สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงศตพร  พงศ์ธนัชชานน
 
1. นางอัจฉรา  อินทร์แดน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลณิชา  ธรรมสอน
 
1. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญากร  อยู่พ่วง
 
1. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรุณี  ศิริชาติ
2. เด็กชายพีรณัฐ  เรืองบางแก้ว
3. เด็กหญิงศุภราวดี  ทองคำ
4. เด็กชายสราวุธ  โอภาษี
5. เด็กหญิงสุนิษา  พวงจำปา
 
1. นางอาภรณ์   อินทะศร
2. นายวัชรพงษ์  อาจธัญกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โตฉ่ำ
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  นครเกษ
3. เด็กชายปฐมฤกษ์  พรมกุล
4. เด็กชายพงศธร  เกิดปลั่ง
5. เด็กหญิงวรัญญา  มีความสุข
 
1. นางอาภรณ์  อินทะศร
2. นายณัฐพงศ์  แก้วจรูญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณประดิษฐ
2. เด็กชายทวีทรัพย์  มฤควงศ์
3. เด็กชายอดิเทพ  เพ็ญสวัสดิ์
 
1. นางสาวปัทมพร  เก่าราชการ
2. นายกิติพัฒน์  คำภู่
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรดา  ภู่ภักดี
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ประทุมทราย
3. เด็กหญิงโชติกา  อินทสนธิ์
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
2. นางสาวศิริรัตน์  ลอยขจร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาสรัตน์  สิงหวิบุลย์
2. เด็กหญิงอรนิช  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  บัวกุม
 
1. นางสินถนอม  เจริญสุข
2. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสชา  สิงหวิบุลย์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์ทะบูญ
3. เด็กหญิงพิญาดา  ชินนอก
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทร์ทะบูญ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เชิดชู
6. เด็กหญิงอนัญญา  มีความสุข
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
2. นางสาวศิริรัตน์  ลอยขจร
3. นายปกรณ์  เฟื่องจันทร์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงช่อผกา  พุกน้อย
2. เด็กหญิงวันวิสา  กันทะรส
3. เด็กหญิงวิภา  ไตมา
4. เด็กหญิงศิริพร  อบทม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองม่วง
6. เด็กชายอนันตสิทธิ์  บุญรัตน์
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
2. นางสาวศิริรัตน์  ลอยขจร
3. นายปกรณ์  เฟื่องจันทร์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรวิพร  โมราราย
2. เด็กหญิงวรรณิดา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ชัญญมาตย์
 
1. นางสาวศิริพร  ขันการไร่
2. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีทอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาลิตา  สาวสวรรค์
2. เด็กหญิงวันทนา  ไตมา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญบำรุง
 
1. นางสาวศิริพร  ขันการไร่
2. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีทอง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สร้อยสังวาล์
2. เด็กชายวิศนุภรณ์  บุญชู
3. เด็กชายสิริรัตน์  นวลสุ่ม
 
1. นายกิติพัฒน์  คำภู่
2. นางสาววชิราลักษณ์  เพียงโธสง
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัต  สีโย
2. เด็กชายสุรเสก  ทองคำ
3. เด็กชายอมรสิริ  นาคะสุทธิ์
 
1. นายกิติพัฒน์  คำภู่
2. นางสาววชิราลักษณ์  เพียงโธสง