สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาธิดา  อ้นพา
 
1. นางวรินทร  บุญมาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  กันจรรยา
 
1. นางวรินทร  บุญมาก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิตาภรณ์  จันทร์ส้ง
2. เด็กชายทองศิริ  ปั้นนิล
3. เด็กชายนิติธร  คำสี
4. เด็กหญิงปิยนันท์  อุดม
5. เด็กหญิงพิมดาว  สิทธิชวินรัม
6. เด็กชายเทพทัต  สว่างอวยพร
 
1. นายประจวบ  เฉยเฟื้อง
2. นายอธิภัทร  ธนาชยานนท์
3. ว่าที่พันตรีสุดใจ  เอี่ยมสาหร่าย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีนุช
2. เด็กหญิงนิศา  แปสันเทียะ
3. เด็กชายสหรัฐ  แย้มเดช
 
1. ว่าที่พันตรีสุดใจ  เอี่ยมสาหร่าย