รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1 รร.อนุบาลพิจิตร รร.อนุบาลเมืองฯ รร.ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ รร.บ้านเมืองเก่า รร.เทศบาลบ้านปากทาง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนัชณชล  มาสระ
 
1. นางสุภัทรา  สิงหเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงสุวัณณา  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวเก็จแก้ว  โพธิอยู่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 1. เด็กหญิงภณิดา   จำปาไทย
 
1. นางฉวี   มีผึ้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล
 
1. นางปราณีต  ภู่สุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนุชคนึง  เจริญสุข
 
1. นางทัศนีย์  แสงสุวรรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อ่อนสมสวย
 
1. นางสรวงสุดา  บุญเรศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงรตา  หลีเกษม
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   บุญชิน
 
1. นางฉวี  มีผึ้ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  อินเกิด
 
1. นางสาววาสนา  รุ่งอินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กชายวีรกร  จูด้วง
 
1. นายสุธีร์  ประสานสมบัติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงอมราพร  ไชยศิริ
 
1. นางสาวโสรยา  กันเสือ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงสุชานรี  ทัศนา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ชูเมือง
3. เด็กชายอนุสรณ์  ทองสมนึก
 
1. นางธนิกานต์  ศรีทอง
2. นางสุภัทรา  สิงหเดช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชนากานต์  รักษาพล
2. เด็กหญิงบุษกร  เกตุปทุม
3. เด็กหญิงพัชรวรรณ  หงษ์ลอยลม
 
1. นางสัตริยาภรณ์  บุญวัฒน์
2. นางสาวพจนา  บุญคุ้ม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงษ์เงิน
2. เด็กหญิงนิภาพร  ฤทธิตะมน
3. เด็กหญิงวรรัตน์  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวสุนทร  คัดชานันท์
2. นายฐิติวรรณ์  พานทอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เทียนป้อม
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขเล็ก
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ทิพย์เนตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  สุดศรีวัง
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ราชบุญเรือง
 
1. นายธีรวุฒิ  กุศลวงศ์
2. นางวาสนา  กุศลวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูตร
 
1. นางสมพิศ  ชื่นอารมย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์
 
1. นางประนอม  สิงห์ลอ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทับไทร 1. เด็กหญิงปรารถนา   ทองยิ้ม
 
1. นางสาวราตรี   กรีอินทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  พลขันธ์
3. เด็กหญิงวิภาวี  วงค์หาร
 
1. นางสาวชลธิชา  ดอกบัว
2. นางวรีย์  ศรุตานนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ม่วงเก่า
2. เด็กชายสถาพร  ทรงมาก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีอ๊อด
 
1. นายพรรษวุฒิ  ธนูทอง
2. นางสาวภัทรภร  แสงจำปาธนัช
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล   เพชรประกอบ
2. เด็กชายปิยพล   ประจิตร
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   กุมภา
 
1. นางกาญจนา  สังวรณ์
2. นางลัดดา  เมฆสุวรรณ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แร่เงิน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  มนูญญา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์ลอ
 
1. ดร.วาริช  รัตนกรรดิ
2. นางสาววิลัยรัตน์  เกิดผล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายธนโชติ  เฉลิมสถาน
2. เด็กชายภัทรดนัย  จุลพันธ์
 
1. นางสาวปวีณา  ไพศาลสุขสมบูรณ์
2. นางวิรัต  ชาญณรงค์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายวรวุฒิ   สุขเล็ก
2. เด็กชายอัมรินทร์   มณีภักดี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   สายแปลง
2. นางสาวชุติมา   จันทรภักตร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายชนาธิป  พิมพ์บุญยัง
 
1. นางลัคคณา  ถาวรพันธ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงอรสา  อิ่มหมี
 
1. นายอารักษ์  โพธิบัติ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เหมือนทองดี
 
1. นางสาวพรรณงาม  รอดฟ้า
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทั่งทอง
2. เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  เมฆอ่ำ
 
