หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1 รร.อนุบาลพิจิตร รร.อนุบาลเมืองฯ รร.ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ รร.บ้านเมืองเก่า รร.เทศบาลบ้านปากทาง

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
2 ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
6 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวบุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสุเทพ บุญวัฒน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางนิตยา จุลบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางจันจิรา แพทองคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางวิเชียร สังขนุกิจ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายประสาร เมืองเหลือ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายดิเรก ทับอินทร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายอำนาจ เพ็งศิริ นายกสมาคมฯ อำเภอเมือง และประธานกลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสุวิทย์ ทองคำ นายกสมาคมฯ อำเภอสามง่าม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวิชญ์พล ถิ่นนุช นายกสมาคมฯ อำเภอวังทรายพูน คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายธีธัช นาระหัด นายกสมาคมฯ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และประธานกลุ่มโรงเรียนดงเสือใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายธนกฤต เต็งสุวรรณ์ นายกสมาคมฯ อำเภอสากเหล็ก และประธานกลุ่มโรงเรียนหนองหญ้าเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร นายกสมาคมฯ อำเภอวชิรบารมี และประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโมกข์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวิเชียร บำรุงมา ประธานกลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสุเนตร พินิจสงคราม ประธานกลุ่มโรงเรียนหลักเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายนเรศ ศรีประเสริฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนหัวดงฆะมัง คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายนิพนธ์ พุ่มมี ประธานกลุ่มโรงเรียนวังกลม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าฬ่อ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสุรศักดิ์ หอมเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังปลาไหล คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายศรายุทธ ตาสี ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองพระปล้อง คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางรุ่งศรี ใจเอื้อ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังท่าช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนไผ่รอบ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายสมควร จันทพิมพ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเนินสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายพิพัฒน์ นิ่มพันธ์ุ ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงสาม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายมงคล แก้วอรสาน ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายปัญญา เกี้ยวเกิด ประธานกลุ่มโรงเรียนรังนกเนินปอ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุรเศรษฐ พานิชกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าเยี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายสมใจ สมบุญยอด ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนาบัว คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางจรวยพร ถาวรพงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายพิทยา บุญเกตุ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
41 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
42 นายประสาร เมืองเหมือ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
43 นายวิเชียร บำรุงมา ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
44 นายดิเรก ทับอินทร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
45 นางสาวนารีรัตน์ ตั้งประดิษฐ์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
46 นางนิศานาถ ขันธบูรณ์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
47 นางสาวศศิธร อภินันทโน รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
48 นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
49 นายลำใย สิงห์ลอ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
50 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
51 นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
52 นายนิรุตติ ครุฑหลวง ผอ.โรงเียนบ้านหนองขาว คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
53 นายกีรติ จันทรมณี ผอ.โรงเรียนวัดหนองหลวง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
54 นายสุเนตร พินิจสงคราม ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
55 นางนิกูล ทองหน้าศาล ผอ.โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
56 นายสังเวย หมอนเมือง ผอ.โรงเรียนวัดดงกลาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
57 นายพิพัฒน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสามง่าม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
58 นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
59 นายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ ผอ.โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
60 นายพยุง มดเจริญ ผอ.โรงเรียนวัดท่าข่อย คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
61 นายนพดล เมืองสอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
62 นายวิเชียร ศิริจันทร์ ผอ.โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
63 นายสุวิทย์ ทองคำ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
64 นายนเรศ ศรีประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านสวนแตง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
65 นางสาวสุนีย์ ด้วงทอง ผอ.โรงเรียนบ้านปลวกสูง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
66 นายธวัช เต็งสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
67 นายบุญเลิศ ด่านไทยนำ ผอ.โรงเรียนวัดเขารูปช้าง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
68 นายอดิศร ทิพย์ทำ ผอ.โรงเรียนวัดจระเข้ผอม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
69 นายวิเชียร บำรุงมา ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
70 นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี ผอ.โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
71 นายพิทยา บุญเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
72 นางธนพรรณ รอดกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
73 นายสมโภชน์ บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
74 นายสมพร ปานแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
75 นางสาวทองปอน พิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
76 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
77 นางยุคลธร สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
78 นางสาวนิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
79 นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
80 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
81 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
82 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
83 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
84 นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังอ้อ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
85 นายวิษณุ สนปี ครูโรงเรียนบ้านสวนแตง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
86 นายเสนาะ เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
87 นายเฉลิม เขียวพุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านมาบฝาง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
88 นายอัษฎา่วุธ ศรีสำราญ ช่างไฟฟ้า ช4 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
89 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
90 นายพิทยา บุญเกตุ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
91 นางสาวนารีรัตน์ ตั้งประดิษฐ์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
92 นางนิศานาถ ขันธบูรณ์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
93 นางสาวศศิธร อภินันทโน รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
94 นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
95 นายลำใย สิงห์ลอ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
96 นางอัญชลี ชัยธนะกุลมงคล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
97 นางสาวปริญญาภรณ์ ทับบุญมี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
98 นายหัสชัย บัวชุม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
99 นายอัศวิน ถาวรศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
100 นายวันชัย บุญทั่ง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
101 นางมาลัย รอดศรีธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
102 นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
103 นางประภาภรณ์ อมรสุรินทวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
104 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
105 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
106 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
107 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
108 นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
109 นายมนูญ กาหา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
110 นางนงค์นุช ตุลาพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
111 นางสมคิด ไตรยุทธรงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
