สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงดวงพร   เชียวสงคราม
 
1. นางศิริรัตน์  แก้วม่วง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา   เสายา
2. เด็กหญิงปรียากร   ประสงค์
3. เด็กหญิงปารวัณ   สังจังวาง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   สูนอ่อน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ยะบุญ
 
1. นายดรุณ  พิศาลสังฆคุณ
2. นางนิตยา  เกษวิริยะการ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   สุทธิโก
2. เด็กหญิงสุพรรษา   แสนเสนยา
 
1. นายอำนาจ   โตสอาด
2. นายดรุณ  พิศาลสังฆคุณ