สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายนครชา  ทองไทย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ม่วงลายทอง
3. เด็กหญิงอตินุช  โพธิ์อ่อง
 
1. นางนภาวรรณ  ขาวทอง
2. นางสาวอังสุมารินทร์  ขาวพราย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิมลภัทร  ขาวพราย
 
1. นางนภาวรรณ  ขาวทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  พุ่มเปี่ยม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขาวทอง
3. เด็กหญิงวิภาดา  ขาวพราย
 
1. นายสมพร  โพธิ์อ่อง
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68.75 ทองแดง 7 1. เด็กชายอดิเทพ  จาบทอง
 
1. นางสาวอังสุมารินทร์  ขาวพราย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สิทธิ์ทอง
 
1. นางสาวอังสุมารินทร์  ขาวพราย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐภาส  พุ่มเปี่ยม
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ผึ้งวัด
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จาบทอง
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์อ่อง
2. เด็กชายณัฐฎกานต์  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
2. นายวิโรจน์  สุขแจ่ม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วรโรจชกิจ
 
1. นางอารีย์  นิลสนธิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงคริมา  บุญชู
3. เด็กหญิงจันทัปปภา  พูลทอง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฤทธิ์บำรุง
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  วรโรจชกิจ
6. เด็กหญิงณัฐพร  ฤทธิ์บำรุง
7. เด็กหญิงธนภรณ์  พุ่มเปี่ยม
8. เด็กชายบารมี  แสงทอง
9. เด็กหญิงวรัญญา  ขาวทอง
10. เด็กหญิงวิภาดา  ขาวพราย
11. เด็กหญิงวิภาวดี  โพธิ์อ่อง
12. เด็กหญิงศิรภัสสร  บำรุงเมือง
13. เด็กหญิงศิริประภา  ฤทธิ์บำรุง
14. เด็กหญิงศุภิสรา  ฉิมมา
15. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สนิทผล
 
1. นางสุวพร  เปียหลอ
2. นางอารีย์  นิลสนธิ
3. นายวิโรจน์  สุขแจ่ม
4. นางสาววีรวรรณ  ขาวพราย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงประริชาติ  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายวิชัย  เกตุทอง
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  พูลทอง
2. เด็กชายชัยชนะ  ชูมา
3. เด็กชายอรรถพล  ชวลิตพงษ์
 
1. นายสมนึก  ธีระรังสิกุล
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มงคลเกษม
2. เด็กชายณชพล  พูลทอง
3. เด็กชายวัฒทนัง  โพธิ์อ่อง
 
1. นายสมพร  โพธิ์อ่อง
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
15 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พูลทอง
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สนิทผล
3. เด็กชายอรรถพล  ชวลิตพงษ์
 
1. นายสมนึก  ธีระรังสิกุล
2. นายอมรเทพ  ขุมโมกข์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเพชรศักดิ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ขาวทอง
3. เด็กหญิงมานิตา  โพธิ์อ่อง
 
1. นายสมนึก  ธีระรังสิกุล
2. นายอารมย์  นรารักษ์
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขุมโมกข์
2. เด็กชายนภนต์  เมืองสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพิชชาพร  กุลนาฝาย
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางพิชญธิดา  ภู่ระย้า
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.31 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขาวพราย
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  บำรุงเมือง
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองไทย
3. เด็กหญิงพรธิดา  โหมดบัณฑิตย์
4. เด็กหญิงภัทราพร  ลำพันแดง
5. เด็กหญิงวธัญญา  โพธิ์อ่อง
6. เด็กหญิงสุพรรณภรณ์  บุปผาพ่วง
7. เด็กหญิงอภิษฎา  แผงหล่าย
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวอังสุมารินทร์  ขาวพราย
3. นายวิโรจน์  สุขแจ่ม