รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลิตา  โพธิน
 
1. นางอัมพร  จันทร์ขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงภักดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  นันต๊ะคุม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงนิภัทร์ทรา  แผนเสือ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุ่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงธัญญากร  อยู่พ่วง
 
1. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แซงบุญเรือง
 
1. นางปราณี  เข็มวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กหญิงรสิตา  วงเกิด
 
1. นางประไพ  แสงเปี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  คันซอทอง
 
1. นางณฐพรรณ  อยู่ยงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กหญิงจิรสุตา  สุขภักดี
 
1. นางสุจินดา  ภู่แพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิ่มอนงค์
 
1. นางสาวนันทิกานต์  จิตรชนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายนัฐชนัญ  จีนเจ๊ก
 
1. นางจารุวรรณ  หยดย้อย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงชนิดาภา   เรืองรุ่งโรจน์
 
1. นางภานิณี   สุขโชคพานิช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงชนิกานต์  กรรขำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองดอนเปลี่ยน
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  เกตุสาคร
 
1. นางกาญจนาณัฐ  จูงวงศ์
2. นางมุนีพร  สมานมิตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกำลัยทิพย์  สุขเสมอ
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  ผ่องจะบก
3. เด็กหญิงอมราพร  โพพ่วง
 
1. นางสาวเจียรนัย  ดีเดช
2. นางสาวจันทร์จิรา  กองปาน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัทสุข
2. เด็กชายวิศรุต  พรมแตง
3. เด็กหญิงอาทิตญา  เทพมาศ
 
1. นางวลัยพร  ดีเจริญ
2. นางสาวยุพดี  ชาญสมัคร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายภาทิต  อินสุธา
2. เด็กหญิงเนตรชนก  จุ้ยโต
 
1. นางวชิราภรณ์  เรืองศรี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  กิ่งจำปา
2. เด็กหญิงแววมณี  ท้าวศรี
 
1. นางสาวชนิดา  ยะคิณีย์
2. นางสาววรัชญา  สามารถ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงวิศลย์  แก้วแสน
 
1. นางสาวนิศา  นาคนิยม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 1. เด็กชายสาธิต  มาทันใจ
 
1. นายมนัส  ศรีสมพร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1. เด็กหญิงพิมอักษร  อิ่มศิล
 
1. นางสาวสมใจ  สุขแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฎฐา  แถลงกัน
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พุ่มเจริญ
3. เด็กหญิงวริศรา  สุขสุม
 
1. นางสาวสุพรรษา   ธรรมสโรช
2. นายนิวัฒน์  โพธิ์ชัยโถ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   เกตุขุนทด
2. เด็กหญิงมิรันตี   กลางบัว
3. เด็กหญิงสุวภัทร์   เอี่ยมมี
 
1. นายไพบูลย์  กาบจันทร์
2. นางสาวสิริมา  เจริญผล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1. เด็กชายปภัสสรา  พวงทอง
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  จันสา
3. เด็กหญิงเจนณิสา  มั่นพรม
 
1. นางเจียมรัตน์  ธนะมิตร
2. นางสมพร  ฟองเอม
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์ทิณ
2. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์ษา
3. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  จรูญจิตรวีร์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  อยู่ป้อม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สมุทร
2. เด็กหญิงสุปรียา  ห้อยมาลา
 
1. นางอารีย์รัตน์  จันทร์ทับ
2. นางสาวศรีรัตน์  แก้วม่วง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายปัญประภัส  ธูปขุนทด
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เจริญพร้อม
 
1. นางธัญลักษณ์  ด้วงช่วย
2. นางณัชชา  เครือแปง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายศุภกร  พสุพงศ์
 
1. นางประไพศรี  เจริญเปลี่ยน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงฐิติมล  โสดา
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขอม 1. เด็กชายธีรพล  ศรีโนนนาม
 
1. นายวิศรุจ  รื่นกมล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายธนธร  งานสุจริต
2. เด็กชายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์
3. เด็กชายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร
 
1. นางยุพิน  ตาลเหล็ก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ถูกใจ
2. นายธีรดนย์  ศรีมหาโพธิ์
3. เด็กหญิงอัญชนา  กรตุ้ม
 
1. นางนารีรัตน์  ทิวันทา
2. นางดลพร  ศรีสุวรรณ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงชนาพร  ลิ้มประสิทธิ์
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  วังทา
3. เด็กหญิงเมธาวิณี  ทีฆะสุข
 
1. นายสมเกียรติ์  ทับทิม
2. นางปุณณิศา  อ้นชนะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ตาลปั้น
2. เด็กหญิงวราภรณ์   เหวนอก
3. เด็กหญิงสลิลเกตน์   อยู่สนิท
 
1. นางสาวอรอุมา  คำประกอบ
2. นายไพบูลย์  แย้มสัจจา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายณัฐภัทร  พุ่มเปี่ยม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขาวทอง
3. เด็กหญิงวิภาดา  ขาวพราย
 
1. นายสมพร  โพธิ์อ่อง
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุขแจ่ม
2. เด็กชายสหรัฐ   สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขแจ่ม
 
1. นายสุนทร  ยอดนิล
2. นางมาเรียม  เจียมประกอบ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกัลยกร  อภิสิทธิ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  เหว่าโต
3. เด็กหญิงภัทรพร  ครองชีพ
 
1. นายพิฆเนศ  บัวสนิท
2. นายสมจิตร์  มุ่งมาตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพชรวารินทร์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพา
3. เด็กหญิงนิษยา  พูลทอง
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นางสาวสลิลรัตน์  วรรณสอน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงภูริชญา  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงอรทัย  ปานเขียว
 
1. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงอภิชญา  เนตรน้อย
2. เด็กหญิงเพียงดาว  ไตรรุ่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  มากมี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายจักรพันธ์  แก้วพราย
2. เด็กหญิงดรัญพร  วงษา
 
1. นางสาวธิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคาง 1. เด็กหญิงดาริสา  เกตุโชติ
2. เด็กชายวชร  วรัณทนากุล
 
1. นางศริภัทร  เขียวละลิ้ม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคาง 1. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วเกิด
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันวดี
 
1. นายสมบัติ  ชลภิญโญสกุล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ปั้นสุข
2. เด็กชายสิทธิกร  ใสแก้ว
 
1. นายสัญญา  จาบทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กชายนทีธร  สุขรอด
2. เด็กชายวรกันต์  วรรณวิโรจน์
 
1. นายอรรถพร  คล้ายนุ่น
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โกธรรม
2. เด็กหญิงปิยพัชร  คุ้มนุ่น
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  ทับทิมเพชร์
4. เด็กหญิงอริตา  อิ่มใจ
5. เด็กหญิงอริสา  จรูญโชคอนันต์
 
1. นางสาวปวีณา  อยู่โพธิ์
2. ดร.นาถนรินทร์  เพทายเทียมทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัชณิชา  ดอกไม้
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรรุ่ง
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมณี
4. เด็กหญิงสุวิชาดา  หาวอ
5. เด็กหญิงเพชรมณี  สายชุม
 
1. นางอัมพร  ยอดวิเศษ
2. นายบุญส่ง  ยอดวิเศษ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงจีรณา  เรืองวงษ์
2. เด็กหญิงนันทินี  แสงพิกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ราชคฤห์
4. เด็กหญิงลฎาภา  รอดแสวง
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พุ่มศรี
 
1. นางแสงเดือน  ท้วมเทศ
2. นายสราวุฒื  บุญทับ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   สุขลักษณ์
2. เด็กหญิงทวีพรรณ   หล่อเลิศรัตน์
3. เด็กหญิงธวชินี  ปานเพชร
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสำเภา
5. เด็กหญิงสิรภัทร   โพธิ์อ่อง
 
1. นางกาญจนาณัฐ  จูงวงศ์
2. นางมุนีพร  สมานมิตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายชนะชัย  ปาละศิริ
2. เด็กชายชัยชนะ  กาสี
3. เด็กชายธนภัทร  คงเพชรศักดิ์
4. เด็กชายวีรพัฒน์  ศิริจันโทวาท
5. เด็กชายเกรียงไกร  ใหลประเสริฐ
 
1. นางสาวพิราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวศนิษา  ฤทธิ์บำรุง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงดรุณี  ศิริชาติ
2. เด็กชายพีรณัฐ  เรืองบางแก้ว
3. เด็กหญิงศุภราวดี  ทองคำ
4. เด็กชายสราวุธ  โอภาษี
5. เด็กหญิงสุนิษา  พวงจำปา
 
1. นางอาภรณ์   อินทะศร
2. นายวัชรพงษ์  อาจธัญกิจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุนกยูง 1. เด็กหญิงนัชชา  ผ่อนตาม
2. เด็กชายประกร  ประจง
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  เพชรพิทักษ์
4. เด็กชายภูมิพงศ์  อิ่มรัง
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กลับสงวน
 
1. นางสาวนภาพร  อ่ำรอด
2. นายประพันธ์  ภวภูตานนท์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โตฉ่ำ
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  นครเกษ
3. เด็กชายปฐมฤกษ์  พรมกุล
4. เด็กชายพงศธร  เกิดปลั่ง
5. เด็กหญิงวรัญญา  มีความสุข
 
1. นางอาภรณ์  อินทะศร
2. นายณัฐพงศ์  แก้วจรูญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  วิชัย
2. เด็กหญิงจานิษตา  ปุษปะวรรณ
3. เด็กหญิงฐิตาภา  บุญยัง
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พึ่งศรี
5. เด็กชายณัฐนนท์  ทัพพรม
6. เด็กชายดลธชัย  ดีพุ่ม
7. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไทยภักดี
8. เด็กหญิงธัญญา  ชัยรัตนกุล
9. เด็กชายธันวา   โพธิผล
10. เด็กชายนรภัทร์  มาสา
11. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุสวงศ์
12. เด็กหญิงนาตาชา  ปาธาน
13. เด็กหญิงพัชรภรณ์  น้อยทัพแสง
14. เด็กชายภูมิวิศิษฏ์  ครองทรัพย์
15. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองโพธิ์ใหญ่
16. เด็กชายรชต  ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงรวินท์นิภา  หลำแพร
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  กฤษฎี
19. เด็กหญิงอาทิตยา  คำอ้าย
20. เด็กหญิงอาภาภัทร  รักษาทรัพย์
 
1. นายนทินันต์  ฉัตรเฉิลม
2. นายสถิตย์  ภูมิแสนโคตร
3. นางขวัญลดา  ภูมิแสนโคตร
4. นางฉัตรลดา  ดีพุ่ม
5. Mr.Vergara  Nicolasito Magno
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงสาธิดา  อ้นพา
 
1. นางวรินทร  บุญมาก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  จิตตรง
 
1. นางสาววิลาวรรณ  รอดแสวง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายวิวัฒน์  สอาดทอง
 
1. นายสุชีพ  ศรีสัมพันธ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายชัยกร  เกตุศิริ
2. เด็กหญิงนัทชาพร  จันทขาว
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางอุไรวรรณ  ชาวนา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา  พันธุ์บุรี
2. เด็กชายรฐนนท  จักษุกรรฐ
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางศรีวัลลี  ธรรมาธร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายกฤษณะ  รักซ้อน
2. นางสาวสุปาณี  แซ่ลอ
 
1. นางสาวพนิดา  ภู่แพ
2. นางชอุ้ม  อินทร์น้อย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงกัลยากร  สืบศรี
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จองสุข
3. เด็กหญิงธิติมา  สอนสีสม
4. เด็กหญิงน้้ำทิพย์  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงภาวินี  ลพประเสริฐ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ล่าบ้านหลวง
7. เด็กหญิงสุภานันท์  ยิ่งทรัพย์
8. เด็กหญิงอรนิภา  บัวศรี
9. เด็กหญิงอริสา  กมลแก้ว
10. เด็กหญิงเกสรา  ทองศิลา
 
1. นายสมบูรณ์  แสงซื่อ
2. นายภาคภูมิ  แก้วชิงดวง
3. นางสาวกุลธิดา  เดือนหงาย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา   บัวสีทอง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   พุกสังข์ทอง
3. เด็กหญิงทิพรัตน์   เกตุขุนทด
4. เด็กหญิงปาริชาติ   ตาลปั้น
5. เด็กหญิงมิรันตี   กลางบัว
6. เด็กหญิงวราภรณ์   เหวนอก
7. เด็กหญิงสลิลเกตน์   อยู่สนิท
8. เด็กหญิงสุทธินันท์   ตรีประโคน
9. เด็กหญิงสุวภัทร์   เอี่ยมมี
10. เด็กหญิงอินทิรา   กูบขุนทด
 
1. นายไพบูลย์  แย้มสัจจา
2. นายไพบูลย์  กาบจันทร์
3. นางสาวอรอุมา  คำประกอบ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คมสินธุ์
2. เด็กชายชลธิชา  ยังเจริญ
3. เด็กหญิงชุติมา  สิมาจาน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุดสวาท
5. เด็กหญิงนิราภร  พลายสกุล
6. เด็กหญิงบุณยานุช  อยู่สุข
7. เด็กหญิงปารวีร์  พิรุณ
8. เด็กหญิงรติมา  บำเพ็ญ
9. เด็กหญิงวริศรา  ศรีคำดี
10. เด็กหญิงศตยามล  แจ่มกลิ้ง
11. เด็กหญิงสิรีธร  สระประทุมมาศ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ชามั่ง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ติดโสม
14. เด็กหญิงอาทิตยา  งามขำ
15. เด็กหญิงแก้วตา  ไพบูรณ์
 
1. นายพิเชษฐ  เขาแก้ว
2. นางนิ่มนวล  โลหะเกื้อกูลวงศ์
3. นางสาวอรสา  เจนถิ่นป่า
4. นายธนารักษ์  เกตุทอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระทู้
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผ่องศรี
3. เด็กหญิงกุลนิดา  หนักแน่น
4. เด็กหญิงจิรดา  ศรีขวาชัย
5. เด็กหญิงณิชา  รักณรงค์
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ลอองศรี
7. เด็กหญิงธิดาพร  บุญเกิด
8. เด็กหญิงปัทมาพร  ภู่ท้วม
9. เด็กหญิงพัชราพร  มั่นรักคง
10. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ใยคง
11. เด็กหญิงพีรดา  กระทู้
12. เด็กหญิงภารดี  ร่มโพธิ์รี
13. เด็กหญิงวลัญญา  เอี่ยมทองแดง
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ปิ่นดอกไม้
15. เด็กหญิงหฤทัยชนก  รักสุวรรณ์
 
1. นายสุเทพ  สุขจิตร์
2. นางสาววาสนา  สารินนท์
3. นางยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์
4. นางอมรมาส  โอภาษี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรัพย์ประโยชน์
2. เด็กชายพงษ์ธรรม  แก้วแสน
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงค์ฝั้น
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงธัญชนก  พุ่มผึ้ง
2. เด็กหญิงปัณณธร  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. นายธราพงษ์  ยอดฉิมมา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 1. เด็กหญิงวาริศา   บุญสมวล
 
1. นางบุญชอบ  เจนธัญกรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายธนกฤต  ทองดี
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายธีรภัทร  แย้มทิพย์
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  แพสยาม
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงพชรพร  มีสุข
 
1. นายมาโนช  แสงศิริ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  สุวรรณโคตร
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กหญิงธีริศรา  ตะกรุดเงิน
 
1. นางสุจินดา  ภู่แพ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงเปรมกมล  ฤกษ์เมือง
 
1. นายชัยณรงค์  เกลียวสีนาค
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหอม 1. เด็กชายพีรวัส   ถาคำ
2. เด็กหญิงสมิตา   คำอ่อน
 
1. นางสาวจินดารัตน์  เรืองรุ่ง
2. นางสาวมะลิวัลย์  พุทธสกุล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กชายนราธร  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงโชติกา  นันทะวงค์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์อ่อง
2. นางมัธยา  อินทะชุบ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงศิรินันท์  เจาะดี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ชื่นมี
 
1. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
2. นางสาวนีรนุช  ยับจอหอ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1. นายทนงศักดิ์  ทาสุวรรณ
 
1. นางยศศิณี  สงวนศักดิ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหอม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   วังประทุม
2. เด็กหญิงนันทฉัตร   เมรุวัย
3. เด็กชายอดิศร   สีดารา
 
1. นางสาวจินดารัตน์  เรืองรุ่ง
2. นางสาววิไลลักษณ์  ปิยถวายพร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหอม 1. เด็กหญิงธนพร   เป้าบ้านเซ่า
2. เด็กชายพายุ   ยอดยิ่ง
3. เด็กชายรพีวิดท์   ตุ้มพิมาย
 
1. นางสาวจินดารัตน์  เรืองรุ่ง
2. นางสาววิไลลักษณ์  ปิยถวายพร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วแวว
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  บุญเถื่อน
3. เด็กหญิงสุภานัน  โสภา
 
1. นางพรรณี  มีแก้ว
2. นายนิเวศน์  มีแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงโยธิกา   มีสุวรรณ์
 
1. นายไพศาล  มีสุวรรณ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กชายวิทวัส  นุ่มมีศรี
 
1. นางจีรนันท์  ชมชื่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรรขำ
 
1. นางสาวสุมาลี  แสงแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตะโก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมะโน
 
1. นายฎนณภพ  สุริชัยข์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงเมทินี   วิชัยวงษ์
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  น้อยมหาพรม
 
1. นางสาวชญานุตม์  คูณหอม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์เมือง
 
1. นายประทวน  คำสะอาด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง  ร่วมกูล
 
1. นางสาวชญานุตม์  คูณหอม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงภัทราพร  หวังประสพกลาง
 
1. นางจีรนันท์  ชมชื่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนุฌากร  วรอินทร์
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
3. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
4. เด็กหญิงนุฌากร  วรอินทร์
5. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
6. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
7. เด็กชายศราวุธ  คชลี
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันดี
9. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
2. เด็กหญิงจันทร์จิราภา  ลาภะ
3. เด็กชายชัยพร  สีสวย
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำกอง
5. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
6. เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
7. เด็กหญิงนุฌากร  วรอินทร์
8. เด็กชายพฤกชนันท์  แหลมเทียน
9. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
10. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
11. เด็กหญิงวริษา  เลาะสูงเนิน
12. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
13. เด็กชายศราวุธ  คชลี
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันดี
15. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายพัฒนะ   แก้วสุขศรี
2. นางพัฒนะ   บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นางนัฏติยา  บุญประเสริฐ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แป้นปราณีต
2. เด็กหญิงชุตินันท์  กันหาลึก
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญผูก
4. เด็กหญิงบุณยานุช  เลิศสูงเนิน
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เอี่ยมพงษ์
6. เด็กชายวิทวัส  เงินกลม
7. นายวิวัฒน์  สมปอง
8. เด็กหญิงสิริจันทร์  วิวรรณ์ตระกูล
9. นางสาวสุจิตรา  ชาติราษี
10. เด็กหญิงสุภาวดี  คงชูดี
11. นายอนาวิน  บัวขาว
 
1. นายฉลาด  ชาติสุทธิ
2. นายจิรพันธุ์  อินบัว
3. นางณัฐรินทร์  พึ่งเพียรธนเดช
4. นางกาญจนา  บุตรศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกณภัทรา  ขำอินทร์
2. เด็กชายจักรพรรณ  นิ่มนวล
3. เด็กชายจิรพงษ์  ขำคำ
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ขำคำ
5. เด็กชายจิราเมธ  ตะบานขวา
6. เด็กหญิงชนาภา  พินสอน
7. เด็กชายชัยทัศน์  มวยทองดี
8. เด็กหญิงณัฏนรี  พุ่มแก้ว
9. เด็กหญิงดลพร  คิภิหลัง
10. เด็กหญิงนภัสรา  เนตรขำ
11. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เทียนทอง
12. เด็กหญิงรุธิรา  มีสุข
13. เด็กหญิงลักษณพร  อยู่เย็น
14. เด็กหญิงวันวิสา  พึ่งกลัด
15. เด็กหญิงสิริกร  จำนงค์โชติ
16. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วจุ้ย
17. เด็กชายอัครพนธ์  ชัยจิตร
18. เด็กหญิงอิศรา  ไชยลาภ
19. เด็กหญิงเสาวภาคย์  มาสอาด
20. เด็กหญิงไผ่พรรณรายณ์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวธนิดา  พรหมชัย
2. นางจิราภรณ์  สามารถ
3. นางจันทร์ตรา  ประจักษ์แจ้ง
4. นางสิรินธร  ขำอินทร์
5. นางยุพา  ศิริรักษ์
6. นางอำนวย  สิงหะนัด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงจารุพรรณ  ก้อนค้างพลู
2. เด็กชายจิรายุ  พรมโชติ
3. เด็กชายปิยวัทธ  พลทรักษา
4. เด็กชายภราดร  กุลาสี
5. เด็กชายรัตนพล  แย้มพจนา
6. เด็กชายวรทัต  พรมโชติ
 
1. นายณัฐพงศ์  ทุมดี
2. นายวิวัฒน์  บุญประสม
3. นางสาวเรียม  ดำมา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายดนุภัทร  จวงสาคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเสริม  จั่นผ่อง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงชิตชนก  รอดสัมฤทธิ์
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงนิศาชล  มากถี่
 
1. นายอรรถ  คล้ายนุ่น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายดนุภัทร  จวงสาคร
 
1. นางณัฐฐิชา  ภู่กำจัด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นางสุธาทิพย์  บัวเทศ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  สาแก้ว
 
1. นางสาวรสิตา  อินทรเกษตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีเจือทอง
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายดนุภัทร  จวงสาคร
 
1. นายวิชาญ  เอี่ยมคง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นางสาววันทนา  สายแก้ว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงรสิตา  จันทร์เจียม
 
1. นายวิชาญ  เอี่ยมคง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กชายปัณณกร  เรืองสาท
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายรัตนพล  แย้มพจนา
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  การภักดี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงสิริภัทรา  แปดแก้ว
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงรสิตา  จันทร์เจียม
 
