สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  โพธิน
 
1. นางอัมพร  จันทร์ขาว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สมุทร
2. เด็กหญิงสุปรียา  ห้อยมาลา
 
1. นางอารีย์รัตน์  จันทร์ทับ
2. นางสาวศรีรัตน์  แก้วม่วง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  หม้อทอง
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  ปิยนุสรณ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ภักดีไทย
 
1. นางสาวลลิตา  มากเฟื้อง
2. นางสาวนิรมล  บุตรดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาพา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงวิภาวี  คะชา
4. เด็กหญิงวีนัสนันท์  ชิเนนทอน
5. เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  คำเพ็ง
 
1. นางอัมพร  ยอดวิเศษ
2. นายบุญส่ง  ยอดวิเศษ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชณิชา  ดอกไม้
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรรุ่ง
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมณี
4. เด็กหญิงสุวิชาดา  หาวอ
5. เด็กหญิงเพชรมณี  สายชุม
 
1. นางอัมพร  ยอดวิเศษ
2. นายบุญส่ง  ยอดวิเศษ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญานิน  พฤฒิสาร
 
1. นางณัฐชยาพร  คำประกอบ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเดษลาภิน  กล่อมแก้ว
 
1. นางณัฐชยาพร  คำประกอบ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ยอดดำเนิน
 
1. นางณัฐชยาพร  คำประกอบ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัทยา  กามินี
 
1. นายวสรรค์  ทิมเปีย
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิศร  พันธ์ภู่
2. เด็กชายชญาณัฐภัทร์  เยาวพิน
3. เด็กชายณัฐทฤกษ์  หาทรัพย์
4. เด็กหญิงดุริยาณี  บรรลือ
5. เด็กหญิงนฤมล  ลอยร่อน
6. เด็กหญิงพฤทธ์ชาธินาถ  โพธิ์อ่อง
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนสนิท
8. เด็กหญิงภัคธีมา  โพธิ์อ่อน
9. เด็กหญิงอัญชิสา  หนูเล็ก
10. เด็กชายเมธัส  ศรรุ่ง
 
1. นางอารีย์รัตน์  จันทร์ทับ
2. นางสาวดวงกมล  กองไธสง
3. นางสาวสุภาพร  ไล้ตัน
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  สมจันทึก
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทับจันทร์
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แจ่มหอม
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พวงมาลัย
5. เด็กหญิงวรรณิษา  ช่างกลึง
6. เด็กหญิงศรัณยา  ภักดีจันทร์
 
1. นางเตือนใจ  ตรโนดม
2. นางสาวสุภาพร  ไล้ตัน
3. นางสาวดวงกมล  กองไธสง
4. นางอารีย์รัตน์  จันทร์ทับ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิมา  เส็งดี
2. เด็กหญิงช่อฉัตร  ปานขลิบ
3. เด็กหญิงฐิติพร  พรมเถื่อน
 
1. นางอารีย์  ทิมเปีย
2. นายวสรรค์  ทิมเปีย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ภมรดล
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองกลัด
3. เด็กหญิงปาลภัสสร์   นิติทวีเลิศ
 
1. นางพรใจ  นุ่มมาก
2. นางสาวกาญจนสุดา  หมีทอง
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เรืองคำ
2. เด็กหญิงบุณยพร  เนตรผา
3. เด็กชายสุพจน์  จิตรทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐยา   สะทองเทียน
2. นางสุวภาพร  เชาว์อารีย์
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงปทิตตา  ลูกอินทร์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา   รอดสำเภา
3. เด็กหญิงไอรดา  แก้วอ่อน
 
1. นางสุวรรณี  จันทร์ไพจิตร
2. นางพนิดา  ทองกลม
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายก้องภพ  เลานวดวัน
2. เด็กชายนนทกร  นิลเสถียร
3. เด็กชายสิรภัทร  ผาสุกมหาวิโล
 
1. นางสาวธนรัตน์  บุญสมวล
2. นายศิริพงษ์  อาญาเมือง