สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงเบญจา  บุญบาง
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวพรรณดา  สว่างเนตร
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเอี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดุสิตา  ชัยเดช
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเอี่ยม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คลองยศ
2. เด็กชายอนุรักษ์  มีความสุข
3. เด็กหญิงอรรยา  สรีพะลาน
 
1. นางสาวชฎาพร  พูลทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายขุนไกร  เมืองพรม
2. เด็กชายประจวบ  เนตรวิศิษฐ์
 
1. นายศักดิ์สกล  จันแสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจณิตา  กิจโภชน์
2. เด็กหญิงชิดชนก  ทรัพย์ประเสริฐดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่หาด
4. เด็กหญิงรัชดา  อิ่มอุระ
5. เด็กหญิงเย็นจิตร์  อิ่มอุระ
 
1. นายสมชาย  อุ้มอ้น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 1. เด็กชายอานนท์  ธรรมรักษา
 
1. นายสมชาย  อุ้มอ้น
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  ช่างไม้
2. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ศรีคำขลิบ
 
1. นายศักดิ์สกล  จันแสน
2. นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงดุสิตา  ชัยเดช
 
1. นางบุญทำ  ทองนาค
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายชัยชโย  สังข์ทอง
 
1. นางสาวณฐมน  นาคพ่วง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายวิวัฒน์  คงสัมพันธ์
 
1. นางสาวสุวิมล  เรียนแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 8 1. เด็กชายศิวพล  มุกดาหาร
 
1. นางบุญทำ  ทองนาค
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำภู
 
1. นางบุญทำ  ทองนาค
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  งอกศักดา
2. เด็กชายเจตนิพิจ  แก้วคง
3. เด็กหญิงเอมมิกา  วงษ์วัฒนะ
 
1. นางสาวสุวิมล  เรียนแก้ว
2. นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงศ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ทศดี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชูดอกพุฒ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์
2. นายอลงกรณ์  ศรีวสุธากุล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คงเพชรศักดิ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทร์ท้าว
3. เด็กหญิงนภัสสร  ทรัพย์ประเสริฐดี
4. เด็กหญิงปภาวี  อิ่มอุระ
5. เด็กหญิงปวีณา  บุญเสมา
6. เด็กหญิงรสริน  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวณฐมน  นาคพ่วง
2. นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำภู
2. เด็กหญิงจณิตา  กิจโภชน์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่หาด
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ช้างชนะ
5. เด็กหญิงพันนิพา  อยู่กระทุ่ม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวณฐมน  นาคพ่วง
2. นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  ด่านกลาง
2. เด็กหญิงนภาพร  สุโขพันธ์
3. เด็กหญิงปานวาด  บุญเสมา
 
1. นายศักดิ์สกล  จันแสน
2. นางสาวอารีวรรณ  ปกเกษ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมยุรี  สีสะลาด
2. เด็กหญิงรจนา  มะอินทร์
3. เด็กหญิงศุภรดา  งอกศักดา
 
1. นางกัญญา  นิยมลักษณ์
2. นางสาวชฎาพร  พูลทอง
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์อยู่
2. เด็กหญิงศิราวรรณ  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  เปี่ยมศิริ
 
1. นางสาวอารีวรรณ  ปกเกษ
2. นางนาตยา  ชูดอกพุฒ
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายศักดิธัช  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ฤทธิ์เทพ
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพร  สกุลรัตน์
2. เด็กชายวิศรุต  จิตรโพช
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวสุวิมล  เรียนแก้ว