1. นางนับทอง  ผ่องวิลัย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกชกร  พิชิ
2. เด็กชายกรวิทย์  บัวสุข
3. เด็กหญิงกวิสรา  กล่อมสกุล
4. เด็กชายกิจจณัฏฐ์  ภาคสามศรี
5. เด็กชายคณากร  กาสี
6. เด็กหญิงจิณัฐตา  พฤกษะวัน
7. เด็กชายชนะชัย  บรรจงปั้น
8. เด็กชายชนะศักดิ์  ศิษยนเรนทร์
9. เด็กหญิงชนัฏฌา  มากเงิน
10. เด็กหญิงชนิกานต์  เลขะวัฒนะ
11. เด็กหญิงชลิดา  วงษ์ทานมัย
12. เด็กชายชิษณุพงศ์  หุนนารา
13. เด็กชายญาณพัฒน์  ประทวน
14. เด็กหญิงณัฐชา  แท่นพิทักษ์
15. เด็กชายณัฐภูมิ  เรือนปัญจะ
16. เด็กหญิงณัฐสุดา  สีแสง
17. เด็กชายทักษพงษ์  หาญวรชัยกิจการ
18. เด็กชายธนะรัตน์  อยู่สบาย
19. เด็กชายนขรินทร์  จรัสศรี
20. เด็กหญิงนลินนิภา  แก้วเวียง
21. เด็กชายบัณฑิต  พรมทัน
22. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชติพรม
23. เด็กหญิงปนัดดา  มาเที่ยง
24. เด็กชายพชร  อุ่นเรือน
25. เด็กหญิงพฤทธิพร  สุขรัตน์
26. เด็กชายพีรพัฒน์  สีดำ
27. เด็กหญิงภรัณญา  ประสงค์ผล
28. เด็กหญิงยศรินทร์  บุญทับ
29. เด็กหญิงวริษฐา  สืบสาย
30. เด็กชายวิชญ  เถาเอี่ยม
31. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  รอดโพธิ์
32. เด็กชายสริภัทร  วรอินทร์
33. เด็กหญิงสาริศา  เสวกโอสถ
34. เด็กหญิงสุธาสินี  จาดสกุล
35. เด็กหญิงสุริวภา  เทียนงาม
36. เด็กชายอดิเทพ  ปิ่นทองคำ
37. เด็กหญิงอมราพร  สุธาทิพย์วรรณ
38. เด็กชายอัครพงษ์  หงษ์ทอง
39. เด็กชายอิสระ  รนกระโทก
40. เด็กชายเกรียงศักดิ์  โพธิ์รัตน์
 
1. นายภาณุพงษ์   จิตรเอื้อตระกูล
2. นายนทินันต์  ฉัตรเฉิลม
3. นางสมพิศ  จันทร์ลอย
4. นายสถิตย์  ภูมิแสนโคตร
5. นายวิวรรธน์  สิงโตทอง
6. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
7. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
8. นายธนธรณ์  เพียโพธิ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคำศร  แก้วภาพ
2. เด็กชายจิรเดช  มีเงิน
3. เด็กหญิงชุติมา  สุขอยู่
4. เด็กหญิงปาลิตา  เกิดเนตร
5. เด็กหญิงพิชญาภา  เอกวิไล
6. เด็กชายภัทรนันท์  อ่วมภักดี
7. เด็กชายสุกฤตยา  พรมมา
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ฉ่ำน้อย
 
1. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
2. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายกฤษฎา  กรุตสุข
2. เด็กชายนพดล  พรมดาษ
3. เด็กหญิงบุษกร  สีพรม
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงเรือง
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  รอดลันดา
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สนกัน
7. เด็กหญิงสมัชญา  พลอยประดับ
8. เด็กชายสาริน  โพธิ์ศรีเมือง
9. เด็กชายสุรสิชา  สุวงศ์
10. เด็กหญิงสโรชา  แสงกลาง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
2. นางสาวเจียรนัย  ดีเดช
3. นางอมรรัตน์  สาระหงษ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกชพร  รักนา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  คงเพชรศักดิ์
3. เด็กหญิงน้ำพลอย  ม้าเทศ
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  ม้าเทศ
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อ่อนสำอาง
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์  อ่ำพรม
7. เด็กหญิงอริศรา  อุชะกะ
8. เด็กหญิงเกตุแก้ว  สุขมล
 
1. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
2. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกันตนา  คำโชติ
2. เด็กหญิงดาราวัลย์  คำภู
3. เด็กหญิงปัทมา  องอาจ
4. เด็กหญิงมินตรา  ทองแท้
5. เด็กหญิงสุกานดา  ทาอุบล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัศมี
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อ้นยาง
2. นางสาวเจียรนัย  ดีเดช
3. นางอมรรัตน์  สาระหงษ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจินตภา  สนอ่วม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงณิชกานต์  จิตต์เกษม
4. เด็กหญิงธัญรดา  คงตัน
5. เด็กหญิงปณัฐาศิริ  สันติเสวี
6. เด็กหญิงปภาอร  อริยธนพล
7. เด็กชายปริชญ์  สานวน
8. เด็กชายปัณณวิชญ์  โพธิ์ประสาร
9. เด็กหญิงพอใจ  พิมพ์หนู
10. เด็กชายภาณุพงศ์  แสงดอกไมั
11. เด็กหญิงรตามณี  ไชยมูล
12. เด็กหญิงวรัทยา  คงเชย
13. เด็กหญิงวิรตา  นาคตระกูล
14. เด็กหญิงสุภิสสรา  โชตอำไพ
15. เด็กหญิงอัมพิกา  จันทร์มา
16. เด็กหญิงอุษามณี  ศรีสละ
 
