สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยวารีใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายญาณกิตต์  สุดสวาท
 
1. นางสาวช่อเพชร  อินทร์แฟง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภา  ศิลางาม
2. เด็กชายอนุวัตร  นุ่มมีศรี
 
1. นางสาวช่อเพชร  อินทร์แฟง
2. นางสาวชฎาพร  อินทร์แฟง