สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายอภิรักษ์  แถลงธรรม
 
1. นางสาวเกตุสรินทร์  จีนย้าย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติกร   บุญโฮม
2. เด็กหญิงณภัทร  ทวีผล
3. เด็กหญิงธิษณามตี  สุขสิงห์
 
1. นางสาวสุดาพร  รางทอง
2. นางสาวเกตุสรินทร์  จีนย้าย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติธร  ชูมา
2. เด็กชายนภดล  ภูสวน
 
1. นางสาวสุดาพร  รางทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วสุข
2. เด็กหญิงภาวิณี  ไหมแจ่ม
 
1. นายณัฐพล  ระวิ
2. นางสาวสุดาพร  รางทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ฟักตระกูล
2. เด็กชายณัฐพล  ฉิมจีน
3. เด็กหญิงวนัสวรรณ  บุญกลิ้ง
 
1. นายณัฐพล  ระวิ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ลาบรรเทา