1. นายวิวรรธ์  สิงโตทอง
2. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
3. นายภาณุพงษ์   จิตรเอื้อตระกูล
4. นายสถิตย์  ภูมิแสนโคตร
5. นางขนิษฐา  อโหสิ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายจิณณวัตร  คุ้มนุ่น
2. เด็กหญิงชวิศา  ตะใบนาค
3. เด็กหญิงธนัชพร  จันทร
4. เด็กหญิงศศิปรียานันท์  กันยาทอง
5. เด็กหญิงอรัญญา  ปิ่นสกุล
 
1. นายมานิตย์  บุญสุวรรณ์
2. นางสาวเรณู  อิ่มอุระ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงคันที
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สุยะนา
 
1. นายอรรถ  คล้ายนุ่น
2. นางสาวจุรีมาศ  มันเสาร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงวิยะดา  เหมือนใหญ่
 
1. นางสาวสุพิชชา  บำรุงเมือง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงชิตาภรณ์  จันทร์ส้ง
2. เด็กชายทองศิริ  ปั้นนิล
3. เด็กชายนิติธร  คำสี
4. เด็กหญิงปิยนันท์  อุดม
5. เด็กหญิงพิมดาว  สิทธิชวินรัม
6. เด็กชายเทพทัต  สว่างอวยพร
 
1. นายประจวบ  เฉยเฟื้อง
2. นายอธิภัทร  ธนาชยานนท์
3. ว่าที่พันตรีสุดใจ  เอี่ยมสาหร่าย
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 1. เด็กชายทักฑูรย์  คำภู
2. เด็กชายธนภูมิ  ศรีสมรัตน์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เชื้อนุ่น
4. เด็กชายพรชัย  ต่อสกุล
5. เด็กชายสุทธิชาต  ฟักโต
6. เด็กชายอนุรักษ์  ด้วงสั้น
 
1. นายธนิต  ศรีประเสริฐ
2. นายนิเวศน์  สาธุภาพ
3. นางขวัญยืน  ชูพันธ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายดนัย  สงวนญาติ
2. เด็กชายพงศธร  หมั่นต่ำ
3. เด็กชายพหุกานต์  พหลยุทธ
4. เด็กชายพิพัฒน์  เฉยเมล์
5. เด็กชายวรโชติ  ธานีวัลย์
6. เด็กชายวีรภัทร  อนุวาลย์
7. เด็กชายสุทัศน์  ชูขาว
8. เด็กชายสุทิวัส  แสงสว่าง
 
1. นายไพรัช  ลอยขจร
2. นางสาวมนัสยา  กรุดนาค
3. นายสิทธิศักดิ์  พิลึก
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กชายชนะชัย  สาแสน
2. เด็กหญิงฐิติชญา  มั่งทอง
3. เด็กชายธนกร  ครองชีพ
4. เด็กชายนภดล  ผลสุด
5. เด็กชายวัชรกรณ์  สุวรรณโน
6. เด็กชายวิชญ์พล  แก้วเบ้า
7. เด็กหญิงสลันชนา  ฆ้อนทอง
8. เด็กชายเตวิช  จันทร์ประธาตุ
9. เด็กหญิงแวววรรณ  ไหหอม
10. เด็กชายไชยวัฒน์  เอี่ยมกระจ่าง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว
2. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  อยู่ป้อม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายจักรกฤษ  แย้มนิล
2. เด็กชายจีรวิทย์  ขุนจำนวน
3. เด็กชายภราดร  ถาวรชาติ
4. เด็กชายภาสกร  วิริยะธรรม
5. เด็กชายศราวุฒิ  ครุฑนาค
 
1. นางสาวกัญญาภัค  วังคีรี
2. นางเยาวเรศ  วัดแย้ม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงกานติมา  ชอบประดิถ
2. เด็กชายดานุ  บุญมาก
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มิ่งขวัญ
 
1. นางนิดา  วนิชไพบูลย์
2. นางละเอียด  หุตะมาน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  นามพิมพ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จำปาขาว
3. เด็กหญิงสุนิสา  แตงอ่อน
 
1. นางสาวมนัสยา  กรุดนาค
2. นางพจนีย์  อินทรเรืองศร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   อาภาพัชร์เจริญ
2. เด็กหญิงญาณิศา   บุญสาย
3. เด็กหญิงสุภาวณี   บุญภิบาล
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นางสาวจุไลลักษณ์  คงดารา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงวรรณิดา  นุ่มภักดี
2. เด็กหญิงศินัฐชา  ครั่งกระโทก
3. เด็กหญิงอังคณา  นาคบุตร
 
1. นางพีรานุช  ชาประเสริฐ
2. นางอรญาณี  สุริโย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงกัญชพร  ผาเลิศ
2. เด็กหญิงนวพร  สุประดิษฐอาภรณ์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โฉมอินทรีย์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพบูลย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมล  ศรแก้ว
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขใส
 
1. นางสาวมณีการ  มาขำ
2. นางสาวสมจิตต์  เขียวเกษม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   พุกสังข์ทอง
2. เด็กหญิงปราลี    พิลา
 
1. นางสาวภาวิณี  ภูมิเอี่ยม
2. นางสาวอรอุมา  คำประกอบ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เย็นสุข
2. เด็กหญิงสุณิสา  พลกะศักดิ์
 
1. นายเฉลิมชัย  วงษ์โพธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จาบทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กชายจักรพงษ์  นาแพง
2. เด็กชายจักรพงษ์  จักรพงษ์
 
