สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐกานต์  เกษมวัฒนา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ราชชมภู
 
1. นางชุติกานต์  ทัศนียรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  วัฒนา
2. เด็กหญิงมลฑิตา  เพ็ชรฤทธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  เทศนา
4. เด็กหญิงอารียา  พิชัยยันต์
5. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีโยหะ
 
1. นายวุฒิชัย  สอาดศรี
2. นางสาวฉัฐรุจิรธร  ปุญชรัสมิ์ธร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลนิภา  วิปสูงเนิน
 
1. นางสาวสายฝน  พรหมมี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายญาณวรุตม์  งามพิทักษ์กุล
2. เด็กชายวรพล  นิลพัด
 
1. นายณัฐกิตติ์  ทิพย์พานันท์