1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญเรศ
2. นางสุรัสวดี  ด่านพิไลพร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงประกายเพ็ชร  ประกอบธรรม
2. เด็กหญิงปิยมาศ  พันธ์ปี
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ต้นบุญ
 
1. นางสาวสมบัติ  มูรามัญ
2. นางสาวณุธิดา  สิบหยอม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงมุทิตา  จันทร์นิ่ม
2. เด็กหญิงสุธิดา  อยู่แสง
3. เด็กชายโชติวิทย์  จันทรมณีโชติ
 
1. นางสาวประริดา  สุดสงวน
2. นางสาวรมิดา  บุญจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. นางสาวจิดาภา  โพธิ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลมั่น
3. นางสาวสุภาพร  สิงห์วี
 
1. นางวนิดา  จันทรมณี
2. นายกีรติ  จันทรมณี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายวีระชัย  ม่วงงาม
2. เด็กชายสิทธิชัย  ชาติวรกิจ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ม่วงมี
 
1. นางนันท์นภัส  นุชพ่วง
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  อาระพงษ์
2. เด็กชายจีรทีปต์  กล่ำใจดี
3. เด็กชายพีรภัทร  พัฒนากุล
 
1. นางวนิดา  จันทรมณี
2. นายสุธนุ  จันทรา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงณิชชรีย์  โชควรเลิศธนนท์
2. เด็กหญิงสุรดา  ภิญโญ
3. เด็กหญิงเกศวิไล  สังข์ทอง
 
1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญเรศ
2. นางสุรัสวดี  ด่านพิไลพร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงดาวประกาย  ไกรหัสดี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศิริปะกะ
3. เด็กหญิงเปรมใจ  ตันเตจะ
 
1. นางสาวบุญส่ง  นพกาล
2. นางสาวสายสมร  มั่นแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายชลันทร  ภาษิตานนท์
2. เด็กหญิงโสภิดารัตน์  ปานแสง
 
1. นางสาวภาณินี  ห่านวิลัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อัตตพรต
2. เด็กชายนราภัทร  ศรบุญทอง
 
1. นางวนิดา  จันทรมณี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายกิตติทัต  ผังดี
2. เด็กชายธนพงษ์  วงษ์รักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  คำเงิน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายธีรพงศ์  เสามี
2. เด็กชายวิทวัส  เสนานุช
 
1. นายมานะ  แก้วหนู
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายธนกร  บุญเพชร
2. เด็กชายสิรภพ  กมลาไสย์
 
1. นายไพโรจน์  บุญยิ้ม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ขุนสงคราม
2. เด็กชายธวัชชัย  จิตรมา
 
1. นายวิจิตร  ไทยลา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  คุมสุข
2. เด็กชายรัชพล  เลขนอก
 
1. นายวิจิตร  ไทยลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงนรเทพ  ขมินทกูล
2. เด็กหญิงนาถตญา  แพพะยอม
3. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  เดชอ่อน
4. เด็กหญิงมลิสา  มารยาท
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ระเบียบ
 
1. นายนิรุตติ์  หัทยัง
2. นางสาวจุฑามาศ  อุทัยวัฒนานนท์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงจิตตรา  บำรุงศิลป์
2. เด็กหญิงชุติมา  รั้วสำราญ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันสุข
4. เด็กหญิงภัทราภา  จาดมี
5. เด็กหญิงอนินทิตา  รุ่งอินทร์
 
1. นายไกรวิทย์  ดีไทย
2. นางสาวอัญชลี  ชำนาญไพร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงชณัฐฎา  บุญเกิดบัณฑิต
2. เด็กหญิงบงกช  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงปัญรญาณีย์  ศรีบุตรษา
4. เด็กชายพุทธิพงศ์  ศรีสังข์บุญ
5. เด็กหญิงอริษา  เผือกกลั่น
 
1. นางสุภาพร  ถาวรศักดิ์
2. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชัญญานิฐ  สว่างเพียร
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ศิริมังคโล
3. เด็กหญิงธารทิพย์  เคลือบทอง
4. เด็กหญิงปานพร  กรวยศิริวงศ์
5. เด็กหญิงปานวาด  กรวยศิริวงศ์
 
1. นายชนินทร์  เปี่ยมงาม
2. นางสาวรัชนก  บุญปู่
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์กล่ำ
2. เด็กชายธีรภัทร  เจศรีชัย
3. เด็กชายปวิช  พูลทอง
4. เด็กชายปุริม  ขัติยะ
5. เด็กหญิงสิริกานดา  กลิ่นมะพร
 
1. นายนรงฤทธิ์  ศรีทอง
2. นายเอกชัย  รุ่งเรือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ทองชีวงศ์
 
1. นางสาวสุนิสา  หมอกมืด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินปอ 1. เด็กชายวัชรากร  กองจุ้ย
 
1. นางสำอาง  ศรีแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสุปรียา  นามั่น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงภัสสร  ทุมพร
2. เด็กชายศุภกร  อินแพง
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำชะล่า 1. เด็กหญิงปรียานุช   ทินะศรี
2. เด็กชายปรเมศร์   เดือนเพ็ญ
 
1. นายสันติ   ทั่งศิริ
2. นางอมรศรี   จีนสวัสดิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายชัชชัย  แสงใส
2. เด็กหญิงพิยาดา  โสขำ
 
1. นางสุภาพร  ถาวรศักดิ์
2. นางสมคิด  บุญมี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทับยา 1. เด็กชายกฤษฎา   โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงกัลยาณี   ภู่พันธ์
3. เด็กหญิงณัฐพร   ตุงคะศิริ
4. เด็กหญิงธนาพร   เปรมทอง
5. เด็กชายธีรภัทร์   เพ็งแตง
6. เด็กหญิงพันธิสา   ปิ่นเงิน
7. เด็กหญิงวรัญชลี   เจริญสุข
8. เด็กหญิงสุกัญญา   จันทรา
9. เด็กหญิงสุภาวิณี   แตงศรี
10. เด็กหญิงสุวภัคร   เอี่ยมคำ
 
1. นางปวีณา   สวนกุหลาบ
2. นางทุเรียน   ศิริอ่อน
3. นางปทมา   เผ่าสวัสดิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิตนภา  สำลี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาวา
3. เด็กหญิงนภาพร  นาคเอม
4. เด็กหญิงนราพร  คล้ายพรม
5. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เหมือนนึก
6. เด็กหญิงมาริษา  ระบอบ
7. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีทับทิม
8. เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทร์เงิน
9. เด็กหญิงสุรารักษ์  สังข์เมือง
10. เด็กหญิงแก้วน้ำทิพย์  บัวดี
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายชนะชัย  ภิญโญ
2. เด็กชายบุลากร  มากทรัพย์
 
1. นายวัลลพ  จันทร์โท
2. นายไชยา  เบ็ญจรูญ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เก้าพันธ์
2. เด็กหญิงมลิสา  ถีละแก้ว
 
1. นางอริยา  เปรมปรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ภู่
 
1. นางอารีย์  สุคนธวิโรจน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  บุญผ่อง
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงรสริน  ใสงาม
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  อมประสิทธิ์
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงอัยยาริน  เอี่ยมสำอาง
 
1. นายวีรเชษฐ  เถาวัลย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  สุนทรศรี
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงวาสนา  กองบาง
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงศุภญาลักษณ์  สายทอง
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงเขจิรา  ศรศิริ
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ทองมา
2. เด็กหญิงมนต์นภา  ขุนสิงห์
 
1. นางสมถวิล  ศรีฉ่ำ
2. นางสาวสาวิตรี  กวยทะวิมล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  มีกมล
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  อ่อนตานา
 
1. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
2. นางประมวล  บุญจันทร์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงสรวงสุดา  แพทอง
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กชายธาวิน  เขียวขำ
2. เด็กชายวีรภัทร  สายสุวรรณ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  กุผารัง
 
1. นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ์
2. นางสาวภรณ์นภัส  ธัญโรจน์ธำรงกุล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชูจิตร
2. เด็กหญิงอติมา  พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงอรเทพิน  ชูจิตร
 
1. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
2. นางสาวนพมาศ  เถาวัลย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  บุญมา
2. เด็กหญิงพัชยา  ครุฑวิเศษ
3. เด็กหญิงพิยะดา  สองเมือง
 
1. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
2. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงโยชนก  บุญโสภา
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  อิ่มสิน
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงวิยะดา  เนียมหอม
 
1. นางสาวศิรินภา  มณีธรรม
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กชายณัฐยศ  อัตราช
2. เด็กชายทัศนัย  จ้อยฉิม
3. เด็กชายภูริวัฒน์  ม่วงประเสริฐ
4. เด็กชายศิวัฒน์  กล่ำป่วน
5. เด็กชายสิรวิชญ์  สวนหลวง
6. เด็กชายไชยวัฒน์  มีศรี
 
1. นางทัศนีย์  เถาวัลย์
2. นางสาววราภรณ์  นาดี
3. นางสาวประภาศรี  จิตรากร
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนแตง 1. เด็กหญิงธัญชนก  พฤกษะวัน
2. เด็กชายประวิทย์  ขมินทกูล
3. เด็กหญิงพรรณพัชร  รุณนะทัศ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โฆษา
5. เด็กชายวชิรพงษ์  สรณารักษ์โสภณ
6. เด็กชายวรวุธ  นันทะสาร
 
1. นางรัตนา  สนปี
2. นายวิษณุ  สนปี
3. นางนาฏพิมล  เจนสาริกิจ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 1. เด็กชายชนกานต์  บุรีหลง
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุกบุญ
3. เด็กชายธีรภัทร  พรมทัน
4. เด็กชายธีรโชติ  ชื่นแดง
5. เด็กชายพงศ์  พาราศรี
6. เด็กชายวิชัย  ทรัพย์สิน
7. เด็กชายอภิรัตน์  พรมสิทธิ์
8. เด็กชายอาคม  พาลาหาญ
 
1. นางกัทลี  คารมปราชญ์
2. นางนิสสรณ์  กัณฑษา
3. นางสาวสุรีย์  ก้านจันทร์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญเกิด
2. เด็กชายทินกร  ออมสมสวย
3. เด็กชายภูรี  มีไชโย
4. เด็กชายรัชชานนท์   กลัดเฟื่อง
5. เด็กหญิงวรรณพร  วงศ์ก่ำ
6. เด็กชายอรุชา  เสือดี
7. เด็กหญิงอังคณา  ชอบสอาด
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สุขเลิศ
2. นางสาวธิดารัตน์   สมแวง
3. นางสาวแสงดาว   แสงศรีจันทร์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  โมเรือง
2. เด็กหญิงสุภาวัลย์  มงคลคำซาว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่ำพรม
 
1. นางชญาภา  ธรรมมา
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เดชะผล
2. เด็กชายวัศรุต  ทาหนองโดก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ไกรหา
 
1. นางสุปรียา  นามั่น
2. นางอริยา  เปรมปรี
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เจริญอึ้ง
2. เด็กหญิงศศิธร  แก้วไทรหยวก
3. เด็กหญิงสุนีย์  กันมาลัย
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
2. นายถวิล  เพ็ชรโต
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  สอดศรี
2. เด็กหญิงพัชรพร   ทินรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  แก้วยก
 
1. นางสาวแสงดาว   แสงศรีจันทร์
2. นางนิทรา  คุณนิธิกร
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กหญิงศภัชญา  ทับบุญมี
2. เด็กหญิงเนตรณภา  บัวคำ
 