1. นายมาโนช  วิริยะ
2. นางประภาพร  นาระ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงวรานันท์  กู่สันเทียะ
2. เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
2. นางสาวพักตร์วิภา  กลางสอน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์   พิมพ์หนู
2. เด็กชายวรินทร  ศุภอักษร
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
2. นางสาวชนัดดา  อ่อนมี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โตสงคราม
2. เด็กหญิงลักษิกา  ปิ่นเขียน
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
2. นางสาวสุพิชชา  บำรุงเมือง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงบุษยรินทร์  บ่ายเมือง
2. เด็กหญิงปัณณพร  สุขสม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงอารดา  นาคมอญ
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  คล้ายโต
 
1. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
2. นางสาวนิโลบล  ลาภมหกุล
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายจิราเมธ  พรมอ่อน
2. เด็กชายพชรพล  เอี่ยมเทพ
3. เด็กชายภีมเดช  โลหะเวช
 
1. นายประเสริฐ  บุญโห้
2. นายสมจิตร์  มุ่งมาตร
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ตรีรส
2. เด็กหญิงธัญชนก  บวชขุนทด
3. เด็กชายอภิเดช  ไผ่เถื่อน
 
1. นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว
2. นายพฤกษ  อินทโลหิตเชิดชู
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤษภูเมศร์  ภักดี
2. เด็กชายชนาธิป  พานเทียน
3. เด็กชายนาราวินท์  สุภาวรรณ
 
1. นายอาคม  บุญยะโท
2. นางนิภาภรณ์  บุญยะโท
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มงคลเกษม
2. เด็กชายณชพล  พูลทอง
3. เด็กชายวัฒทนัง  โพธิ์อ่อง
 
1. นายสมพร  โพธิ์อ่อง
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กชายทักษธีกร  หล่ำสาย
2. เด็กชายภูธเนศ  ชัยบุรัมย์
3. เด็กชายอรรถพร  เดิมสันเที๊ยะ
 
1. นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว
2. นายสัญชัย  จิตรชนะ
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  พูลทอง
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สนิทผล
3. เด็กชายอรรถพล  ชวลิตพงษ์
 
1. นายสมนึก  ธีระรังสิกุล
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหอม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เมืองสมบัติ
2. เด็กชายยุทธภูมิ   วัสโส
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วช้าง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ปิยถวายพร
2. นางสาวมะลิวัลย์  พุทธสกุล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กชายณัชพล  ประดิษฐ์สุข
2. เด็กชายนพดล   เจริญสุข
3. เด็กชายสนทยา  หญ้าผา
 
1. นายสุรินทร์  บัวคลี่
2. นายเสริมศักดิ์  ขาวพราย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงศิรดา  ภู่ภักดี
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ประทุมทราย
3. เด็กหญิงโชติกา  อินทสนธิ์
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
2. นางสาวศิริรัตน์  ลอยขจร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงภาสรัตน์  สิงหวิบุลย์
2. เด็กหญิงอรนิช  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  บัวกุม
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
2. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงนภัสชา  สิงหวิบุลย์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์ทะบูญ
3. เด็กหญิงพิญาดา  ชินนอก
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทร์ทะบูญ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เชิดชู
6. เด็กหญิงอนัญญา  มีความสุข
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
2. นางสาวศิริรัตน์  ลอยขจร
3. นายปกรณ์  เฟื่องจันทร์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงช่อผกา  พุกน้อย
2. เด็กหญิงวันวิสา  กันทะรส
3. เด็กหญิงวิภา  ไตมา
4. เด็กหญิงศิริพร  อบทม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองม่วง
6. เด็กชายอนันตสิทธิ์  บุญรัตน์
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
2. นางสาวศิริรัตน์  ลอยขจร
3. นายปกรณ์  เฟื่องจันทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเพชรศักดิ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ขาวทอง
3. เด็กหญิงมานิตา  โพธิ์อ่อง
 
1. นายสมนึก  ธีระรังสิกุล
2. นายอารมย์  นรารักษ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงดารัตน์  คงอินทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ดีพร้อม
3. เด็กหญิงสนธิพร  หาแก้ว
 
1. นางวิเรขา  นาคสิทธิวงษ์
2. นายศรัณย์  รอดแสวง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กชายชัยพัทธ์  ดวงตา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ชื่นมี
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ปานนนท์
 
1. นางสาวฐานียา  คล้ายทอง
2. นางพรรณี  มีแก้ว
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระงาม 1. เด็กหญิงมัสทนา  ตาโส
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปานนนท์
3. เด็กหญิงศศินา  ศรีเพ็ญ
 
1. นางสาวฐานียา  คล้ายทอง
2. นางพรรณี  มีแก้ว
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา   หลวงนาม
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มีชนะ
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ฟองลม
 
1. นางปภากร  แท่งทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  เบ้าตัน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรี  สีสะลาด
2. เด็กหญิงรจนา  มะอินทร์
3. เด็กหญิงศุภรดา  งอกศักดา
 
1. นางกัญญา  นิยมลักษณ์
2. นางสาวชฎาพร  พูลทอง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤทธิ์นฤเดช
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพตาคราม
3. เด็กหญิงสุชานุช  อัตพุฒ
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์
2. นางสาววราภรณ์  ยาวิเศษ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กหญิงธีราพร  อำพล
2. เด็กหญิงอารยา  อินพิทักษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นางศิริวรรณ  จันทนา
2. นางชำมะนาด  พลเจียก
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่จีน
2. เด็กหญิงณัฐมน  มั่นนวล
3. เด็กหญิงโชติกา  คงแสนพรหม
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจริญพร
2. นางสาวบัวเรียน  หิรัญพานิช
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานพรม
2. เด็กหญิงธิดา  เกษรบัว
3. เด็กชายพัชร  มั่นต่าย
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุ่น
2. นางสุภาพร  วรญาโน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงปริณดา  จุ้ยโต
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ภู่สอน
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปานอยู่
 
