สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอธิยุต  หวังจิตร
 
1. นางสาวนันทพร  ทับทิมศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ถูกใจ
2. นายธีรดนย์  ศรีมหาโพธิ์
3. เด็กหญิงอัญชนา  กรตุ้ม
 
1. นางนารีรัตน์  ทิวันทา
2. นางดลพร  ศรีสุวรรณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลนิภา  พบสุวรรณ์
2. เด็กหญิงฐิติยา  ภู่ภักดี
3. นางสาวนวพร  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงนวลละออ  มาษา
5. เด็กหญิงปสุดา  คำรอด
6. เด็กหญิงปาลิตา  ทองดี
7. เด็กหญิงภาวินี  จีนอินทร์
8. เด็กหญิงวิชาดา  ยางนอก
9. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์วาลย์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ภู่ภักดี
 
1. นายทองพูน  สวัสดิรักษ์
2. นางบุญสนอง  เหมือนเอี่ยม
3. นางสาวปรียาภัสสร์  เส็งเส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ทองดี
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  แย้มทิพย์
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  แพสยาม
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายอริญชัย  กสิกิจจาภิวัฒน์
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  สุวรรณโคตร
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  รื่นอายุ
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรกิจ  แย้มทิพย์
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  รีส
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุญมาก