หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pck1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสมคิด เกตุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ นันทะสารโรงเรียนบ้านวังอ้อรองประธานกรรมการ
3. นางสมพิศ ฟองชัยโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการ
4. นางสมจิตร เจริญชัยโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
5. นางนัทธมน หลีจูโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสมคิด เกตุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ นันทะสารโรงเรียนบ้านวังอ้อรองประธานกรรมการ
3. นางสมพิศ ฟองชัยโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการ
4. นางสมจิตร เจริญชัยโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
5. นางนัทธมน หลีจูโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุปรียา นามั่นโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นางบุญทิพย์ สุขมากโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี เที่ยงอยู่โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวพิไลพร ชังเภาโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางประสานสุข เรือนมูลโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา สายทองโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านไดชุมแสงกรรมการ
4. นางสาวอรุณี แสงศรีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวประภา แอเขี่ยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางประสานสุข เรือนมูลโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา สายทองโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านไดชุมแสงกรรมการ
4. นางสาวอรุณี แสงศรีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวประภา แอเขี่ยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นางบุษรินทร์ วัฒนธัญญกรมโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผาณิต โพธิ์ใบโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
4. นางวิจิตร เพชรชาติชั้นโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางลัดดา เมฆสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ปลื้มสุขโรงเรียนบ้านวังทับไทรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา จันทรมณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นางออมสิน ขำบัณฑิตย์โรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
5. นางสาวนวพร เฉลยไขโรงเรียนบ้านบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เมฆสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ปลื้มสุขโรงเรียนบ้านวังทับไทรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา จันทรมณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นางออมสิน ขำบัณฑิตย์โรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
5. นางสาวนวพร เฉลยไขโรงเรียนบ้านบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสารภี รอดมณีโรงเรียนบ้านทุ่งประพาสประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ทานะมัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบังอร ผังดีโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางรุ่งศรี สุขเกษโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสารภี รอดมณีโรงเรียนบ้านทุ่งประพาสประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ทานะมัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบังอร ผังดีโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางรุ่งศรี สุขเกษโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัญกรณ์ กันทะสาโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวธัญญา ผังดีโรงเรียนบ้านหนองสะแกรองประธานกรรมการ
3. นางจงกล ปัถพีโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสมจิตร เจริญชัยโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอำภา บุญศิริโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)ประธานกรรมการ
2. นางศศิภา มีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร มธุรสโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางรักษิณา จันทโชติโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นางสาวสุนทร คัดชานันท์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอำภา บุญศิริโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)ประธานกรรมการ
2. นางศศิภา มีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร มธุรสโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางรักษิณา จันทโชติโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นางสาวสุนทร คัดชานันท์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอรพิน เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ พรรณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี คำมกโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวพรรณงาม รอดฟ้าโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา สุขใสโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางเสาวภาคย์ เลยะกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาววนาลี รกไพรโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ กุศลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางพัฒนา สุรัตน์สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลวังทรายพุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเสาวภาคย์ เลยะกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาววนาลี รกไพรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ กุศลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางพัฒนา สุรัตน์สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลวังทรายพุนกรรมการ
5. นางธิดาพรรณ วฌิตย์ธนาคมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายกมล มุทุจัดโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นายภาสกร มันตะสูตรโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
3. นายกิตติโชค กระบวนศรีโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายน้อม รักเกียรติ์โรงเรียนวัดดงป่าคำประธานกรรมการ
2. นางฉวี ไชยแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ จินตเวกโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวิช สายทองโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ อินหนูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวชุติมา จันทรภักตร์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ปานศรีโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์นุช กองเต๊กโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวณัฏชิญานีย์กร บุตะวงษ์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายขรรณ์ชัย เวชพรโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ พุฒฟักโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุณีวัลย์ อุดมวงศ์โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายปรัณ อยู่แบนโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช จั่นแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แสงอรุณโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประณีต เทียมศรโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางกรวิกา อ้นโตโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
3. นายอมรพล โสภาโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา สังวรณ์โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจีรา ขำสว่างโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา สายแปลงโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
3. นายวิทวัส เณรหลำโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายบัณฑิต ใจแก้วโรงเรียนบ้านสวนแตงประธานกรรมการ
2. นางปัญญานี บุญวงศ์โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวคณิตรา โป๊ะคงมีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางทิติภา ธนะโชติวราธรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นางสาวราตรี กรีอินทองโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