1. นางสมศรี  บุญทอง
2. นางปิยาณี  เผ่าคนชม
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขุมโมกข์
2. เด็กชายนภนต์  เมืองสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพิชชาพร  กุลนาฝาย
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางพิชญธิดา  ภู่ระย้า
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงสาธิตา  ทองสันเทียะ
2. เด็กหญิงสาริศา  เทาทา
3. เด็กหญิงสุพัชชา  อินตาโสภี
 
1. นางศิริขวัญ  กาทำมา
2. นางเนื้อนุช  จั่นผ่อง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองคำน้อย
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงลีลาวดี  เสนศรี
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชุ่มบันดิษฐ์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คงสันเที๊ยะ
 
1. นางอรวรรณ  คล้ายฤทธิ์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   อ่อนเจริญ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   โลนุช
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  บุญส่ง
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐชานนท์  เต่าแหลม
 
1. นายไพฑูรย์  ศรสุรินทร์
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายณัฐพล  รีส
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุญมาก
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสุพรรณ
 
1. นางอัจฉรา  พงษ์ประภาพันธ์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงนันต์ทิชา   แก้วเวียง
2. เด็กหญิงอริสรา    สนเจริญ
3. เด็กหญิงเป็นดาว   เพ็งยอด
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นางสาวจุไลลักษณ์  คงดารา
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายวัชรพล  อินทร์ปาน
2. เด็กหญิงสาริน  กระบัตร์ทอง
3. เด็กชายอานนท์  เจริญพร้อม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ชื่นยัง
2. นางณัชชา  เครือแปง
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายรุจิกร  วิภาสดำรงกุล
2. เด็กหญิงวาสนา  วัฒนาธร
 
1. นางพยอม  คงเจริญ
2. นางนารี  อินทร์จันทร์
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  แย้มพจนา
2. เด็กชายอภินันท์  แดงเผื่อน
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางสมพิศ  จันทร์ลอย
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  วัฒนาเสรีวงศ์
 
1. นายมาโนช  แสงศิริ
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 1. เด็กหญิงศรัญญา   บัวรอด
 
1. นางอัจฉราภรณ์   รุ่งเรือง
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  บำรุงเมือง
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กชายธีระยุทธ  ถะเกิงผล
 
1. นางพนมพร  ดอกบัวโรย
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายพีระวัฒน์  สิริมงคลวัฒนา
 
1. นางพยอม  คงเจริญ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีระเริญ
 
1. นางสาวภัทรา  แกล้วกล้า
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแรง 1. เด็กหญิงจินตพร  แป้นเพชร
 
1. นางสาวสิริวิมล  ทองศรี
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 1. เด็กชายอัษฎาพร  ทองคำใบ
 
1. นางสาวอุไรพร  โพธิ์โต
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจิระวัฒน์  สุขรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจิระวัฒน์  สุขรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์เวียง
4. เด็กหญิงญาณพัฒน์  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงณัฐชยา  นอขุนทศ
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  น้ำเงิน
7. เด็กหญิงวรัชญา  คำป้อง
8. เด็กหญิงอรนุช  พงษ์เวียง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   จันทร์ิพินิจ
2. นางอัมพร  เอี่ยมสมบุญ
3. นางสาวทิพวรรณ  ทองศรี
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาสีกา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนุนทอง
 
1. นางสุชาดา  ปานกล่ำ
2. นายปรีชา  เอกกันหา
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชาญถิ่นดง
2. เด็กชายภูมินทร์  คำบ้านฆ้อง
3. เด็กหญิงวันวิสา  นวลนระนารถ
 
1. นางสุชาดา  ปานกล่ำ
2. นายธนิต  เดชะ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สร้อยสังวาล์
2. เด็กชายวิศนุภรณ์  บุญชู
3. เด็กชายสิริรัตน์  นวลสุ่ม
 
1. นายกิติพัฒน์  คำภู่
2. นางสาววชิราลักษณ์  เพียงโธสง
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายธนวัต  สีโย
2. เด็กชายสุรเสก  ทองคำ
3. เด็กชายอมรสิริ  นาคะสุทธิ์
 
1. นายกิติพัฒน์  คำภู่
2. นางสาววชิราลักษณ์  เพียงโธสง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายธนากร  เทพประเมิน
2. เด็กชายนวัตกรณ์  นันทเวช
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพสิงห์คา
 
1. นางสาวกฤษติญา  ปัตเตนัง
2. นางชุติมา  แสงเมือง
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กชายธาดา  ชาละวัน
2. เด็กชายเจตริน  สุดใจ
 
1. นางสาวมณีการ  มาขำ
2. นางสาวสุพัตรา  สมสุข
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กชายกิตติพร  สกุลรัตน์
2. เด็กชายวิศรุต  จิตรโพช
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวสุวิมล  เรียนแก้ว
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยลำไย 1. เด็กชายจักรกฤษ  จันทดวง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โพธิ์สัย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คงเลิศ
 
1. นางพรเพ็ญ  เกตุสวาสดิ์
2. นางปิยวรรณ  บุญเย็น
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กชายปรินทร  ปัญจวรรณ์
2. เด็กชายมนัชชา   รอดเรือง
3. เด็กชายอำนาจ   ทองสุข
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   โลนุช
2. นางกัญจนพร   แต้มมาก