สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยลำไย สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนชิต  ศรีแช่ม
2. เด็กหญิงรุ่งธิดา  คำมั่น
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  ผินเผือก
 
1. นางพรเพ็ญ  เกตุสวาสดิ์
2. นางสาวทองย้อย  เชียงทอง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรา  คำน้อย
2. เด็กหญิงออระนัน  บัวแพง
3. เด็กหญิงเปนิกา  อ่อนเกิด
 
1. นางพรเพ็ญ  เกตุสวาสดิ์
2. นางสาวทองย้อย  เชียงทอง
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงสมิตานัน  สวัสดี
3. เด็กชายอธิวัฒน์  เนียมแก้ว
 
1. นางพรเพ็ญ  เกตุสวาสดิ์
2. นางปิยวรรณ  บุญเย็น
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีแช่ม
2. เด็กชายภาคภูมิ  พงษ์อุดม
3. เด็กชายสุพัฒน์  ยืนสี
 
1. นางพรเพ็ญ  เกตุสวาสดิ์
2. นางสาวทองย้อย  เชียงทอง
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ  จันทดวง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โพธิ์สัย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คงเลิศ
 
1. นางพรเพ็ญ  เกตุสวาสดิ์
2. นางปิยวรรณ  บุญเย็น