สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แหวนเพ็ชร
 
1. นางประไพ  แสงเปี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรสิตา  วงเกิด
 
1. นางประไพ  แสงเปี่ยม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายชุติพนธ์  มิ่งวงศ์ยาง
2. เด็กหญิงภาวิตา  วันสว่าง
3. เด็กหญิงสัสดาวดี  กลิ่นนิ่ม
 
1. นางเกตุ  สนเทียนวัด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนโชติ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เปรมสำราญ
 
1. นายสนิท  พรหมประสิทธิ์
2. นางณิรชา  กลิ่นสอน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลนันท์  จอมคำสิงห์
 
1. นางจุฑามาส  กล่ำคุ้ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาพร  พันธ์หวยพงษ์
 
1. นางสาวรสิตา  อินทรเกษตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาพร  สาแก้ว
 
1. นางสาวรสิตา  อินทรเกษตร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธร  แก้วงาม
2. เด็กหญิงโสลญา  ชาที
 
1. นางสาวสิสวรรค์  แสงขำ
2. นางสาวปณิธี  สังขวัฒน์