สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพนมรอก สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โพธิ์เบ้า
2. เด็กหญิงจิราภา  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงวรัญญา  เพ็งยอด
 
1. นางสาวสมคิด  โพพินิจ
2. นางนพรัตน์  กระแสบุตร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  สีนวล
2. เด็กชายพงศธร  กันเกตุ
 
1. นายศุภชัย  แช่มบำรุง
2. นายศุภกฤต  สุขเกษม