สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทกุล
2. เด็กชายทัดชัย  เถื่อนสันเทียะ
3. เด็กหญิงนาฎอนงค์  สายเกิด
4. เด็กชายปฏิพล  สาเสือ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีด้วง
 
1. นายอำนาจ  ศรีบรรเทา
2. นายอนุพนธ์  คำประกอบ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายอาคเนย์  เพ็งหยวก
 
1. นางบังอร  บำรุงศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิพล  สาเสือ
 
1. นางบังอร  บำรุงศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาคเนย์  เพ็งหยวก
 
1. นายอนุพนธ์  คำประกอบ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  เล็กยิ้ม
 
1. นางบังอร  บำรุงศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาราดร  พรมเถื่อน
 
1. นางสาวดวงพร  ดีจุ่น