6. นางระยอง เพ็ญศรีโรงเรียนวัดท่าข่อย(สลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126)กรรมการ
7. นางสาวสุนิสา หมอกมืดโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์กรรมการ
8. นางสาวสนทยา ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
9. นายอารักษ์ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
10. นางวิลาสินี บุญม่วงโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสมนึก กลิ่นอ้นโรงเรียนบ้านบัวยางประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรพร ศรีนารางโรงเรียนบ้านห้วยคำตาลกรรมการ
4. นางสาววาสนา ชูจิตรโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
5. นางสาวสนทยา ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
6. นางสาวพรสุพจน์ เขียวพุ่มพวงโรงเรียนบ้านยางตะพายกรรมการ
7. นางยุพิน ยอดเถื่อนโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี กฐินทองโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวงกรรมการ
9. นางสาวจิดาภา ชัยแสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
10. นางสาววาริน คำเล็กโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอนุชา จันทรมณีโรงเรียนบ้านมาบมะไฟประธานกรรมการ
2. นายพรรษวุฒิ ธนูทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา สว่างแก้วโรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
4. นายรังสรรค์ เข้าเมืองโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลธิชา ดอกบัวโรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ คำเงินโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
7. นางสาววลัยลักษณ์ บัวเก๊าโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
8. นางสาวธารทิพย์ สระภาภักดิ์โรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
9. นางสาวเพ็ญพรรณ โลกวุฒิโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
10. นางสาววิลัยรัตน์ เกิดผลโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางไพรัช ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา ท้าววัฒนากุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ เกยงค์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรัสวดี ด่านพิไลพรโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวประริดา สุดสงวนโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นางสุทธิกานต์ สอนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประหยัด เจริญชัยโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร เทศแก้วโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
3. นางสาวโสรยา กันเสือโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฎชิญานีย์กร บุตะวงษ์โรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางประไพ อยู่บุญโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ บุญมีโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายถาวร ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
3. นางอุษา ตรงต่อกิจโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายโชค น่วมศรีนวลโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อุ่ยเจริญศักดิ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
3. นางปรานีต เอี่ยมดีโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอบศรี เมืองเหลือโรงเรียนวัดคลองโนนประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ขำจาดโรงเรียนบ้านยางสามต้นสาขาบ้านดงพลับกรรมการ
3. นายสุเทพ ถัดทะพงษ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางจีรนาฎ คำแสงโรงเรียนบ้านน้อยกรรมการ
3. นางสาวจีระนันท์ นันทะสารโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางลิลิตา สังข์ศิลป์โรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางวนัชญญา ปันทวายโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวธารีรัตน์ ใจเอื้อยโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ สุขเจริญโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายอธิปัตย์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
3. นางสาวบุญส่ง นพกาลโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายนรงค์ฤทธิ์ ศรีทองโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช กลีบจันทร์โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวีระยุทธ บุญเกตุโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสนามชัย ม่วงมีโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
3. นายกอบโชค พอใจโรงเรียนบ้านทุ่งประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมานะ แก้วหนูโรงเรียนวัดคลองโนนประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ คุ้มชัยโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นางขนิษฐา การงานดีโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ คำฟักโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ ถึงกันโรงเรียนบ้านยางตะพายกรรมการ
3. นางวันทนา ไทยหล่อโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ใจแก้วโรงเรียนบ้านสวนแตงประธานกรรมการ
2. นายชาติพันธ์ เชื้ออ้วนโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นางสาวภาณินี ห่านวิลัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายพัสกร คำผานางโรงเรียนบ้านป่าแซงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงตา เผ่าสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79กรรมการ
5. นางวาหลิน เสมียนอ่ำโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายพัสกร คำผานางโรงเรียนบ้านป่าแซงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงตา เผ่าสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่79กรรมการ
5. นางวาหลิน เสมียนอ่ำโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายพัสกร คำผานางโรงเรียนบ้านป่าแซงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงตา เผ่าสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่79กรรมการ
5. นางวาหลิน เสมียนอ่ำโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นายไกรวิทย์ รากแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาววรรธนันท์ ทองมาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นายไกรวิทย์ รากแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาววรรธนันท์ ทองมาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวนาฏเฉลียว อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางนิทรา คุณนิธิกรโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เหลืองทองคำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวนาฏเฉลียว อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางนิทรา คุณนิธิกรโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เหลืองทองคำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฏเฉลียว อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางนิทรา คุณนิธิกรโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เหลืองทองคำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79ประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองนำ้เขียวกรรมการ
4. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวนพรัช ชูชื่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79ประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองนำ้เขียวกรรมการ
4. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวนพรัช ชูชื่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่79ประธานกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกูลโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองนำ้เขียวกรรมการ
4. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวนพรัช ชูชื่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
6. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ เขื่อนพันธ์โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิมพ์ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
