สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายกัลยกร  วิจารณ์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำดี
3. เด็กหญิงมณฑิรา  พรเอนก
 
1. นางสาวนาถนภา  ยมจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลสินี  รักวัด
2. เด็กชายชนินทร์  ก้อนจันทร์เทศ
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  โสภา
4. เด็กชายนาวิน  แก้วเกตุ
5. เด็กชายภัควัฒน์  รักแก้ว
 
1. นายเอกพล  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงภนิดา  ศิริแสน
2. เด็กชายภูมิน  บำรุงศรี
 
1. นางสาวกนกพร  เพิ่มพูน
2. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธนภัทร  แขกอ่อน
2. เด็กหญิงวัทนวิภา  โคกนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  อยู่ป้อม
2. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายชำนาญ  เกษมสัตย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ประสมพงษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  พาพันธ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วิจารณ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
2. นางสาวกนกพร  เพิ่มพูน
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  สายสวาท
2. เด็กหญิงรวิพร  พูนน้อย
 
1. นายประสิทธิ์  ศิริจันทร์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขวัญเรือน
 
1. นายเอกพล  แผนสมบูรณ์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นายณัชพล  เชื้อนุ่น
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขแก้ว