สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หีบขุนทด
2. เด็กหญิงนริศรา  สุขอินทร์
3. เด็กชายแทนบุญ  ลอยเมฆ
 
1. นางสาวสุภาณี  บำรุงเมือง
2. นายเฉลิมชัย  วงษ์โพธิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เย็นสุข
2. เด็กหญิงสุณิสา  พลกะศักดิ์
 
1. นายเฉลิมชัย  วงษ์โพธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จาบทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐการณ์  ปั้นจอม
 
1. นายเฉลิมชัย  วงษ์โพธิ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองนิตย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา  ศิริรวง
2. เด็กหญิงประภัสสรา  แก่นด้วง
 
1. นายเฉลิมชัย  วงษ์โพธิ์
2. นางสาวสุภาณี  บำรุงเมือง