1. นายบุญเสริม  กองทรง
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงวริญญา  ก้อนเสมา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  มะลิลา
 
1. นายสรัล  สำลี
2. นางสาวสุกัญญา  ถนอมมิตร์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายกฤษฎา  กุลน้อย
2. เด็กชายพฤกษาสร  ม่วงทิม
 
1. นายสรัล  สำลี
2. นางสาวสุกัญญา  ถนอมมิตร์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  ประสงค์ผล
2. เด็กชายเมธัส  แก้วถิ่นดง
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นางสาวภาณินี  ห่านวิลัย
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายชัยพงษ์  สิงห์เรือง
2. เด็กชายอรรถพล  สุรรัตน์
 
1. นางสาววิลัยรัตน์  เกิดผล
2. นางสาวชมัยภรณ์  มัชฌิมา
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตรีสูนย์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ยศผล
 
1. นายวรสิทธิ์  ศรีบุตร
2. นายเนตร  ตรีสูนย์
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิณี   พานทอง
2. เด็กหญิงศรัญยา   บุญเกิด
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สุขเลิศ
2. นายพลวัฒน์  วังคีรี
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายภูตะวัน  เอมโอด
2. เด็กชายภูรพี  จันทรสุกรี
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นางดารณี  แสงมณี
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กชายคุณาวุธ  พันอ้น
2. เด็กชายศรายุธ  กล่อมอิ่ม
 
1. นายวรสิทธิ์  ศรีบุตร
2. นางสายหยุด  ศรีบุตร
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    จันทา
2. เด็กชายสุจินดา   ทองศรี
 
1. นายสิทธิเดช   วิลาสินี
2. นายสุชาติ   จบศรี
 
94 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายธนพล  บุญพวง
2. เด็กหญิงวรรณิสา  จันทะบาล
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  เอี่ยมสกุลณี
 
1. นายประกอบ  สูตรอุดม
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายกฤตณัฏฐ์  สุขมาก
2. เด็กชายภูมิภัช  จิรัฐเดชากุล
3. เด็กชายวิชญ์พล  สงวนสุข
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นายชนินทร์  เปี่ยมงาม
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายธนากร  แพทอง
2. เด็กชายสราวุฒิ  แก้วทองดี
3. เด็กชายสินธนา  ชำนาญพนา
 
1. นางสาวบุญส่ง  นพกาล
2. นางสาวสายสมร  มั่นแก้ว
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์เดช
2. เด็กหญิงสุภัทรตรา  หงษาหิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไกรหัสดี
 
1. นางสาวบุญส่ง  นพกาล
2. นางสาวสายสมร  มั่นแก้ว
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สู้จันทร์
2. เด็กชายศุภสันต์  ขันทอง
3. เด็กชายอัมรินทร์  ขันทอง
 
1. นายพรรษวุฒิ  ธนูทอง
2. นางสาวภัทรภร  แสงจำปาธนัช
 
99 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ผิวอ่อนดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทองสิบวงษ์
3. เด็กชายธนากร  รูปธนากุล
 
1. นายจักรพันธ์  พุฒกาง
2. นางสาวเพ็ญสุภา  ขวัญแจ้ง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 1. เด็กชายอุเทน   จันทร์หอม
2. เด็กชายเจษฎา   พุ่มบัว
3. เด็กชายเจษฏา   เถาวัลย์
 
1. นางกัญญารัตน์   กันน้อย
2. นายอำนาจ  ดิเรกวัฒนะ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายณัฐพล  สะระนัย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  นาวา
3. เด็กชายภาณุพงค์  หินซุย
 
1. นายสุวิมล  ป้อมจันทร์
2. นายอภิชาต   ปานเทศ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เข็มทอง
2. เด็กหญิงลักษิกา  กลัดเฟื่อง
3. เด็กหญิงสิรินทรา  อภิชัยนภากุล
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นางสมคิด  บุญมี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงอาทิติยา  แดงสง่า
3. เด็กชายเสกสรร  นาคเอี่ยม
 
1. นางสุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นายขรรณ์ชัย  เวชพร
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  คุ้มขัง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ยุพาพิน
3. เด็กหญิงณิชารีย์  เทพบุตร
4. เด็กหญิงปัทมาพร  เสือไว
5. เด็กหญิงวรรณิสา  ศรีหร่าย
6. เด็กหญิงสุภาภร  เสือไว
 
1. นางสาวสมใจ  เสามี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิตตรา  ทุมพร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประวัติวิไล
3. เด็กหญิงปาลิดา  รวดเงิน
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
5. เด็กหญิงมาริสา  แสงบำรุง
6. เด็กชายวีรภาพ  คงประสพ
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
2. นางสมนึก  อ้อยแขม
3. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงปริสนา  ศรีประเทศ
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ป้อมยุคล
3. เด็กหญิงศศิธร  กองมา
 
1. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
2. นางจันทนา  นิ่มวงษ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กหญิงกิตติมา   ส้มซ่า
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์   คำแตง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   มหาบุญ
 
1. นางลิลิตา   สังข์ศิลป์
2. นางนิ่มนวล   ผึ่งเย็น
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายกัณฑ์ตพัฒน์  ยอมสุข
2. เด็กชายธนภัทร  ทรวงชัย
3. เด็กชายศรัญย์  พุ่มเผย
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นางสะอาด  ต่อพันธ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วชาวนา
2. เด็กหญิงวิไลพร   อินทร์ถา
3. เด็กหญิงสุภาวดี   บุญสลุด
 
1. นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม
2. นางสาวน้ำค้าง  เคียงข้าง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  นิ่มจันทร์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สายทอง
3. เด็กหญิงอัจฉราภร  พิณเขียว
 
1. นางเพยาว์  สงวนสัตย์
2. นายนุกูล  เอี่ยมอาจ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวริศรา  วาปีเน
3. เด็กหญิงเขมมิกา  อินผึ้ง
 
1. นางอรวรรณ  โลมโคกสูง
2. นางสุรีรัตน์  พุกกลิ่น
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สอนชัยพล
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขโชติ
3. เด็กหญิงอภินันท์  รอดอินทร์
 
1. นางสาวประภาณี  ปัณราช
2. นางจรีญาภรณ์  ฟักคง
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กหญิงชนิตรา   ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ธูปหอม
3. เด็กหญิงสุมาลี  อ่อนผา
 
1. นางปรียาพร   สุ่มเจริญ
2. นางอบศรี   เมืองเหลือ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   เพ็งกลัด
2. เด็กหญิงพอเพียง   ระบอบ
3. เด็กหญิงอารยา   ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางเฉลา   ส้มจันทร์
2. นางสาวภัทราพร   แสงอินทร์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญธิดา   บุญพยอม
2. เด็กหญิงศิริพร  พึ่งพา
3. เด็กหญิงสุภานันท์  กุลมัย
 
1. นางพรพรรณ  อะทะไชย
2. นางสุภัทนา   แก้วเต็ม
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงจิดาภา  เพ็ชรเกิด
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนา
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญรอด
 
1. นางสายัณย์  บุสดี
2. นางรัตนาภรณ์  ชัยสุข
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงอนันตญา  ร่วมสกุล
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ร่วมสกุล
 
1. นางสาวเจนจิรา  สงัด
2. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
 
118 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกมลรดา  ฤทธิ์คง
2. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  สินลา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ฉิมพิภพ
 
1. นางสาวราตรี  ขุระสะ
2. นางลัคนา  โตมี
 
119 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  พลสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนัดดา  มูรพันธ์
3. เด็กหญิงพรรณนภา  สุดนาวา
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ดอนจินดา
2. นางสาวรัตติกา  ทับเนินทอง
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงเนตรดาว  พุ่มมาลี
 
