สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศวรรษ  โตฉ่ำ
2. เด็กชายพันธวัช  มาลัย
 
1. นางผุสรัตน์  ถาวร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  กระต่ายโพธิ์
 
1. นางผุสรัตน์  ถาวร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  พงษ์นุช
3. เด็กหญิงวาสนา  สุขเกษม
4. เด็กหญิงอัญชิสา  บรรจงทรัพย์
5. เด็กชายเพชรพิมาย  แก้วโต
6. เด็กหญิงไหมแก้ว  สายเพ็ชร
 
1. นายวินัย  มะณี
2. นายสกล  วิริยาภิรมย์
3. นางรัตนา  มะณี
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ตรีรส
2. เด็กหญิงธัญชนก  บวชขุนทด
3. เด็กชายอภิเดช  ไผ่เถื่อน
 
1. นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว
2. นายพฤกษ  อินทโลหิตเชิดชู
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษธีกร  หล่ำสาย
2. เด็กชายภูธเนศ  ชัยบุรัมย์
3. เด็กชายอรรถพร  เดิมสันเที๊ยะ
 
1. นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว
2. นายสัญชัย  จิตรชนะ
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กชายกอบศักดิ์  แต่งทรัพย์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สินกำแพง
3. เด็กหญิงชนาภา  จำรุณจิตร
 
1. นางสาวเรียม  อู๋สูงเนิน
2. นางสาวศันสนีย์  ทองเพ็ชร