หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 010 1.100 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[18]
2 051 1.200 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[17]
3 062 1.300 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[17]
4 071 2.100 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
5 070 2.200 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 776 3.000 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 102 4.100 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 103 4.200 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
9 708 5.100 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 709 5.200 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์
2 นายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
3 นางสาวนิภา อุไรพันธ์
4 นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
5 นายประเสริฐ เทพศร
6 นายกิตติภณ แก้วเหลี่ยม
7 นางสาวอาภาภรณ์ กิจธนะทรัพย์
8 นายนิมิตร พรหมอยู่
9 นายธวัชชัย คำแผลง
10 นายชิดชนก กลิ่นชั้น
11 นางสาวกนกอร แสงขาน
12 นายวงศ์เทพ แก้วแกมแข
13 นายพรชัย วัดเย็น
14 นายศักดิ์ชัย ทับทอง
15 นายอนวัทย์ ฤกษนันทน์
16 นายจักราวุธ ทองขาว
17 นายสุวรรณา ไพรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายทศพล พูลพุฒ tel 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]