สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐชา  สัตย์ไธสงค์
 
1. นางจินตนา  พัดนิ่ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สอระเศษ
2. เด็กหญิงจันทิมา  เขียวลาย
 
1. นางจินตนา  พัดนิ่ม
2. นางฉวีวรรณ์  เพ็ชรคง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปวีณอร  จรไกร
2. เด็กชายวชิระ  แทบทาม
 
1. นางสาวบัวจีบ  กลิ่นกระบี่
2. นางฉวีวรรณ์  เพ็ชรคง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทิตา  พึ่งพา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ยอดเกษม
3. เด็กชายเอกชัย  สงเนย
 
1. นางสาวนริศรา  กุลบรรดิษฐ
2. นางปรางทอง  รังษิมาศ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วคง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์ทิม
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขันทกสิกรณ์
 
1. นางปรางทอง  รังษิมาศ
2. นางสาวนริศรา  กุลบรรดิษฐ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายพลกฤต  เสือเถื่อน
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ  พันธุ์กุ่ม
 
1. นางฉวีวรรณ์  เพ็ชรคง
2. นางสาวบัวจีบ  กลิ่นกระบี่