สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงนราทิพย์   พรหมพันธ์
 
1. นางพิมพ์พรรณ  ปานเขียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นางสาวกัลย์สุดา   บาทบำรุง
 
1. นายบัณฑิต  กรรขำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชนกนันท์    เวียงวิเศษ
 
1. นางสาวนรินทร์  สิงห์สม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 9 1. นางสาวผกากรอง   โพศิริ
 
1. นายบัณฑิต  กรรขำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาริศา   บุญสมวล
 
1. นางบุญชอบ  เจนธัญกรณ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤติยา   บัวเอม
 
1. นางรุจิรา  บุญสมวล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายพรมนัส    บัวคลี่
 
1. นางชุติมา  สอนทองคำ