สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพีรภาว์  บุญมาก
 
1. นางเจียมรัตน์  ธนะมิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปภัสสรา  พวงทอง
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  จันสา
3. เด็กหญิงเจนณิสา  มั่นพรม
 
1. นางเจียมรัตน์  ธนะมิตร
2. นางสมพร  ฟองเอม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  บุญเรือง
 
1. นางสมพร  ฟองเอม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวทัญญู  ศรีเวียง
 
1. นางสมพร  ฟองเอม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แสนไวยากรณ์
2. เด็กชายวชิรานนท์  สุขเดช
 
1. นางสำอางค์  เกตุคง
2. นายไพศาล  ปรียาจิตร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กรุดเงิน
2. เด็กหญิงจิตรทิวา  เนตรนิล
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  แก้วเต่า
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนยินดี
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ภูกันแก้ว
6. เด็กหญิงพัชรพร  สามัญเขตกรณ์
7. เด็กหญิงมาลีรัตน์  เพ็ชแจ่ม
8. เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์หร่าย
9. เด็กหญิงสุจินดา  คำปลิว
10. เด็กหญิงสุภาวดี  โตเกิด
 
1. นางดารณี  อินเทศ
2. นางพรสวรรค์  พงษ์ดี
3. นายประจวบ  เรืองชัย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  นวเดชานันท์
2. เด็กหญิงศุภิกาญจน์  สองสีดา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สุทัศน์สันติ
2. นายประจวบ  เรืองชัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คำวิชิต
 
1. นางสาวอนุสรา  น่วมโต
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  มีนัด
2. เด็กหญิงนภัสสร  คันทะวัง
3. เด็กหญิงบุษกร  พิมพาภรณ์
4. เด็กหญิงรมิตา  แก้วดอนไพร
5. เด็กหญิงอรัญญา  นิ่มวงค์
6. เด็กหญิงแพรวา  ศรีแสงทรัพย์
 
1. นางสุนันทา  บุญประสิทธิ์
2. นางดารณี  อินเทศ
3. นางพรสวรรค์  พงษ์ดี
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัทวัฒน์  สุขล้ำ
 
1. นางสาวอนุสรา  น่วมโต
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายวีรวุฒิ  ก้องสนาม
 
1. นางสาวอนุสรา  น่วมโต
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   คุ้มภัย
 
1. นายไพศาล  ปรียาจิตร์