นายสมชาติ พุทธเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
181 นางนันท์นภัส บุญจิตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
182 นางจินตนา อัตถโกศล นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
183 นางสาวธนพร ชุ่มมั่น นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
184 นางสาวพิชชาพร อินกองงาม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
185 นางเอกอนงค์ เจตเขตกรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
186 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
187 นางสาวประไพ โสแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
188 นางอังคนา ตั้งปัญญาวงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
189 นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่านประเมินผล
190 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่านประเมินผล
191 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่านประเมินผล
192 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่านประเมินผล
193 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
194 นางมณี พันธุ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
195 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
196 นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
197 ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
198 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
199 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
200 นายเสน่ห์ บุญนวน ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
201 นายสายชล สิงห์เวียง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
202 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
203 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
204 นางศิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
205 นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
206 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายทศพล พูลพุฒ tel 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]