สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงหทัยชนก  เกิดแก้วทอง
 
1. นางสาวปัทมา  กองฤทธิ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดา  เอมกริด
2. เด็กชายณัฐนิชา  พงษ์เวียง
3. เด็กหญิงอาลิษา  สีนินมงคล
 
1. นางลัดดา  สังข์เมือง
2. นางสาวสุนิษา  รุ้งกูล
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คงสันเที๊ยะ
 
1. นางอรวรรณ  คล้ายฤทธิ์