สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุพรรณ  ก้อนค้างพลู
2. เด็กชายจิรายุ  พรมโชติ
3. เด็กชายปิยวัทธ  พลทรักษา
4. เด็กชายภราดร  กุลาสี
5. เด็กชายรัตนพล  แย้มพจนา
6. เด็กชายวรทัต  พรมโชติ
 
1. นายณัฐพงศ์  ทุมดี
2. นายวิวัฒน์  บุญประสม
3. นางสาวเรียม  ดำมา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ครุฑนาค
 
1. นางสาวกัญญาภัค  วังคีรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศาชล  มากถี่
 
1. นายอรรถ  คล้ายนุ่น
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัตนพล  แย้มพจนา
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  การภักดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรลภัส  มาดี
 
1. นางสาวกัญญาภัค  วังคีรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัตนพล  แย้มพจนา
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  การภักดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุพรรณ  ก้อนค้างพลู
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  การภักดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัตนพล  แย้มพจนา
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  การภักดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรลภัส  มาดี
 
1. นางสาวกัญญาภัค  วังคีรี
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงคันที
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สุยะนา
 
1. นายอรรถ  คล้ายนุ่น
2. นางสาวจุรีมาศ  มันเสาร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ  แย้มนิล
2. เด็กชายจีรวิทย์  ขุนจำนวน
3. เด็กชายภราดร  ถาวรชาติ
4. เด็กชายภาสกร  วิริยะธรรม
5. เด็กชายศราวุฒิ  ครุฑนาค
 
1. นางสาวกัญญาภัค  วังคีรี
2. นางเยาวเรศ  วัดแย้ม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เถยสูงเนิน
2. เด็กชายนิรวิทย์  มาดี
3. เด็กชายศิธา  ซาราบ
 
1. นางสงกรานต์  ศิริชู
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีเดช
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีระเริญ
 
1. นางสาวภัทรา  แกล้วกล้า