1. นางน้ำผึ้ง  โพธิ์ศรี
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  ขิมมากทอง
 
1. นางสาววธิติกาญจน์  นิธิวรัตน์สกุล
 
123 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แววปัดชา
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
124 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายธนภัทร  สุดชีแสง
 
1. นางสาวพรทิพา  สุธงษา
 
125 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงนฤมล  ระเบียบทอง
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  มงคลโภชน์
3. เด็กชายเทพบุตร  มงคลประเสริฐ
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
126 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กชายรัฐนันท์  ชั้นวัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  คลี่แคล้ว
 
1. นายสนามชัย  ม่วงมี
2. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  อ้นอินทร์
 
127 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายศิวัช  มูลสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  เขียนสายออ
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกหิน 1. เด็กชายอรุชา   เพตรา
 
1. นางนัทธมน   หลีจู
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางตะพาย 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ   บุราคร
 
1. นางกรแก้ว   บุญเอี่ยม
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายจุมพล  ทองประจง
 
1. นางสาวสนทยา  ฤทธิ์เดช
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายชนัฐ  อ่ำปั้น
 
1. นางสาวณัฐชดาภรณ์  อุไชยา
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนอุบล
 
1. นางศุกฤตา   ภู่ระหงษ์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กชายสิรภพ   อ่อนศรี
 
1. นางสาววรัญญา  จุลระกะ
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายเตชทัต  ฤทธิ์หิรัญ
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงปภาวดี   นิยอด
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   ชุ่มประมล
3. เด็กหญิงวารีรัตน์   ชุ่มประมล
 
1. นางเฉลา   ส้มจันทร์
2. นางสาวภัทราพร   แสงอินทร์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงณัสณิชา  นาน้อย
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  สิงห์ลอ
3. เด็กชายอภิชัย  รวยทรัพย์
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
2. นางนิรันดร์  บุญมี
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางตะพาย 1. เด็กชายกิตติชาติ   กัณหา
2. เด็กหญิงวนิดา  ภู่สุวรรณ
3. เด็กชายสุรเดช   คำวงค์
 
1. นางคำมี   สุธาธรรม
2. นางสาวณชารีญา  ชูช่วย
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กหญิงพรวดี  พุ่มพงษ์
2. เด็กชายสมบัติ  ชมภู่
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มุสิกะพันธ์
 
1. นายสุชาติ  สีเหลือง
2. นางสาวศิขรินทร์  สดสี
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุจันทร์
2. เด็กชายภาณุ  สิงห์มณี
3. เด็กชายราเมศร์  เทพนาที
 
1. นายอดุลย์   ศรีทิพย์
2. นางบรรจง  กิจจาจารย์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เฮงเฮี้ยะ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  วงศ์จักร
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สนิวาน
2. เด็กชายอนุศิษย์  ชื่นใจ
 
1. นางกัลยา  ทองม่วง
2. นายเสกสรร  ใจประเสริฐ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลุสนธิ
2. เด็กหญิงศศิธร  แสงคร้าม
 
1. นางอัญชลี  บัวผัน
2. นางนพวรรณ  มะมา
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 1. เด็กชายวีระภัทร  โสลา
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ใจกล่ำ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พรมมาศ
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงชลธาร  แก้วงาม
2. เด็กหญิงรัตนากร  ดาวลาย
 
1. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายสิรวิชน์  พิเศษ
2. เด็กหญิงอังสุมาลี  ควนนอก
 
1. นายพจนารถ  รอดอ่อง
2. นายศุภชัย  กัณธรรม
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายธนายุต  อ่อนศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนจันทร์ฺ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจริญสุข
 
1. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
2. นางจุฑารัตน์  บุญมี
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ชัยปรีชา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาวา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองทอง
 
1. นายนิพนธ์  บุญมี
2. นางบุปผา  กองละเอียด