สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.34 ทอง 7 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สาดสี
2. เด็กชายปิยพัทธ์  พูนมา
 
1. นางนันทวัน  ธนัญชัย
2. นายพงษ์เดช  พูลพันธ์ชู
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มีมุข
 
1. นางอัจจิมา  อินทนิล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โมราราย
 
1. นางอัจจิมา  อินทนิล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  ถาวร
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธิ์ยี่
3. เด็กหญิงวรัชยา  งามเมือง
 
1. นางสายพิณ  ทองแท้
2. นางปราณี  พูลพันธ์ชู
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิตยา  จวงสาคร
2. เด็กหญิงนภาพร  พูลเรือง
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  พูลเรือง
 
1. นางสายพิณ  ทองแท้
2. นางปราณี  พูลพันธ์ชู