4. นางสราญรัตน์ สุรรักษ์เรืองกุลโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
5. นางภัทรวดี เปลี่ยนสนิทโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์ ทองอ่วมโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
5. นางภัทรวดี เปลี่ยนสนิทโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางบรรจง เกษรสุขโรงเรียนบ้านยางตะพายประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา ทองทวีสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
3. นางมัณฑนา สุรรัตน์โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางบรรจง เกษรสุขโรงเรียนบ้านยางตะพายประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายเนตร ตรีสูนย์โรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางศุภกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการ
4. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางศุภกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
3. นางจันทนา นิ่มวงษ์โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
4. นางสาวจีรพรรณ วุฒิสารโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวงกรรมการ
5. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
3. นางจันทนา นิ่มวงษ์โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
4. นางสาวจีรพรรณ วุฒิสารโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวงกรรมการ
5. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
3. นางจันทนา นิ่มวงษ์โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
4. นางสาวจีรพรรณ วุฒิสารโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวงกรรมการ
5. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการ
4. นางศุภกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
3. นางจันทนา นิ่มวงษ์โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
4. นางสาวจีรพรรณ วุฒิสารโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวงกรรมการ
5. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นางสาวสุปรียา นามั่นโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
5. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นายธีรติ ชาวอ่างทองโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางราตรี คงเทศโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
5. นางศุภกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางขวัญเรียม มณีธรรมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล สีฉ่ำโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวายกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม เมิกสว่างโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
3. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางบุญธรรม เมิกสว่างโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
4. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางบุญธรรม เมิกสว่างโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
4. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางบุญธรรม เมิกสว่างโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
4. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-นาฏศิลป์

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสายโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยรัตน์ อิ่มสินโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิรัญญา สุจริตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สมสายโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยรัตน์ อิ่มสินโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิรัญญา สุจริตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนวัดศรีศรัทธารามรองประธานกรรมการ
3. นายประทีป ด้วงกันโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการ
4. นายสมจิตร ไตรธรรมโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79กรรมการ
5. นายลำใย สิงห์ลอโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)รองประธานกรรมการ
3. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ถนอมมิตร์โรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนเรศ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนแตงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ภู่ดีโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
4. นายภคพล เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงินทองย้อยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพลูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณี สมยาสุขโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายสิริภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวสุภัคชญา อัดโดดดรโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงินทองย้อยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพลูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณี สมยาสุขโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายสิริภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวสุภัคชญา อัดโดดดรโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ (เงินทองย้อยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพลูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณี สมยาสุขโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายสิริภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวสุภัคชญา อัดโดดดรโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางคำรัก โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพงประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ทรงบัวผันโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นางสุกรี สังวรกาญจน์โรงเรียนบ้านไดชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนา บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางชลิตนาฏ บุญปู่โรงเรียนบึงสีไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางคำรัก โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพงประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ทรงบัวผันโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นางสุกรี สังวรกาญจน์โรงเรียนบ้านไดชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนา บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางชลิตนาฏ บุญปู่โรงเรียนบึงสีไฟกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพชรมาลี สดศรีประเวศธุรการโรงเรียนกรรมการ
4. นายณัฐนนท์ บัวทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวนิตยา พักดีโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงธุรการโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวธิดาพรรณ วณิตย์ธนาคมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมงคล ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายยุรนันท์ ถอดเขี้ยวโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมพร สุดตาโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอทิตยา พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วิมล ภู่ฤทธิ์โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นายทรัพย์สกุล เกตุเขียวโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ โรจน์สว่างโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรมาลี สดศรีประเวศธุรการโรงเรียนกรรมการ
3. นายยุรนันท์ ถอดเขี้ยวโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ บัวทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพร เวชกรโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
4. นางสาวเพชรมาลี สดศรีประเวศธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพร เวชกรโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นายไพรัช มีอุสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
3. นางสาวนิตยา พักดีโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายมงคล ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นายไพรัช มีอุสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
3. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
3. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา ทัพใหญ่โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ สุขงามโรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ทองคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ทัพใหญ่โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสวก พิลาโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวายรองประธานกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ สุขงามโรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ทองคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาคร เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางสาคร พึ่งบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยคำตาลกรรมการ
3. นางนิตยา ทองล้อมโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาคร เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางทองเหรียญ กลิ่นแย้มโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นางนิตยา ทองล้อมโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุธีร์ ประสานสมบัติโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา สมรภูมิโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางปราณี ปานะวุธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุธีร์ ประสานสมบัติโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางปราณี ปานะวุธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอารี เหล่ากสิการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ผึ่งเย็นโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
3. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอารี เหล่ากสิการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก บุญปู่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมร บุญมาโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ หมอกมืดโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางน้ำอ้อย สัญชัยชาติโรงเรียนเนินพลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมร บุญมาโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางน้ำอ้อย สัญชัยชาติโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
3. นางสะอาด ต่อพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมคิด บุญมีโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ วิเชียรศรีกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ พรรณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอุไร สุภะเสถียรโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมคิด บุญมีโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ วิเชียรศรีกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางพเยาว์ สงวนสัตย์โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
4. นางอุไร สุภะเสถียรโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่๕๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ อะทะไชยโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวลัยภรณ์ ธนสัมบัณณ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางเฉลา ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
4. นางสมศรี ณะเสนโรงเรียนบ้านถำ้คะนองกรรมการ
5. นางอนัญญา ด่านไทยนำโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวลัยภรณ์ ธนสัมบัณณ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางเฉลา ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางสมศรี ณะเสนโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
4. นางอนัญญา ด่านไทยนำโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสำนวน จำนงค์ภักคีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา วิชาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างกรรมการ
3. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ ก๊กมาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชยา วิชาสิทธ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างกรรมการ
4. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมใจ เสามีโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทะกูลโรงเรียนวัดดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ กันน้อยโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเอื้อมเดือน แสงปัญญาโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ธนสัตยาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ เสามีโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทะกูลโรงเรียนวัดดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ กันน้อยโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ ธนสัตยาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพิศมร เอี่ยมอาจโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี กวยทะวิมลโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวายกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช รัตนปัญญากรโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการ
4. นางสุภัค วงศ์สกุลหล่อโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางปริญญา ไทยลาโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุรีรัตน์ พุกกลิ่นโรงเรียนบ้านมาบกระเปาประธานกรรมการ
2. นางจรัสแสง จุลกลับโรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ จันทันโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
4. นางสาววทัญญู ทองกลัดโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
5. นางอำนวย นากกรโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ สุขศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ชัยสุขโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ สุขศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ชัยสุขโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ สุขศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยสุขโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ สุขศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยสุขโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ สุขศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยสุขโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ สุขศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยสุขโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ สุขศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยสุขโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ สุขศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ชัยสุขโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุนันท์ สุขศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยสุขโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ สุขศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยสุขโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แสงอินทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
3. นางยุพา เฟื่องโชติการโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรวี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แสงอินทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
3. นางยุพา เฟื่องโชติการโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรวี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แสงอินทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
3. นางยุพา เฟื่องโชติการโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรวี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แสงอินทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
3. นางยุพา เฟื่องโชติการโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรวี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดคลองโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แสงอินทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