112 นางณัชชา คานิยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
113 นางสาวนิษากร ใจแสน ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
114 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
115 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
116 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
117 นายประสาร เมืองเหมือ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
118 นายวิเชียร บำรุงมา ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
119 นายดิเรก ทับอินทร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
120 นายวีระ อินทะกูล ช่างไฟฟ้า ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
121 นายกรี กองเทียม ช่างไม้ ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
122 นายสมภพ คุ้มเวช พนักงานพัสดุ ส4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
123 นายสนาม สุขเกษม ช่างไฟฟ้า ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
124 นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง ช่างไฟฟ้า ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
125 นายฉัตรชัย เจริญทิม ช่างไฟฟ้า ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
126 นายสมคิด ศรีสุข ช่างไฟฟ้า ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
127 นายวสันต์ ลอยพงษ์ศรี ช่างไฟฟ้า ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
128 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
129 นางอรพร ขำทองระย้า ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
130 นายชนินทร์ เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
131 นายวันชัย บุญทั่ง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
132 นางประภาภรณ์ อมรสุรินทวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
133 นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
134 นายบุญส่ง ปานเสน ช่างไม้ ช3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
135 นางสาวนารีรัตน์ ตั้งประดิษฐ์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
136 นางนิศานาถ ขันธบูรณ์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
137 นางสาวศศิธร อภินันทโน รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
138 นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
139 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
140 นางสาวบุญเลี้ยง อินทระ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
141 นางสางจุฑามาศ อุทัยวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
142 นางสาวธนัญกรณ์ สุขศิริ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
143 นางภัทราภรณ์ คงนุ่น ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
144 นางสุธาทิพย์ ม่วงเส็ง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
145 นางสาวละอองทิพย์ มีทรัพย์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
146 นางศิรภัสสร ปราบสมรชัย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
147 นางเกศกาญจน์ กองคำ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
148 นางสาวณฐมน ตั้งสิทธิโชค ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
149 นางดาราพร เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
150 นางสุพานิต ศรีสังข์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
151 นายพยงค์ ดิดจาด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
152 นายกิตติชาติ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
153 นายประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
154 นายนพัญญ์ เกตุตรง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
155 นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
156 นายพลสิทธิ์ ฤทธิคง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
157 นายจักรี ศรีรอด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
158 นางสาวศลิษา มันตะสูตร ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
159 นางมาลัย รอดศรีธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
160 นางทรัพย์ทวี มูลคำ ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
161 นายธานินทร์ ค้ำเลิศ ช่างไฟฟ้า ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
162 นายชาญชัย จันทร์สิงห์ ช่างไฟฟ้า ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
163 นางศิริพร อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
164 นายสมชัย แก้วแกมแข ช่างไฟฟ้า ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
165 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
166 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
167 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
168 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
169 นางยุคลธร สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
170 นางสาววัชรี บุญโสภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
171 นางสาววิริยา มีไชโย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
172 นายปริญญา ศรีทอง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
173 นางสาววรรณพร ว่องวิไลรัตน์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
174 นางรัชฎาวรรณ บุญวัดหงส์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
175 นางสาวอัญญาณี ทองรวย ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
176 นางสาวอัจฉรา พุ่มแก้ว ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
177 นางสาวพรประภา เขียวเขิน ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
178 นางศิริพร อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
179 นายชัชวาล เกี้ยวเกิด ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
180 นายวิทยา สวนกุหลาบ ครูโรงเรียนวัดฆะมัง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
181 นางนาฏพิมล เจนสาริกิจ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
182 นางสาวยุพา ไทยเจริญ ครูโรงเรียนบ้านไดชุมแสง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
183 นางสาวสุจิตตรา สิงห์สง่า ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
184 นางสาวภัควลัญชญ์ ยอดเปล่ียน ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
185 นางสาวเพชรมาลี สดศรีประเวศ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
186 นางสาวทิพวัล แก้วปล้อง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
187 นางสาวอรพรรษ คัชมาตย์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
188 นางสายหยุด ศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
189 นางขวัญเรียม มณีธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
190 นางสาวสุนทรี ประสพสิน ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
191 นางสาวเกศินี เชื้อนุ่น ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
192 นางไพรัช ทองห่วง ครูโรงเรียนวัดท่าบัวทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
193 นายมงคล ทองห่วง ครูโรงเรียนวัดท่าบัวทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
194 นายกอบโชค พอใจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งประพาส คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
195 นางสาวคนึง ศรชา ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
196 นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
197 นางอภิญญา สินธุ์ขาว ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
198 นางสาวนุจรินทร์ ศรีวิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
199 นางสาวสิริญญา พ่วงพิทยกุล ครูโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
200 นางสาวสิริญญา พ่วงพิทยกุล ครูโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
201 นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามง่าม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
202 นายมณฑล มามี ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
203 นายศุภชัย กัณธรรม ครูโรงเรียนบ้านมาบกระเปา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
204 นายพัสกร คำผานาง ครูโรงเรียนบ้านป่าแซง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
205 นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
206 นางทิพวรรณ์ วิศว์วิสุทธิ์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
207 นางสาววิชุตา สุวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
208 นางสาวสุภาวดี เกตะมะ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
209 นางสาวศิริรัตน์ มีเงินราช ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
210 นายจีรยุทธ แช่มชัย ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
211 นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศ ครูโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
212 นางสาวเพ็ญพร เวชกร ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
213 นางฉวี ไชยแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
214 ว่าที่ร้อยตรีสมพล ปานทิพย์ ครูโรงเรียนราษฏร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
215 นางสาวลภัสรดา เอี่ยมมา ครูโรงเรียนราษฏร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
216 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
217 นางสาวอรชพร ฤทธิ์แก้ว ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
218 นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
219 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
220 นางสาวนิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 0953438844 ศน.นิตยา บุญปู่ 0897084240 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 0869291092
ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.ปิติ วิทยการ 0931355583
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]