สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณยาพร  ธงชัย
 
1. นายวินัย  แสงโพธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  สินสำอาง
2. เด็กหญิงกิตติมา  เลิศชัยวิริยะ
3. เด็กหญิงชรัญญา  ราษบัวน้อย
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์อ่อน
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญสนอง
6. เด็กหญิงณัฐริกานต์  รัสมี
7. เด็กหญิงปรัชญารัตน์  พานพรม
8. เด็กหญิงวริศรา  อภิรมานนท์
9. เด็กชายวิชิตา  พิมพูล
10. เด็กหญิงแก้วประยงค์  หอมคัก
 
1. นางสาวธรรมา  เผือกจีน
2. นางสาวสมจิตร  แสงเพ็ชร
3. นางนภาพร  ทับทิมศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วินทะไชย
 
1. นายนายพิษณุ  จาดสอน