สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มีแก้ว
 
1. นางสาวณิชารีย์  ฤทธิ์มาก
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระทู้
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผ่องศรี
3. เด็กหญิงกุลนิดา  หนักแน่น
4. เด็กหญิงจิรดา  ศรีขวาชัย
5. เด็กหญิงณิชา  รักณรงค์
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ลอองศรี
7. เด็กหญิงธิดาพร  บุญเกิด
8. เด็กหญิงปัทมาพร  ภู่ท้วม
9. เด็กหญิงพัชราพร  มั่นรักคง
10. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ใยคง
11. เด็กหญิงพีรดา  กระทู้
12. เด็กหญิงภารดี  ร่มโพธิ์รี
13. เด็กหญิงวลัญญา  เอี่ยมทองแดง
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ปิ่นดอกไม้
15. เด็กหญิงหฤทัยชนก  รักสุวรรณ์
 
1. นายสุเทพ  สุขจิตร์
2. นางสาววาสนา  สารินนท์
3. นางยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์
4. นางอมรมาส  โอภาษี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ทองจันทร์
 
1. นายสุเทพ  สุขจิตร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลรดา  เสพรัมย์
2. เด็กหญิงวันนิษา  หาญชัยภูมิ
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ทับวรรณ์
 
1. นางกนกพร  สกุลรัตน์
2. นางศรีวงศ์เดือน  สุขจิตร์