สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรินันท์  เจาะดี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ชื่นมี
 
1. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
2. นางสาวนีรนุช  ยับจอหอ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงณิชา  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงปิยพร  ปานอ่อน
 
1. นางพรรณี  มีแก้ว
2. นายนิเวศน์  มีแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วแวว
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  บุญเถื่อน
3. เด็กหญิงสุภานัน  โสภา
 
1. นางพรรณี  มีแก้ว
2. นายนิเวศน์  มีแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา  จักรศรีรัตน์
 
1. นายสราวุธ  พันธ์กอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรนภัส  หนูแก้ว
 
1. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
2. นายวีระวัช  ทองบู่
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงมัญฑิตา  โกลามิตร
 
1. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์
2. นางสาวนิโลบล  ลาภมหกุล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพัทธ์  ดวงตา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ชื่นมี
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ปานนนท์
 
1. นางสาวฐานียา  คล้ายทอง
2. นางพรรณี  มีแก้ว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัสทนา  ตาโส
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปานนนท์
3. เด็กหญิงศศินา  ศรีเพ็ญ
 
1. นางสาวฐานียา  คล้ายทอง
2. นางพรรณี  มีแก้ว
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรกมล  โอวาท
2. เด็กหญิงศิริจันทร์  บรรพหาร
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ผึ้งล้อม
 
1. นางวรรณา  เกิดสุข
2. นางซ้อนกลิ่น  อ่อนไทย
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.4 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพงศ์  ชื่นมี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  เชื้อปิ่น
3. เด็กหญิงวิภาดา  นาคมอญ
 
1. นางพรรณี  มีแก้ว
2. นางสาวธาราทืพย์  แย้มแสง