หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 24 41 26
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 14 20 16
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 10 21 15
4 006 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา 0 0 0
5 007 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 17 33 20
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 4 14 7
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 1 6 3
8 008 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 23 40 26
9 011 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 12 17 13
10 014 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0
11 027 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 21 46 26
12 026 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 9 11 9
13 075 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 0 0
14 077 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 26 74 42
15 031 โรงเรียนบ้านคลองตางาว 0 0 0
16 032 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว 0 0 0
17 033 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 3 5 4
18 039 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 4 20 5
19 040 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 22 47 30
20 041 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 3 6 4
21 038 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 9 16 11
22 042 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 22 33 27
23 043 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 2 3 3
24 048 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 4 5 4
25 049 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 36 64 51
26 050 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 8 10 9
27 051 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 4 10 7
28 053 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 9 13 12
29 055 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 3 4 3
30 057 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 1 3 1
31 058 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี 0 0 0
32 059 โรงเรียนบ้านวังบงค์ 0 0 0
33 060 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 3 5 4
34 056 โรงเรียนบ้านวังแดง 7 14 11
35 061 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 9 14 9
36 062 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 1 1 1
37 064 โรงเรียนบ้านหนองจอก 3 6 3
38 065 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ 3 13 6
39 066 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 13 29 21
40 067 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 5 5
41 069 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 1 1
42 063 โรงเรียนบ้านหนองแขม 12 31 16
43 068 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 0 0
44 070 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 6 14 10
45 071 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด 0 0 0
46 072 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ 1 3 2
47 028 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 12 19 15
48 029 โรงเรียนบ้านเขาพระ 8 17 12
49 030 โรงเรียนบ้านเขาโล้น 0 0 0
50 045 โรงเรียนบ้านเนินทราย 5 7 7
51 047 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 4 7 4
52 044 โรงเรียนบ้านเนินแค 1 2 1
53 046 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 3 19 6
54 073 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 14 28 20
55 052 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 28 69 44
56 074 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 13 36 21
57 034 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา 0 0 0
58 035 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 12 33 23
59 036 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 16 21 16
60 037 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 16 42 18
61 054 โรงเรียนบ้านไร่ 1 2 2
62 080 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา 0 0 0
63 081 โรงเรียนวังก้านเหลือง 35 82 57
64 082 โรงเรียนวังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 0 0 0
65 083 โรงเรียนวัดขวาง 1 2 1
66 087 โรงเรียนวัดคงคาราม 4 4 4
67 088 โรงเรียนวัดคลองข่อย 1 3 2
68 090 โรงเรียนวัดคลองคูณ 10 12 9
69 091 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 1 1 1
70 089 โรงเรียนวัดคลองแขก 0 0 0
71 092 โรงเรียนวัดชัยศรี 19 48 35
72 095 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 3 5 4
73 096 โรงเรียนวัดทับทิม 0 0 0
74 097 โรงเรียนวัดทับปรู 3 3 3
75 098 โรงเรียนวัดทับหมัน 32 68 42
76 099 โรงเรียนวัดท่าปอ 0 0 0
77 101 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 7 10 7
78 102 โรงเรียนวัดน้ำเคือง 0 0 0
79 103 โรงเรียนวัดบางเบน 0 0 0
80 117 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 10 23 14
81 104 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 3 5 3
82 105 โรงเรียนวัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 0 0 0
83 106 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 7 11 8
84 107 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 7 11 7
85 108 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 5 21 9
86 109 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 18 28 19
87 111 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 4 8 3
88 110 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 9 14 11
89 112 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 9 20 11
90 113 โรงเรียนวัดบ้านบึงลี 0 0 0
91 114 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 6 11 9
92 115 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 1 1 1
93 116 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 19 46 30
94 119 โรงเรียนวัดป่าเรไร 11 14 9
95 118 โรงเรียนวัดป่าแดง 15 36 18
96 120 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 0 0 0
97 121 โรงเรียนวัดพร้าว 27 49 36
98 122 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม 0 0 0
99 126 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 4 6 5
100 127 โรงเรียนวัดยางคลี 0 0 0
101 128 โรงเรียนวัดลำประดา 0 0 0
102 129 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 1 3 0
103 131 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 3 5 4
104 130 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 8 13 9
105 132 โรงเรียนวัดวังกระชัน 0 0 0
106 136 โรงเรียนวัดวังตะกู 3 6 6
107 138 โรงเรียนวัดวังสำโรง 17 41 27
108 139 โรงเรียนวัดวังหว้า 14 31 18
109 140 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 5 12 9
110 141 โรงเรียนวัดวังหินแรง 0 0 0
111 137 โรงเรียนวัดวังเรือน 19 41 27
112 135 โรงเรียนวัดวังแดง 6 18 11
113 133 โรงเรียนวัดวังไคร้ 6 11 7
114 134 โรงเรียนวัดวังไคร้ 0 0 0
115 142 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 2 3 2
116 143 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 7 6 6
117 144 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 1 1 1
118 145 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 13 24 15
119 147 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 0 0 0
120 148 โรงเรียนวัดหนองง้าว 1 1 1
121 149 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 8 9 8
122 150 โรงเรียนวัดหนองสนวน 3 5 5
123 151 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 11 22 16
124 146 โรงเรียนวัดหนองแก 0 0 0
125 152 โรงเรียนวัดหลวง 0 0 0
126 155 โรงเรียนวัดหอไกร 0 0 0
127 156 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ 0 0 0
128 153 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 1 1 1
129 154 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ 0 0 0
130 084 โรงเรียนวัดเขาทราย 19 28 22
131 085 โรงเรียนวัดเขารวก 17 39 23
132 086 โรงเรียนวัดเขาส้าน 0 0 0
133 100 โรงเรียนวัดเทวประสาท 0 0 0
134 123 โรงเรียนวัดโพทะเล 29 57 35
135 125 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1 2 1
136 124 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน 0 0 0
137 093 โรงเรียนวัดใดวน 1 2 1
138 157 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 18 51 29
139 158 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 16 37 23
140 159 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 0 0 0
141 094 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 10 12 8
142 160 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 13 22 10
143 161 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 10 17 12
144 163 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 26 37 27
145 164 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 8 33 13
146 166 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 3 6 5
147 167 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 5 5 5
148 168 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 4 5 4
149 169 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 31 57 43
150 170 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 21 35 29
151 173 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 41 91 61
152 171 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 36 70 43
153 001 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 5 13 8
154 023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 13 33 12
155 002 โรงเรียนจันทวิทยา 2 2 2
156 012 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 33 59 45
157 024 โรงเรียนนรบุตรศึกษา 0 0 0
158 025 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 0 0 0
159 076 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 3 5 4
160 079 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 0 0 0
161 162 โรงเรียนสิริวัฒนา 8 50 21
162 165 โรงเรียนหัวเฉียว 5 5 5
163 172 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 0 0 0
164 015 โรงเรียนเทพประทาน 3 5 3
165 078 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 18 54 32
166 013 โรงเรียนโถงจื้อ 3 17 6
167 017 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
168 018 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 45 152 72
169 019 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
170 020 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
171 016 โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 4 9 7
172 021 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 0 0 0
173 022 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 7 11 11
รวม 1345 2816 1805
4621

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายทศพล พูลพุฒ tel 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]