3. นางยุพา เฟื่องโชติการโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรวี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสรวงสุดา บุญเรศโรงเรียนวัดหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางนภากร ทิพย์ทำโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นางสาวอริสตรา ดีอุดมโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสรวงสุดา บุญเรศโรงเรียนวัดหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางนภากร ทิพย์ทำโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นางสาวอริสตรา ดีอุดมโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีทองโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการ
3. นางสาวบงกช เนตรคำโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีทองโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการ
3. นางสาวบงกช เนตรคำโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พันธ์ุหวยพงศ์โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีทองโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการ
3. นางสาวบงกช เนตรคำโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
4. นายวรจักษ์ กำหนดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ สีนวนโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
4. นายวรจักษ์ กำหนดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ สีนวนโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
4. นายวรจักษ์ กำหนดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ สีนวนโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
4. นายวรจักษ์ กำหนดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ สีนวนโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
4. นายวรจักษ์ ก้านแก้วโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ สีนวนโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
4. นายวรจักษ์ กำหนดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ สีนวนโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
4. นายวรจักษ์ กำหนดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ สีนวนโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
4. นายวรจักษ์ กำหนดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ สีนวนโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
4. นายวรจักษ์ กำหนดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ สีนวนโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
4. นายวรจักษ์ กำหนดโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ สีนวนโรงเรียนบ้านหนองจั่วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวประภาณี ปัณราชโรงเรียนบ้านท่ามะไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวพนาวรรณ ไทยเจริญโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
3. นางอังศุธร บุญมาโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
4. นางประภารัตน์ กลัดแก้วโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวประภาณี ปัณราชโรงเรียนบ้านท่ามะไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวพนาวรรณ ไทยเจริญโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
3. นางอังศุธร บุญมาโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
4. นางประภารัตน์ กลัดแก้วโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคำมวล สอนจีนโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายชูชีพ ภักดีโตโรงเรียนบ้านท่าแหกรรมการ
4. นายนนทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคำมวล สอนจีนโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายชูชีพ ภักดีโตโรงเรียนบ้านท่าแหกรรมการ
4. นายนนทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาริณี เที่ยงอยู่โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสำเริง ตงเท่งโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการ
3. นางนิศาชล ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดวังตะขบกรรมการ
4. นางบุญเลื่อน เถื่อนชื่นโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ บุญผ่องโรงเรียนบ้านเนินยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาริณี เที่ยงอยู่โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสำเริง ตงเท่งโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการ
3. นางนิศาชล ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดวังตะขบกรรมการ
4. นางบุญเลื่อน เถื่อนชื่นโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ บุญผ่องโรงเรียนบ้านเนินยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาริณี เที่ยงอยู่โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสำเริง ตงเท่งโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการ
3. นางนิศาชล ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดวังตะขบกรรมการ
4. นางบุญเลื่อน เถื่อนชื่นโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ บุญผ่องโรงเรียนบ้านเนินยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาริณี เที่ยงอยู่โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสำเริง ตงเท่งโรงเรียนวัดเนินปอกรรมการ
3. นางนิศาชล ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดวังตะขบกรรมการ
4. นางบุญเลื่อน เถื่อนชื่นโรงเรียนวัดบ้านไผ่าท่าโพใต้กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ บุญผ่องโรงเรียนบ้านเนินยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคำมวล สอนจีนโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายชูชีพ ภักดีโตโรงเรียนบ้านท่าแหกรรมการ
4. นายนนทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคำมวล สอนจีนโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายชูชีพ ภักดีโตโรงเรียนบ้านท่าแหกรรมการ
4. นายนนทน์ฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 126)ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส สังฆรักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
4. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 126)ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส สังฆรักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
4. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 126)ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส สังฆรักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
4. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 126)ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส สังฆรักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
4. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 126)ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส สังฆรักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
4. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 126)ประธานกรรมการ
2. นายโอภาส สังฆรักษ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางกัลยา ทองม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
4. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรายุทธ์ เส็งพานิชโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายอโณเชาว์ สุขหนุนโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวน้ำค้าง เคียงข้างโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรายุทธ์ เส็งพานิชโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายอโณเชาว์ สุขหนุนโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางน้ำค้าง เคียงข้างโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 0953438844 ศน.นิตยา บุญปู่ 0897084240 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 0869291092
ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.ปิติ วิทยการ 0931355583
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]