สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพจมาน  เชื้อนุ่น
 
1. นางสาวกนกพร  เพิ่มพูน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวาศิตา  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วเบ้า
3. เด็กหญิงอัมภิกา  รักแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  ศิริจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์ทิณ
2. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์ษา
3. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  จรูญจิตรวีร์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  อยู่ป้อม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรเทพ  เวียงชัยศรี
2. เด็กหญิงสุนันทา  เพชรเย็น
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกัลยกร  วิจารณ์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำดี
3. เด็กหญิงมณฑิรา  พรเอนก
 
1. นางสาวนาถนภา  ยมจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลสินี  รักวัด
2. เด็กชายชนินทร์  ก้อนจันทร์เทศ
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  โสภา
4. เด็กชายนาวิน  แก้วเกตุ
5. เด็กชายภัควัฒน์  รักแก้ว
 
1. นายเอกพล  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุนันทา  จันทร์สมบูรณ์
2. เด็กชายอิศวร์นัทธ์  ประสมพงษ์
 
1. นางสาวกนกพร  เพิ่มพูน
2. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงภนิดา  ศิริแสน
2. เด็กชายภูมิน  บำรุงศรี
 
1. นางสาวกนกพร  เพิ่มพูน
2. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธนภัทร  แขกอ่อน
2. เด็กหญิงวัทนวิภา  โคกนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  อยู่ป้อม
2. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  พัฒนจันทร์
 
1. นางอริสรา  มาตรหลุบเลา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายชำนาญ  เกษมสัตย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 60.82 ทองแดง 4 1. เด็กชายชำนาญ  เกษมสัตย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  สาแสน
2. เด็กหญิงฐิติชญา  มั่งทอง
3. เด็กชายธนกร  ครองชีพ
4. เด็กชายนภดล  ผลสุด
5. เด็กชายวัชรกรณ์  สุวรรณโน
6. เด็กชายวิชญ์พล  แก้วเบ้า
7. เด็กหญิงสลันชนา  ฆ้อนทอง
8. เด็กชายเตวิช  จันทร์ประธาตุ
9. เด็กหญิงแวววรรณ  ไหหอม
10. เด็กชายไชยวัฒน์  เอี่ยมกระจ่าง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว
2. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  อยู่ป้อม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ประสมพงษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  พาพันธ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วิจารณ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
2. นางสาวกนกพร  เพิ่มพูน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัญชญา  อ่ำรอด
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีสง่า
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  ศรีฉ่ำ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  อยู่ป้อม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  โสภา
2. เด็กชายลัทธพล  นาคไทย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  สายสวาท
2. เด็กหญิงรวิพร  พูนน้อย
 
1. นายประสิทธิ์  ศิริจันทร์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขวัญเรือน
 
1. นายเอกพล  แผนสมบูรณ์
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายจรัญ  พรมพิลา
 
1. นายเอกพล  แผนสมบูรณ์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นายณัชพล  เชื้อนุ่น
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พวงจำปา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คำมีโต
3. เด็กหญิงสิดาพร  ครองชีพ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  อยู่ป้อม