สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐชนัญ  จีนเจ๊ก
 
1. นางจารุวรรณ  หยดย้อย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิวัฒน์  สอาดทอง
 
1. นายสุชีพ  ศรีสัมพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐชนัญ  จีนเจ๊ก
 
1. นางพัชฎา  แสงดอก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาพิมล  ดวงดอกไม้
 
1. นางสาวพัชฎา  แสงดอก
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายณภัทร  ขำเดช
2. เด็กหญิงวรรณทรา   บำรุงอินทร์
3. เด็กหญิงวาสนา  คำภาพักต์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศสิริ